Konkurz TUBTECH, s.r.o.

Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosťTUBTECH, s.r.o. v konkurze so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346721, práv. zast. BAK & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Pánska 14, Bratislava, IČO 47254840, uznaný zamalý, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 NovéMesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na zrušenie konkurzupre nedostatok majetku takto

r o z h o d o l :

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TUBTECH, s.r.o. v konkurze so sídlomTrenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346 721 sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi obchodnej spoločnosti B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220 sa priznáva odmena z výťažkuzo všeobecnej podstaty vo výške 852,35 eura.
III. Vo zvyšnej časti sa návrh na určenie odmeny správcu zo speňaženia majetku zamieta.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/7/2014-392 zo dňa 23.06.2014, ktoré bolo zverejnenév Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 01.07.2014, súd vy

Súd:

Okresný súd Trenčín

Spisová značka:

38K/7/2014

Identifikačné číslo súdneho spisu:

3114203897

Dátum vydania rozhodnutia:

16. 09. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Hana Hubináková

ECLI:

ECLI:SK:OSTN:2020:3114203897.19

 

Uznesenie

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosťTUBTECH, s.r.o. v konkurze so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346721, práv. zast. BAK & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Pánska 14, Bratislava, IČO 47254840, uznaný zamalý, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 NovéMesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na zrušenie konkurzupre nedostatok majetku takto

r o z h o d o l :

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TUBTECH, s.r.o. v konkurze so sídlomTrenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346 721 sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi obchodnej spoločnosti B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220 sa priznáva odmena z výťažkuzo všeobecnej podstaty vo výške 852,35 eura.
III. Vo zvyšnej časti sa návrh na určenie odmeny správcu zo speňaženia majetku zamieta.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/7/2014-392 zo dňa 23.06.2014, ktoré bolo zverejnenév Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 01.07.2014, súd vyhlásil konkurz na majetokúpadcu a do funkcie správcu ustanovil obchodnú spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlomkancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1220.2. Správca dňa 05.06.2018, doplneným dňa 09.07.2019, 08.09.2020 doručil súdu návrh na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku. V predmetnom návrhu správca okrem iného uviedol, že v priebehukonkurzu tak tvorilo súpis majetku všeobecnej podstaty spolu 9 súpisových zložiek majetku, zospeňaženia ktorých boli dosiahnutý príjem 6 363,73 €
(1 074,02 € + 129,71 € + 5 160,00 €). V priebehu konkurzu boli dosiahnuté príjmy spolu vo výške 6363,73 €. Spolu sú evidované pohľadávky proti všeobecnej podstate ku dňu 4.6. 2018 6 740,01 €. Vpohľadávkach nie je zahrnutá prípadná odmena správcu zo speňaženia, o ktorej podľa ustanovenia §
102 ods. 1 ZKR rozhoduje súd. Z uvedených skutočností je zrejmé, že majetok úpadcu nepostačuje anina úhradu pohľadávok proti podstate. Na základe uvedených skutočností správca žiada, aby Okresnýsúd Trenčín konkurz na majetok úpadcu: TUBTECH, s.r.o., v konkurze, Trenčianska 17, 915 34 NovéMesto nad Váhom, IČO 36 346 721, podľa ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR zrušil pre nedostatok majetkua rozhodol o odmene správcu vo výške 862,92 €.
3. Podľa § 206f ods. 1 zákona. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončiapodľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017.


toto konkurzné konanie sa podľa vyššie citovaných prechodných ustanovení nespravuje zák. č. 7/2005Z.z. v znení účinnom od 01.03.2017, na toto konanie nemožno aplikovať ani ustanovenia vyhláškyv znení účinnom od 01.03.2017, pretože pokiaľ zákonodarca neupravil režim aplikácie novej právnejúpravy, táto sleduje právny režim hmotnoprávneho ustanovenia zákona, na vykonávanie ktoréhoslúži. Opačný výklad by bol v rozpore nielen so zámerom zákonodarcu, ale aj v rozpore s logickýma historickým výkladom vyhlášky, keď aj predchádzajúcu zásadnú novelu tejto vyhlášky zákonodarcaviazal až na konania začaté po nadobudnutí jej účinnosti. Vychádzajúc z vyššie uvedeného zámeruzákonodarcu vyjadreného v dôvodovej správe k novele, konkurzný súd dospel k názoru, že zákonodarcanemal úmysel dosiahnuť okamžitú aplikáciu tejto novely na konania začaté pred nadobudnutím jejúčinnosti, čo vzhľadom na zmiešanú povahu hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zák. č.
7/2005 Z.z., na výkon ktorého vyhláška slúži, nie je z hľadiska princípu spravodlivosti a právnej istotyprípustné.
7. Podľa § 23 ods. 2 č. vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. č.
7/2005 Z.z. v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej len „vyhl. č. 665/2005 Z.z.“) ak bol konkurz zrušený prenedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálnaodmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa
§ 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.
8. Podľa § 13 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrísprávcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z4. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh na vyhlásenie konkurzu bol súdu doručený dňa 21.02.2014 (t.j.
týmto dňom bolo začaté konanie o podanom návrhu), teda pred dňom účinnosti zákona č. 377/2016Z.z., na konanie sa aplikujú ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do28.02.2017.5. Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.) súd rozhodne ajbez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje anina úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu,
ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebopreddavku na úhradu nákladov konkurzu.
6. Na vykonávanie niektorých ustanovení zák. č. 7/2005 Z.z. vydalo Ministerstvo spravodlivosti SRvyhlášku č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. č. 7/2005 Z.z. Dňa 01.03.2017nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňavyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajúniektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov („novela“). Nakoľko novela vyhlášky neobsahujeprechodné ustanovenia, konkurzný súd sa primárne zaoberal otázkou, ustanovenia vyhlášky v ktoromznení je potrebné aplikovať v tomto konaní. Nárok správcu na odmenu je majetkovým právom, ktorévyplýva z hmotnoprávneho ustanovenia zák. č. 7/2005 Z.z. a výška ktorého je upravená v štvrtej častivyhlášky. Pre hmotné právo je typická zásada, podľa ktorej sa nové ustanovenia právneho predpisuaplikujú len na konania začaté po účinnosti príslušnej novely. Názor konkurzného súdu o nevyhnutnostiaplikovať na toto konanie ustanovenia vyhlášky v znení účinnom do 28.02.2017 umocňujú aj tvrdeniazákonodarcu vyplývajúce z dôvodovej správy k novele. Zákonodarca vo všeobecnej časti dôvodovejsprávy uviedol, že táto novela vyhlášky sa predkladá v nadväznosti na zákon z 29.11.2016, ktorým samení a dopĺňa zák. č. 7/2005 Z.z. a v súvislosti so zmenami navrhovanými v zák. č. 7/2005 Z.z. jenevyhnutné zmeniť aj ustanovenia vyhlášky ako dotknutého vykonávacieho predpisu. Nakoľko novelazák. č. 7/2005 Z.z. z 29.11.2016 je zákon č. 377/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2017 avýťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárokna odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
9. Podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumiesuma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona)
znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválilpríslušný orgán (§ 82 zákona).


