Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o operatívnom leasingu

Pridané: 02.09.2020
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

V uvedenom článku Vám prinášam štruktúru "Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o operatívnom leasingu"

Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o operatívnom leasingu č.  

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Dohoda“)

 

medzi zmluvnými stranami:

 

Pôvodný poskytovateľ:

 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Údaj o zápise:  

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  

Za ktorú koná:  , konateľ

 

(ďalej len „Postupca“)

a

 

Nový poskytovateľ:

 

Meno priezvisko:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Údaj o zápise: Obchodný register Okresného súdu  

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  

Za ktorú koná:  , konateľ

 

(ďalej len „Postupník“)

 

Objednávateľ:

 

Meno priezvisko:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Údaj o zápise: Obchodný register Okresného súdu  

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  

Za ktorú koná:  

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“)

 

 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ samostatne ako „Zmluvná strana“)

 

 

I.

Preambula

 


Na základe Zmluvy o operatívnom leasingu č. 016 zo dňa 2.5.2017 (ďalej len „Zmluva“) sa Postupca
zaviazal poskytnúť služby Objednávateľovi podľa danej Zmluvy.

 

II.

Predmet Dohody

 

1. Predmetom Dohody je bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejto
Dohody.

 

2. Postupca postupuje, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody, všetky svoje práva a povinnosti,
pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na Postupníka.

 

3. Postupca vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna prekážka pre postúpenie práv a povinností,
pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy na Postupníka.

 

4. Postupník týmto vyhlasuje, že počnúc dňom účinnosti tejto Dohody bez výhrad preberá všetky
práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky, ktoré vyplývajú Postupcovi zo Zmluvy.

 

5. Postupník vyhlasuje, že je mu dostatočne známy rozsah práv a povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy.

 

6. Objednávateľ berie na vedomie, že touto Dohodou sa nijakým spôsobom nemení obsah zmluvných
práv a/alebo povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Postupník v plnom rozsahu,
bez akýchkoľvek zmien vstupuje do práv, povinností a záväzkov Postupcu vyplývajúcich zo
Zmluvy.

 

7. Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tejto Dohody, bez výhrad súhlasí s postúpením
práv a povinností, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka v
plnom rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv a povinností, pohľadávok a záväzkov
Postupníkom v plnom rozsahu.

 

8. Prípadné vzájomné vyrovnanie medzi Postupcom a Postupníkom plynúce z postúpenia práv
a povinností zo Zmluvy, ako i akékoľvek ďalšie vzťahy medzi Postupcom a Postupníkom, nie sú
predmetom tejto Dohody a Objednávateľ do vyrovnania alebo do týchto vzťahov nevstupuje a ani
mu v súvislosti s týmto vyrovnaním nemôžu vzniknúť ďalšie záväzky.

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie práv a povinností zo Zmluvy Postupníkom, zakladá právo
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené v písomnej
forme, odoslaním doporučenej zásielky a bez zbytočného odkladu od vzniku uvedeného dôvodu
pre odstúpenie od Zmluvy.

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinností, pohľadávky a záväzky Postupcu voči
Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy ku dňu účinnosti tejto Dohody zanikajú.

 

11. Osoba podpisujúca túto Dohodu za Objednávateľa vyhlasuje, že prijíma zmeny v právach
a povinnostiach, pohľadávkach a záväzkoch, vyplývajúce z tejto Dohody a svojím podpisom
potvrdzuje pristúpenie k záväzku Objednávateľa podľa Zmluvy.


III.

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto Dohodou boli riadne oboznámené, jej obsahu porozumeli, že
nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

 


2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že prevodom práv a povinností medzi Postupcom a
Postupníkom zostávajú v platnosti a účinnosti všetky zmluvné dojednania, ktoré boli uzatvorené v
Zmluve.

 

3. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov
podpísaných všetkými Zmluvnými stranami.

 

4. Dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s povahou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán
obdŕži po jednom rovnopise.

 

5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.

 

 

 

V Bratislave, dňa ..................... V Bratislave, dňa .....................

 

Za Postupcu: Za Postupníka:

 

 

 

 

..........................................................

 , s.r.o.

Martin  

konateľ Postupcu

 

 

 

....................................................

 

konateľ Postupníka

 

 

 

V ..................., dňa .....................

 

 

 

 

..........................................................

.....................

.....................

Objednávateľa

 

 

 

 

 

 


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"