Konkury spoločnosti greenplace, s.r.o.

Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 44 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd:

Okresný súd Košice I

Spisová značka:

26K/17/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

7119206779

Dátum vydania rozhodnutia:

29. 11. 2019

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Slávka Garančovská

ECLI:

ECLI:SK:OSKE1:2019:7119206779.14

 

Uznesenie

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlomŽelezničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina30/665, 040 01 Košice, IČO: 45 459 932 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

r o z h o d o l :

I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina 30/665, 04001 Košice, IČO: 45 459 932.
II. Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.
III. U s t a n o v u j e predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661 za správcu podstaty.
IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia dofunkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonanýchúkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkciedruhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnúsprávu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtúpodrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení povinnosti uloženej správcovi vo výrokuV. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávokv elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok aich hlasovacích práv.
V. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známychzahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inomčlenskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovaniapohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

1. Navrhovateľ návrhom doručeným tunajšiemu súdu elektronickými prostriedkami dňa 13.06.2019 ajeho doplnením doručeným súdu dňa 14.06.2019 v listinnej podobe navrhol, aby súd vyhlásil konkurzna majetok dlžníka: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina 30/665, 040 01 Košice, IČO: 45 459 932.2. Navrhovateľ v návrhu uviedol, že má voči dlžníkovi daňovú pohľadávku v celkovej výške 712.979,40eur, s ktorej úhradou je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní. O uvedenej skutočnosti predložil navrhovateľlistinný dôkaz, a to vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov č. 101347326/2019 zo dňa 04.06.2019.


na doloženie dokladu osvedčujúceho doručenie písomnej výzvy na zaplatenie pohľadávky jedného zveriteľov dlžníka v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. na doloženie originálu listinyosvedčujúcej možnosť doručovania písomností dlžníkovi na adresu uvedenú na doručenkách, a to buďso zaručenou konverziou alebo v listinnej podobe.
10. Navrhovateľ podaním doručeným súdu dňa 04.07.2019 odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenieNavrhovateľ dlžníka písomne vyzval na úhradu dlžnej sumy výzvou č. 102346927/2018 zo dňa26.11.2018 a výzvou č. 101620728/2018 zo dňa 20.08.2018, pričom fotokópie predmetných výziev spolus fotokópiami zásielok vrátených odosielateľovi s poznámkou „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“
tvorili prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
3. Navrhovateľ poukázal aj na ďalšieho veriteľa dlžníka s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti, a toSlovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.4. Návrh bol podaný elektronicky a podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou navrhovateľa;
doplnenie návrhu bolo podané v listinnej podobe. Návrh v podobe príloh o.i. obsahoval doklad ozaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR zodňa 10.06.2019.5. Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník je v úpadku, ak je platobneneschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je vúpadku.
6. Podľa ust. § 3 ods. 2 ZKR veta prvá a druhá, právnická osoba je platobne neschopná, ak nie jeschopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Zajednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktorépočas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.
7. Podľa ust. § 3 ods. 3 ZKR, predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitnéhopredpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) má viac ako jednéhoveriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkova hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorýmá pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku,
prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetkyokolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podnikupokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkompodriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadenépohľadávky.
8. Podľa ust. § 14 ods. 1 ZKR, ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovenénáležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak vrovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatkyv lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dnípo tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatíkonkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie ozačatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi;
uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.
9. Súd uznesením zo dňa 26.06.2019, sp. zn. 26K/17/2019-19, uverejneným v Obchodnom vestníkuč. 127/2019 zo dňa 03.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2019 vyzval navrhovateľana odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 13.06.2019, a tokonkurzu doručeného súdu dňa 13.06.2019 v zmysle uznesenia súdu zo dňa 26.06.2019, sp. zn.
26K/17/2019-19.11. Uznesením zo dňa 23.07.2019, sp. zn.: 26K/17/2019-39, súd začal voči dlžníkovi konkurzné konanie.