Súd preto vyhovel návrhu správcu a rozhodol tak, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušil prenedostatok majetku, aby sa tak zamedzilo vzniku ďalších pohľadávok proti podstate, ktorých uspokojenieby už nebolo možné.
14. Súd nerozhodoval o odmene odvolaného správcu podľa § 12 vyhl. č. 7/2005 Z.z., nakoľko tátoodmena (t.j. odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov) bola správcovi už priznaná uznesenímsúdu č.k. 38K/7/2014-464 zo dňa 21.10.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkamizverejnenia ku dňu 28.10.2014.15. Súd priznal správcovi odmenu vo výške 710,29 eura za speňaženie majetku, a to za predajhnuteľných vecí v zmysle 20 § ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z., a to súpisová položka č. 8. ohýbačka trubiekPlanet BLM, č. 106950400005, predaná za 4 800,- eur (Celková suma výťažku zo speňaženia súpisovejzložky majetku č. 8, znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej podstaty, je 4 767,44 eura), a tedazákladom pre výpočet odmeny v zmysle § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. je suma 4 767,44 eura. Súdvypočítal odmenu podľa § 20ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pričom správcovi za speňaženia nehnuteľnýchvecí patrí odmena vo výške 656,60 eura. Súpisová zložka majetku č. 9, kompresor Ingersoll Rand SSRM11, bola speňažená za sumu vo výške 360,- eur (celková suma výťažku zo speňaženia súpisovejzložky majetku č. 9, znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej podstaty je 357,56 eura) a tedazákladom pre výpočet odmeny v zmysle § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. je suma 357,56 eura. Súdvypočítal odmenu podľa § 20ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pričom správcovi za speňaženia nehnuteľnýchvecí patrí odmena vo výške 53,69 eura. Nakoľko správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho10. Podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumiesuma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona)
znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválilpríslušný orgán (§ 82 zákona).
11. Podľa § 20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnostivrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednoupoložkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%,
b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%,
c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14%,
d) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13%,
e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12%,
f) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3%,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 1%.
12. Podľa 10 § vyhl. č. 665/2005 Z.z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanejhodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
13. Jednou z hmotnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu je okrem existencie úpadku dlžníkaa plurality veriteľov aj existencia majetku dlžníka. Majetok dlžníka by mal dosahovať aspoň výškupostačujúcu na úhradu nákladov konkurzu. Z obsahu spisu ako aj návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku vyplývajú, že jediným príjmom v konkurze v rámci všeobecnej jevýťažok so speňaženia majetku vo výške 6 363,73 eura a z predloženej evidencie pohľadávok protipodstate jednoznačne vyplýva, že výška pohľadávok proti podstate prevyšuje výšku príjmov, ktoré bolidosiahnuté v konkurze. Výška pohľadávok proti podstate je 6814,14 eura, pričom súd zároveň týmtouznesením správcovi priznal odmenu so speňaženia vo výške 852,35 eura. Vzhľadom k tomu má súd zapreukázané, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, čím je naplnenýzákonný dôvod pre zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa § 102 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
odmena sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty, t.j. o 20 % podľa § 10 vyhl. č. 665/2005 Z.z., teda odmenasprávcu vo výške 710,29 eura sa zvyšuje o 142,06 eura na 852,35 eura.
16. Súd priznal správcovi odmenu vo výške 852,35 eura a nie vo výške (862,92 eura) ako žiadal vosvojom návrhu správca. Súd pri výpočte odmeny postupoval v zmysle vyhl. č. 665/2005 Z.z. v zneníúčinnom do 28.2.2017 a to s poukazom na bod. 6 odôvodnenia tohto uznesenia. Súd zároveň poukazuje


na skutočnosť, že správca aj pri výpočte odmeny zo speňaženia v zmysle vyhl. č. 665/2005 Z.z. aaktuálnom znení urobil chybu v počítaní keď podľa § 20 ods. 1 písm. b) vyhlášky má patriť správcoviodmena vo výške 45,- eur a nie 47,10 eura ako uvádza správca vo svojom výpočte. Súd teda správcovipriznal odmenu vo výške 852,35 eura a vo zvyšnej časti súd návrh na odmenu zo speňaženia majetkuzamietol.
17. Vzhľadom na vyššie uvedené súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jehozverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súduTrenčín správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorejveci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťoupodania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akomrozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čohosa odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sadoručuje iným spôsobom.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"