Konkurz s.r.o. - strana 2

 


Prinášame Vám zaujmavé články na aktuálne témy, pohľady a komentáre k zákonom súvisiace s konkurzom.


V rubrike budeme hodnotiť a odporúčať aj knihy súvisiace s  procesom konkurzu<< 1 2
Konkurz PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 5 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. vlikvidácii, so sídlom, Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405, správcom ktorého je Mgr. ŠtefanKrnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku, takto r o z h o d o l...

viac
Konkurz AGENTÚRAALBATROS s.r.o.
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRAALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o návrhu správcu podstaty:Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1689 na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto r o z h o d o l : I. Zrušuje malý konkurz...

viac
Konkurz TUBTECH, s.r.o.
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosťTUBTECH, s.r.o. v konkurze so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346721, práv. zast. BAK & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Pánska 14, Bratislava, IČO 47254840, uznaný zamalý, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 NovéMesto nad Váhom,...

viac
Konkurz MOKAROMA, s. r. o.
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 7 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcuobchodnú spoločnosť MOKAROMA, s. r. o. v konkurze so sídlom Slovenského národného povstania7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlomkancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto r o z h o...

viac
<< 1 2

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"