Konkurz s.r.o. - strana 2

 


Prinášame Vám zaujmavé články na aktuálne témy, pohľady a komentáre k zákonom súvisiace s konkurzom.


V rubrike budeme hodnotiť a odporúčať aj knihy súvisiace s  procesom konkurzu<< 1 2
Konkurz MOKAROMA, s. r. o.
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 7 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcuobchodnú spoločnosť MOKAROMA, s. r. o. v konkurze so sídlom Slovenského národného povstania7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlomkancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto r o z h o...

viac
Konkurz TUBTECH, s.r.o.
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosťTUBTECH, s.r.o. v konkurze so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346721, práv. zast. BAK & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Pánska 14, Bratislava, IČO 47254840, uznaný zamalý, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 NovéMesto nad Váhom,...

viac
Konkurz AGENTÚRAALBATROS s.r.o.
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRAALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o návrhu správcu podstaty:Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1689 na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto r o z h o d o l : I. Zrušuje malý konkurz...

viac
Konkurz PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii
Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 5 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. vlikvidácii, so sídlom, Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405, správcom ktorého je Mgr. ŠtefanKrnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku, takto r o z h o d o l...

viac
<< 1 2

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"