Konkurz AGENTÚRAALBATROS s.r.o.

Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRAALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o návrhu správcu podstaty:
Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1689 na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto

r o z h o d o l :

I. Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 pre nedostatok majetku.
II. Nepriznáva správcovi podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice,
značka správcu S 1689, odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd uznesením zo dňa 27.12.2016, č.k.: 32K/27/2016-81, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa19.01.2017, vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ustanovil predbežného správcu: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731 za správcu podstaty a vyzvalveriteľov, aby si v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Tunajší súd uznesením zodňa 13.04.2017, č.k.: 32K/27/2016-275, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017, odvolal správcupodstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731 a ustanovil nového správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01Košice, značka správcu S 1689.2. Ustanovený správca návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 03.06.2019 navrhol, aby súd zrušilkonkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. V návrhu ustanovený správca uviedol, že dňa09.03.2017 bol v Obchodnom vestníku č. 48/2017 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, do ktoréhobol zaradený majetok v súpisovej hodnote 128.629,63 EUR. Jednotlivé súpisové zložky majetkupredstavovali: Motorové vozidlo MAZDA 3 BL/B4Z/2EU, pohľadávka z účtu vedeného v Tatra banka,
a.s. vo výške 967,86 EUR, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežnéhosprávcu vo výške 7,56 EUR a peňažné pohľadávky v súhrnnej výške 114.807,31 EUR. Uviedol, ževozidlo značky MAZDA 3 BL/B4Z/2EU bolo speňažené správcom vo verejnom ponukovom konaní anásledne odpredané za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu 6.000,- EUR. Tatra banka, a.s. poukázala navýzvu správcu na konkurzný účet úpadcu zostatok vo výške 1.085,51 EUR. Nespotrebovaný preddavokna úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 7,56 EUR bol použitý v celej výškena úhradu nákladov vedenia konkurzu. Peňažné pohľadávky v súhrnnej výške 114.807,31 EUR bolizo súpisu všeobecnej podstaty vylúčené, nakoľko k ich úplnému uspokojeniu došlo v období predvyhlásením konkurzu, a preto nepredstavujú majetok, ktorý by bolo možné v konkurze speňažovať.
Celkový výťažok zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty Úpadcu predstavuje sumu 7.093,07EUR a pohľadávky proti podstate v značnej miere prevyšujú výťažok zo speňaženia

Súd:

Okresný súd Košice I

Spisová značka:

32K/27/2016

Identifikačné číslo súdneho spisu:

7116216993

Dátum vydania rozhodnutia:

14. 02. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Slávka Garančovská

ECLI:

ECLI:SK:OSKE1:2020:7116216993.25

 

Uznesenie

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRAALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o návrhu správcu podstaty:
Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1689 na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto

r o z h o d o l :

I. Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 pre nedostatok majetku.
II. Nepriznáva správcovi podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice,
značka správcu S 1689, odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd uznesením zo dňa 27.12.2016, č.k.: 32K/27/2016-81, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa19.01.2017, vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, ustanovil predbežného správcu: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731 za správcu podstaty a vyzvalveriteľov, aby si v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Tunajší súd uznesením zodňa 13.04.2017, č.k.: 32K/27/2016-275, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017, odvolal správcupodstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731 a ustanovil nového správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01Košice, značka správcu S 1689.2. Ustanovený správca návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 03.06.2019 navrhol, aby súd zrušilkonkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. V návrhu ustanovený správca uviedol, že dňa09.03.2017 bol v Obchodnom vestníku č. 48/2017 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, do ktoréhobol zaradený majetok v súpisovej hodnote 128.629,63 EUR. Jednotlivé súpisové zložky majetkupredstavovali: Motorové vozidlo MAZDA 3 BL/B4Z/2EU, pohľadávka z účtu vedeného v Tatra banka,
a.s. vo výške 967,86 EUR, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežnéhosprávcu vo výške 7,56 EUR a peňažné pohľadávky v súhrnnej výške 114.807,31 EUR. Uviedol, ževozidlo značky MAZDA 3 BL/B4Z/2EU bolo speňažené správcom vo verejnom ponukovom konaní anásledne odpredané za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu 6.000,- EUR. Tatra banka, a.s. poukázala navýzvu správcu na konkurzný účet úpadcu zostatok vo výške 1.085,51 EUR. Nespotrebovaný preddavokna úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 7,56 EUR bol použitý v celej výškena úhradu nákladov vedenia konkurzu. Peňažné pohľadávky v súhrnnej výške 114.807,31 EUR bolizo súpisu všeobecnej podstaty vylúčené, nakoľko k ich úplnému uspokojeniu došlo v období predvyhlásením konkurzu, a preto nepredstavujú majetok, ktorý by bolo možné v konkurze speňažovať.
Celkový výťažok zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty Úpadcu predstavuje sumu 7.093,07EUR a pohľadávky proti podstate v značnej miere prevyšujú výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty,
nakoľko len paušálna odmena správcu za vedenie konkurzného konania do prvej schôdze veriteľov je7.966,54 EUR vrátane DPH. Predmetným návrhom správca zároveň žiadal priznať odmenu správcovi vo


vyjadrení úpadcu a iných osôb a vlastných šetrení vykonaných za súčinnosti osôb a orgánov, ktoré súpovinné mu poskytovať súčinnosť.
7. Podľa ust. § 102 ods. 1 ZKR, súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súdrozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhraduodmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.
8. Podľa ust. § 102 ods. 4 ZKR, uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnomvestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu je oprávnenýpodať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
9. Podľa ust. § 102 ods. 5 ZKR, právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnomvestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počaskonkurzu tým nie je dotknutá.
10. Podľa ust. § 102 ods. 6 ZKR, ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostavíindividuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadnelikvidátorovi všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušenímkonkurzu. Po vykonaní týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.
11. Súd uznesením zo dňa 17.09.2018, č.k.: 32K/27/2016-580, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa25.09.2018, priznal pôvodnému správcovi podstaty LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárieTimonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731, paušálnu odmenu vo výške 7.966,54 EUR vrátaneDPH.
12. Podľa ust. § 43 ods. 2 ZKR, paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutíprávoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inýmipohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúcehokonkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.
výške 871,18 EUR titulom speňaženia majetku. K predmetnému návrhu správca predložil aj prehlásenieo tom, že vo vzťahu k úpadcovi sa nevedú žiadne incidenčné spory ani majetkovoprávne spory ani inéspory súvisiace s majetkom úpadcu.
3. Dňa 12.02.2020 bolo súdu na jeho výzvu doručené správcom doplnenie návrhu na zrušenie prenedostatok majetku, prílohu ktorého tvorí kúpna zmluva, predmetom ktorej bol predaj súpisovej zložkymajetku, a to vozidla MAZDA 3 BL/B4Z/2EU za kúpnu cenu 6.000,- EUR. Správca zároveň svoj návrhna zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku v časti návrhu na priznanie odmeny správcovi vo výške871,18 EUR titulom speňaženia majetku zobral späť a požiadal súd, aby rozhodol, že súd zrušujekonkurz vyhlásený na majetok úpadcu AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01Košice, IČO: 36 606 286 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok protipodstate; súd nepriznáva správcovi Areko Group, k.s. so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košiceodmenu za speňaženie majetku; a že súd nepriznáva správcovi podstaty Areko Group, k.s., so sídlomkancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu S1689, náhradu preukázaných výdavkov.
4. Podľa ust. § 40 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“), správca počas konkurzu vykonávasprávu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zospeňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšiepráva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.
5. Podľa ust. § 41 ZKR, súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd jepri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurznéhokonania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.
6. V zmysle ust. § 73 ods. 1 ZKR, správca zabezpečuje počas celého konkurzu zisťovanie majetkupodliehajúceho konkurzu, pričom vychádza najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z


