Reštrukturalizácia

Úvod SlužbyReštrukturalizácia
 

Reštrukturalizácia je osobitným typom konania. Na rozdiel od konkurzu však účelom reštrukturalizácie nie je speňaženie celkového majetku úpadcu, ale snaha dosiahnuť medzi dlžníkom a jeho veriteľmi ,,dohodu“ o spôsobe splatných pohľadávok veriteľov v určitej možnej miere.

 

Základným cieľom je ozdravenie podniku a nastavenie procesu tak, aby fungovanie podniku mohlo byť realizované naďalej. Základným predpokladom je reštrukturalizačný plán, v ktorom sú dojednané individuálne podmienky uspokojovania veriteľov dlžníka.

 

Reštrukturalizácia ako osobitný druh konania prichádza do úvahy, ak dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, pričom v takomto prípade poverí správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, v ktorom správca na základe posúdenia obchodnej a finančnej situácie dlžníka odporučí, prípadne neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka.

Následne, v ďalšej časti procesu reštrukturalizácie, kedy sa predkladá na schválenie reštrukturalizačný plán, je potrebné, aby dlžník dodržiaval pravidlá, resp. opatrenia pre úspešnú reštrukturalizáciu, ktoré sú uvedené v opisnej časti reštrukturalizačného plánu.

 

Proces finálnej realizácie

Proces reštrukturalizácie je zložitý proces, kedy vďaka správnemu naplánovaniu procesu dochádza k záchrane prevádzkovania podniku dlžníka a k uspokojeniu splatných pohľadávok prihlásených v reštrukturalizačnom konaní. Základným predpokladom pre proces reštrukturalizácie je včasné zhodnotenie ekonomickej situácie dlžníka a s tým súvisiace vyhodnotenie hroziaceho úpadku.


Vďaka úspešnému tímu ekonomických či daňových poradcov vieme včas a správne vyhodnotiť okolnosti a poskytnúť Vám tak uspokojivé riešenie Vašej situácie.

 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje proces tzv. ozdravenia spoločnosti, účelom ktorého je snaha o:

1) Čo najrýchlejšie možné uspokojenie veriteľov dlžníka,
2) Uspokojenie veriteľov dlžníka v čo najväčšom možnom rozsahu,
3) O zachovanie prevádzky podniku/časti podniku dlžníka.

Reštrukturalizácia spoločnosti predstavuje zákonnú možnosť ako zachovať existenciu dlžníka a to formou odpustenia časti jeho záväzkov.

 

Celý proces reštrukturalizácie spoločnosti realizujeme za Vás v rámci naších služieb.

Aktuálne však proces reštrukturalizácie nie je veľmi v obľube. Reálne mesačne súd povolí cca 2-5 reštrukturalízácií.

 

 

V prípade záujmu o túto služb nás prosím kontaktujte

Cena za uvedenú službu je veľmi individuálna.

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový súbor (max. 500 kB)
Súhlas s GDPR
Všetky údaje su spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracovania nájdete na nasšej stránke https://www.vymazsro.sk/informacie/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/
antiSpam [nový kód]

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"