Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Register diskvalifikácií

Pridané: 29.03.2024
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Register diskvalifikácií funguje na území Slovenskej republiky od 1.1.2016. Do tohto registra
sa zapisujú údaje o osobách, ktoré rozhodnutím orgánu súdnej moci nesmú vykonávať
funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky
podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku
zahraničnej osoby alebo prokuristu. Toto obmedzenie platí na dobu určenú v danom
rozhodnutí. Za rozhodnutie sa považuje aj rozhodnutie iného orgánu s rozhodovacou
právomocou, ako aj rozhodnutie členského štátu Európskej únie a zmluvného štátu Dohody o
Európskom hospodárskom priestore, za predpokladu, že bolo uznané v súlade s osobitným
právnym predpisom z oblasti Medzinárodného práva súkromného.

Pre celé územie SR je poverený vedením registra diskvalifikácií Okresný súd Žilina.
Informácie z registra diskvalifikácií sú verejne prístupné na stránkach Ministerstva
Spravodlivosti, pričom je možné požiadať aj o osvedčenie, že sa osoba v registri nenachádza.
Poplatok za toto osvedčenie sa môže meniť, aktuálne je vo výške 2,50 EUR. Informácie
z tohto registra sa sprístupňujú členským štátom Európskej únie a zmluvným štátom Dohody
o Európskom hospodárskom priestore.
Register funguje na princípe evidenčnom, to znamená, že do registra sa zapíšu údaje na
základe rozhodnutia jednotlivých súdov. Súd, ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie
o diskvalifikácií je povinný o tom informovať poverený registračný súd. Urobí tak zaslaním
diskvalifikačného listu a opisu meritórneho rozhodnutia Okresnému súdu v Žiline. Ten má
povinnosť bezodkladne vykonať zápis do registra, pričom má rovnako povinnosť výpis
z registra zaslať súdom, ktoré sú poverené vedením Obchodného registra, v ktorých je osoba,
na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o diskvalifikácií, vedená.
Obchodný zákonník v § 13a označuje diskvalifikovanú osobu ako „vylúčeného zástupcu“.
Funkcia vylúčenému zástupcovi zaniká ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o vylúčení. Vylúčený zástupca je o svojom vylúčení povinný informovať všetky spoločnosti,
ktoré sú týmto vylúčením dotknuté, a to nezávisle na tom, že sa túto informáciu spoločnosti
môžu dozvedieť aj vlastnou vyhľadávacou činnosťou. V prípade, že vylúčený zástupca
naďalej koná za spoločnosť v jej mene, platia na toto konanie ustanovenia o ručení, vylúčený
zástupca teda zaväzuje samého seba, pričom spoločnosť môže rozhodnúť, že nebude konaním
vylúčeného zástupcu viazaná. V tom prípade je vylúčený zástupca povinný splniť práva

a povinnosti v rozsahu, ku ktorému nebol oprávnený spoločnosť zaviazať. Regresný nárok
voči spoločnosti sa však neuplatní.
V registri diskvalifikácií sa osoba môže ocitnúť po porušení, prípadne zanedbaní určitej
právnej povinnosti, a to na základe rozsudku, ktorým sa:
1. ukladá trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena
dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku
zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo
prokuristu a to po dobu výkonu trestu;
2. rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu za oneskorené podanie návrhu
na vyhlásenie konkurzu.
Zápis do zoznamu register diskvalifikácií má teda povahu preventívnu a sankčnú, pričom v prvom
uvedenom prípade ide o sankciu podľa trestného zákona a v druhom prípade pôjde o sankciu
podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
Obmedzenie členstva v obchodnej spoločnosti však nie je trvalé. V registri diskvalifikácií je
presne uvedená doba, počas ktorej je osoba vylúčená z vyššie spomenutých funkcií.
Obchodný zákonník stanovuje maximálnu dobu obmedzenia na 3 roky. Teda po dobu troch
rokov je osobe, vedenej v tomto registri znemožnené členstvo vo výkonnej funkcií v čele
spoločnosti. Keďže informácie z registra diskvalifikácií sú zverejnené pre všetky členské štáty
Európskej únie, nie je možné predpokladať, že by diskvalifikovaná osoba mohla podnikať na
území SR v čele zahraničnej firmy, prípadne, že by sa do funkcie, z ktorej je vylúčená, dostala
v inom členskom štáte EÚ. Diskvalifikácia sa však vzťahuje len na členstvo vo vedení
obchodných spoločností. Diskvalifikovaná osoba tak môže podnikať aj po dobu
diskvalifikácie, napríklad formou živnosti pre fyzickú osobu podnikajúcu.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"