Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Správca dane Vás môže vylúčiť - Register diskvalifikácií !

Pridané: 05.02.2022
|
Prečítate za 3 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Nová právomoc správcu ? Vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb do Registera diskvalifikácií je nový inštutút, ktorý môže správca dane pri svojom výkone funkcie môže využiť.

Správca dane môže diskvalifikovať štatutára - fyzickú osobu – resp.. člena štatutárneho orgánu.

Štatutár môže byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách vylúčený, a explicitnú dobu 3 roky.

Opatrenie sa zavádza v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, podľa ktorého je možné, aby nielen súd, ale aj iný orgán, vydal rozhodnutie o diskvalifikácii, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

Diskvalifikovaný štatutár bude evidovaná osoba vo verejnom registri, register diskvalifikácii vedie Okresný súd Žilina.

 

Kliknete sem pre presmerovanie na Register diskvalifikácií

 

Dôvody pre vydanie rozhodnutia o vylúčení


Prvý prípad: Štatutár u daňovníka, ktorý mal ukončenú daňovú kontrolu zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a zároveň výška jeho daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5 000 EUR viac ako jeden rok od splatnosti.


Druhý prípad: Štatutár u daňovníka, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku ukončená zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

 

㤠157a

 

Rozhodnutie o vylúčení

(1) Správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení,93aa) ak daňový subjekt

 

a) mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5 000 eur viac ako jeden rok, alebo ak

 

b) podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu36a) týkajúca sa tohto zdaňovacieho obdobia bola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).

 

(2) Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. a) je vylúčená fyzická osoba,93aa) ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu daňového subjektu. Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. b) je vylúčená fyzická osoba, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo bola členom štatutárneho orgánu v čase, keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).

 

(3) Fyzická osoba je vylúčená odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení a doba vylúčenia je tri roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

(4) Fyzická osoba, ktorá je vylúčená, nemôže podať voči rozhodnutiu o vylúčení podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania.

 

(5) Správca dane doručí príslušnému súdu93ab) rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak bola podaná správna žaloba podľa správneho súdneho poriadku, správca dane doručí rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o odmietnutí priznania odkladného účinku alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí správnej žaloby; o podaní správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku fyzická osoba bezodkladne informuje správcu dane.

 

(6) Diskvalifikačným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie správcu dane, ktoré obsahuje tieto údaje:

 

a) meno a priezvisko vylúčenej osoby,

 

b) dátum narodenia a rodné číslo vylúčenej osoby, ak jej bolo pridelené,

 

c) bydlisko vylúčenej osoby,

 

d) označenie správcu dane, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo a dátum tohto rozhodnutia,

 

e) dobu vylúčenia.

 

(7) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na daňový subjekt, ak

 

a) sa voči daňovému subjektu vedie daňová exekúcia na daňový nedoplatok, na iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, na exekučné náklady a hotové výdavky podľa § 149 uspokojované aj po jednom roku od jeho splatnosti,

 

b) bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo povolené splátky podľa § 57,

 

c) je voči daňovému subjektu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.“.Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"