Odporovateľné právne úkony

V tejto rubrike prinášame zaujmáve súdne rozhodnutia súvisiace s odporovateľnými právnymi úkonmi.

Pokiaľ chce dlžník znemožniť veriteľom možnosť dosiahnuť uspokojenie ich pohľadávok, a to tak, že sa zbavuje svojho majetku, nie je v súlade so zákonom. Právne úkony dlžníka, ktoré dlžník robí s uvedeným zámerom sú podľa okolností konkrétneho prípadu buď absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s účelom zákona alebo pre obchádzanie zákona, alebo síce platné sú, ale ak sú urobené s úmyslom poškodiť veriteľa  sú odporovateľné. Takýmto právnym úkonom dlžníka môže teda veriteľ odporovať, resp. môže sa domáhať žalobou na súde, aby súd vyslovil, že určitý právny úkon, ktorý urobil jeho dlžník je voči veriteľovi právne neúčinný.


Predaj vozidla pod trhovú cenu
Pridané: 03.04.2021
|
Prečítate za 23 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Predaj vozidla pod trhovú cenu resp. v sume 1000€ pred podaním návrhu na konkurz   Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, správca konkurznej podstaty úpadcuFADEN-SK, s.r.o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 648821, zastúpeného IKRÉNYI &...

viac

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"