17. Zvyšný majetok úpadcu zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol speňaženýnasledovne:
- pohľadávka z účtu úpadcu vedeného v Tatra banka, a.s. bola zabezpečená správcom v rozsahu1.085,51 EUR;
- zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu bol správcom zabezpečenývo výške 7,56 EUR;
- vozidlo MAZDA 3 BL/B4Z/2EU bolo speňažené vo verejnom ponukovom konaní za kúpnu cenu 6.000,-
EUR, uvedené je zrejmé z fotokópie kúpnej zmluvy zo dňa 02.10.2017.18. Vzhľadom na vyššie uvedené je výťažok zo speňaženia majetku úpadcu zapísaného do súpisuvšeobecnej podstaty v celkovej výške 7.093,07 EUR, oddelená podstata úpadcu nebola vyhotovenážiadna. Na základe uznesenia zo dňa 17.09.2018, č.k.: 32K/27/2016-580, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa 25.09.2018, bola priznaná pôvodnému správcovi podstaty LawService Recovery, k.s., so sídlomkancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731, paušálna odmena vo výške 7.966,54EUR vrátane DPH, pričom podľa ust. § 43 ZKR ide o pohľadávku proti podstate, ktorá sa navyšeuspokojuje prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate. Na základe uvedeného má súd pretoza preukázané, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.
19. Nakoľko zároveň správca podaním doručeným súdu dňa 12.02.2020 uviedol, že si odmenu avýdavky správcu neuplatňuje, rozhodol súd tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto uzneseniaa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušil pre nedostatok majetku úpadcu a správcovi nepriznalnárok na odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov .13. Súd uznesením zo dňa 27.04.2017, č.k.: 32K/27/2016-316, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa05.05.2017, uznal konkurz vyhlásený na majetok úpadcu za malý.
14. Dňa 19.05.2017 bol na schôdzi veriteľov za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ eMS Prešov, spol. sr.o., so sídlom: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 36 479 381.15. Súd zo súdneho spisu, z vyjadrení správcu a z Obchodného vestníka zistil, že v predmetnomkonkurze bol zapísaný tento majetok: dňa 09.03.2017 bol v Obchodnom vestníku č. 48/2017 zverejnenýsúpis všeobecnej podstaty, do ktorého bol zaradený majetok v súpisovej hodnote 128.629,63 EUR.
Jednotlivé súpisové zložky majetku predstavovali: Motorové vozidlo MAZDA 3 BL/B4Z/2EU, pohľadávkaz účtu vedeného v Tatra banka, a.s. vo výške 967,86 EUR, nespotrebovaný preddavok na úhraduodmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 7,56 EUR a peňažné pohľadávky v súhrnnej výške114.807,31 EUR. Z Obchodného vestníka č. 23/2019 zo dňa 01.02.2019 je zrejmé, že bol zástupcomveriteľov eMS Prešov, spol. s r.o. udelený súhlas správcovi podstaty s vylúčením majetku zo všeobecnejpodstaty, a to peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom vOV č. 48/2017 dňa 09.03.2017. Dňa 01.02.2019 bolo v OV č. 23/2019 správcom uverejnené vylúčeniemajetku so súpisu majetku všeobecnej podstaty v rozsahu peňažných pohľadávok úpadcu.
16. Podľa ust. § 81 ods. 1 a 2 ZKR, ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebonáklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správcamôže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiťmajetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku jezjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšilimožný výťažok z jeho speňaženia. Vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladnezverejní v Obchodnom vestníku. Vylúčenie majetku zo súpisu tiež oznámi veriteľskému výboru alebodotknutým zabezpečeným veriteľom.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo ilen sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejneniav Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, v dvoch vyhotoveniach.


V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorémurozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje zanesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený sozverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"