č. 21, v miestnosti č. dv. 26C, posch.: 1.15. Nakoľko mal súd pochybnosti o majetnosti dlžníka, uznesením zo dňa 11.09.2019, sp. zn.
26K/17/2019-83 ustanovil dlžníkovi náhodným výberom predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY,
k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661, ktorému uložilpovinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovaniamajetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú12. Podľa ust. § 19 ods. 1 ZKR, ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, a) súd do piatich dní odzačatia konkurzného konania: 1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením,
ktoré obsahuje najmä 1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svojuplatobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa. zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorýchplnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab. zoznam všetkých svojichbankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac. informáciu o stavehotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad. zoznampohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do30 dní od začatia konkurzného konania, 1b. poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz, 1c.
poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze, 2. určí termín pojednávania,
na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu; predvolanie, ako ajupovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi predvolanie doručí aj inýmspôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurznéhokonania, 3. vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bezpojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnakopostupuje aj vtedy ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b) súd rozhodne voveci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie alebo do 7 dníodkedy dlžník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c) súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy,
ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; prirozhodovaní o vyhlásení konkurzu, súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť;
ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bod 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosťneosvedčil, d) a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bezzbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu,
ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.13. Následne súd uznesením zo dňa 05.08.2019, sp. zn. 26K/17/2019-48, uverejneným v Obchodnomvestníku č. 155/2019 zo dňa 13.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2019, uložil dlžníkovipovinnosť do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadriť sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
osvedčiť svoju platobnú schopnosť a predložiť najmä zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov,
s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, zoznam všetkýchsvojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, informáciu ostave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, zoznampohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôrdo 30 dní od začatia konkurzného konania. Súd zároveň predvolal dlžníka a upovedomil veriteľovdlžníka o termíne pojednávania za účelom osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka vytýčeného na deň24.09.2019 o 09:00 hod. na Okresnom súde Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv. 26C,
posch.: 1.14. Dlžník na povinnosť uloženú súdom uznesením zo dňa 05.08.2019, sp. zn. 26K/17/2019-48nereagoval a svoju platobnú schopnosť neosvedčil. Z uvedeného dôvodu došlo k zrušeniu termínupojednávania vytýčeného na deň 24.09.2019 o 09:00 hod. na Okresnom súde Košice I, pracovisko Tichápísomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchtoskutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebonemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež: posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok,
ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v menedlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a uvedie záver o tom, či majetok dlžníkabude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
16. Podľa ust. § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoňna úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku,


druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani 6 500 eur.
23. Podľa ust. § 9 ods. 2 vyhlášky, hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetkupredloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmikonania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetokdlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ichodporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predloženýcho ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnenepredpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhuna vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníkarovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súdmôže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými jepredbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovaťsúd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnostidlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podaniezáverečnej správy o 15 dní predĺžiť.
17. Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 04.11.2019 predbežný správca požiadal tunajší súdo predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o 15 dní. Predmetnú žiadosť odôvodnil touskutočnosťou, že ako predbežný správca vyzval dlžníka na poskytnutie súčinnosti, avšak dlžníkpredbežnému správcovi ním požadovanú súčinnosť doposiaľ neposkytol; predbežný správca vo svojejžiadosti takisto uviedol, že ku dňu podania predmetnej žiadosti nemá k dispozícii žiadne odpovede zostrany dožiadaných subjektov.
18. Uznesením zo dňa 06.11.2019, sp. zn.: 26K/17/2019-106 súd predĺžil lehotu na podanie záverečnejsprávy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych dní.
19. Dňa 19.11.2019 predbežný správca predložil súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnostidlžníka (ďalej len „záverečná správa“). V záverečnej správe predbežný správca uviedol, že dlžník anikonateľ dlžníka predbežnému správcovi neposkytli súčinnosť, pričom zásielka predbežného správcusa vrátila z adresy sídla dlžníka späť z dôvodu, že „adresát je neznámy.“ Ďalej predbežný správcauviedol, že dlžník nemá žiaden majetok, jeho záväzky predstavujú najmenej sumu 712.979,40 eur,
a teda podľa názoru predbežného správcu je dlžník už dlhší čas v predĺžení, má viac ako jednéhoveriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Predbežný správca takisto uviedol, žedlžník má v registri účtovných závierok ako poslednú uloženú individuálnu účtovnú závierku za obdobiekalendárneho roka 2014, a tak predbežný správca z objektívnych dôvodov nevie posúdiť vymáhateľnosťa prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, ani uviesť záver omožnosti odporovania právnym úkonom dlžníka. Predbežný správca zároveň prehlásil, že hodnotapohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka je 12.500,-
eur. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predbežný správca navrhol súdu z opatrnosti vyhlásiť na majetokdlžníka konkurz.
20. Podľa ust. § 20 ods. 1 ZKR, ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežnéhosprávcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurznékonanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podaniazáverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.
21. Podľa ust. § 8 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou savykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (ďalej len „vyhláška“), preddavok na úhradu nákladov konkurzupodľa druhej časti zákona je 6 500 eur.
22. Podľa ust. § 9 ods. 1 vyhlášky, súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedené podľaúčastníkmi konania.
24. Podľa ust. § 22 ods. 1 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov,
aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovaniapohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho


31. Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia, súd, na ktorý bola podaná žiadosť o začatie insolvenčnéhokonania, bez návrhu preskúma, či má právomoc podľa článku 3. V rozhodnutí o začatí insolvenčnéhokonania sa uvedie, na čom je právomoc tohto súdu založená, a najmä skutočnosť, či je právomoczaložená na článku 3 ods. 1 alebo 2.32. Tunajší súd zistil, že je daná jeho právomoc v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia, nakoľko centromhlavných záujmov dlžníka je miesto, kde má registrované sídlo, pričom dlžník má registrované sídloprihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaníuž ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.
25. Podľa ust. § 22 ods. 2 ZKR, uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručí účastníkomkonkurzného konania, správcovi, príslušnému registrovému súdu, príslušnému daňovému orgánu,
colnému riaditeľstvu a ďalším súdu známym orgánom, ktoré vedú s dlžníkom konanie, ktoré sa vdôsledku vyhlásenia konkurzu prerušuje; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
26. Podľa ust. § 23 ods. 1 ZKR, vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje zavyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzusa dlžník stáva úpadcom.
27. Podľa ust. § 40 ods. 1 ZKR, správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcumôže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodnéhovýberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ideo ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladnezverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.
28. Podľa ust. § 41 ZKR, súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu.
Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehukonkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.
29. Súd po preskúmaní predložených správ predbežného správcu zistil, že predbežný správca sanevedel relevantne vyjadriť k všetkým skutočnostiam v zmysle uznesenia súdu zo dňa 11.09.2019,
sp. zn. 26K/17/2019-83, nakoľko z dôvodu neposkytnutia súčinnosti dlžníkom nemal k dispozíciižiadne účtovné a iné potrebné doklady. Vzhľadom k vyššie uvedenému a vzhľadom aj na krátkuzákonnú lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti dlžníka, ktorá by umožňovala predbežnémusprávcovi dostatočne preskúmať prípadnú odporovateľnosť právnym úkonom dlžníka, ako aj posúdiťvymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, tunajšísúd nemôže jednoznačne konštatovať či v čase rozhodnutia majetok dlžníka postačuje aspoň na úhradunákladov konkurzu. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že predbežný správca navrhol súdu zopatrnosti vyhlásiť na majetok dlžníka konkurz, súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcukonkurznej podstaty ustanovil v zmysle ust. § 22 ods. 1 ZKR vygenerovaného predbežného správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu:
S1661, ktorý je zapísaný v zozname správcov podstát v obvode Krajského súdu v Košiciach.
30. V zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „nariadenie“), právomoc začať insolvenčné konanie majúsúdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka (ďalej len„hlavné insolvenčné konanie“). Centrum hlavných záujmov dlžníka je miesto, kde dlžník pravidelnevykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami. V prípade spoločnosti aleboprávnickej osoby sa za centrum jej hlavných záujmov považuje miesto, kde má registrované sídlo,
ak sa nepreukáže opak. Táto domnienka sa uplatňuje len vtedy, ak sa registrované sídlo neprenieslodo iného členského štátu počas obdobia troch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti o začatieinsolvenčného konania.
na území Slovenskej republiky. Na základe vyššie uvedeného tunajší súd uznal konkurz za hlavnéinsolvenčné konanie.
33. Podľa článku 53 nariadenia, každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky doinsolvenčného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné


uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon.
41. Podľa ust. § 19 ods. 2 ZKR, proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastníkkonkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnenýpodať odvolanie iba dlžník.
42. Podľa ust. § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdusa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktorépodľa práva štátu, v ktorom sa začalo konanie. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžadujezastúpenie advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania.
34. Podľa článku 54 ods. 1 nariadenia, hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohtoštátu s príslušnou právomocou alebo správca vymenovaný týmto súdom okamžite informuje známychzahraničných veriteľov.
35. Podľa článku 54 ods. 2 nariadenia, súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutejprostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmitočasovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného prijímať prihlášky pohľadávok a všetkyiné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia, ktorých pohľadávky súprednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa pripojí ajkópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kdeje takýto formulár k dispozícii.
36. Podľa článku 54 ods. 3 nariadenia, informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa poskytujúprostredníctvom štandardného formulára, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88. Formulár sa uverejnína Európskom portáli elektronickej justície a má názov „Oznam o insolvenčnom konaní“, pričom tentonázov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Formulár sa zasiela v úradnom jazykuštátu, v ktorom sa konanie začalo, alebo ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, vúradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie,
alebo v inom jazyku, ktorý daný štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55 ods. 5, a toza predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.
37. Na účely nariadenia v zmysle článku 2 ods. 12 nariadenia sa za zahraničného veriteľa považujeveriteľ, ktorý má svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členskýchštátov.
38. Súd v tejto súvislosti uložil ustanovenému správcovi podstaty z dôvodu účinného vykonávaniadohľadu nad jeho činnosťou povinnosť podať súdu v stanovených lehotách podrobné písomné správyo stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisua zoznamu pohľadávok, a zároveň doručiť súdu 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov jedenrovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľovprihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv. Súd ďalej uložil správcovi v zmysle článku 54nariadenia povinnosť individuálne informovať známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svojobvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika oskutočnostiach v zmysle predmetného nariadenia, pričom mu uložil povinnosť o splnení individuálnejoznamovacej povinnosti informovať súd v štvrtej podrobnej písomnej správe. V predmetnej správe jesprávca povinný o splnení tejto povinnosti predložiť listinné dôkazy.
39. Súd zároveň vyzval veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednomrovnopise, pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, a tospôsobom uvedeným v poučení tohto rozhodnutia.
40. V zmysle ust. § 198 ods. 1 ZKR, súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Protisa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.


43. V zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdnehorozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia aleboinej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku.
44. Podľa ust. § 203a ods. 3 ZKR, lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deňlehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania.

Poučenie:

Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo dňajeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súdeKošice I, písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie,
ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vObchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v trochvyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutiepovažuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho saodvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený sozverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia ovyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povoleniereštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnejprihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku ajna súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú ajna súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň pozverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávaťhlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenieveriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zovšeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručeníprihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní vObchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť ajzabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne(§ 28 ods. 4 ZKR).


V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe akoúpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľmôže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jehopohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jehopohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jehozabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanietoho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť protidotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkýchostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa naprihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa,
ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodnéhomena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickúosobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide oprávnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno,
meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaja miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo aleboiný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§
29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenejsumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávkavzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa vprihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správcaprepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzuEurópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje anevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnoujednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadnedôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnejPrihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splneniepodmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je všakpodmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky(§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinkyako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložkupodniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskejrepubliky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovaťlen zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).


Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávokuplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jehopomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Naneskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okremvšeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojhotvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdunepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu sosvojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviťani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Súd:

Okresný súd Košice I

Spisová značka:

26K/17/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

7119206779

Dátum vydania rozhodnutia:

29. 11. 2019

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Slávka Garančovská

ECLI:

ECLI:SK:OSKE1:2019:7119206779.14

 

Uznesenie

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlomŽelezničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina30/665, 040 01 Košice, IČO: 45 459 932 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

r o z h o d o l :

I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina 30/665, 04001 Košice, IČO: 45 459 932.
II. Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.
III. U s t a n o v u j e predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661 za správcu podstaty.
IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia dofunkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonanýchúkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkciedruhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnúsprávu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtúpodrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení povinnosti uloženej správcovi vo výrokuV. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávokv elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok aich hlasovacích práv.
V. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známychzahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inomčlenskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovaniapohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

1. Navrhovateľ návrhom doručeným tunajšiemu súdu elektronickými prostriedkami dňa 13.06.2019 ajeho doplnením doručeným súdu dňa 14.06.2019 v listinnej podobe navrhol, aby súd vyhlásil konkurzna majetok dlžníka: greenplace, s.r.o., so sídlom: Alžbetina 30/665, 040 01 Košice, IČO: 45 459 932.2. Navrhovateľ v návrhu uviedol, že má voči dlžníkovi daňovú pohľadávku v celkovej výške 712.979,40eur, s ktorej úhradou je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní. O uvedenej skutočnosti predložil navrhovateľlistinný dôkaz, a to vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov č. 101347326/2019 zo dňa 04.06.2019.


na doloženie dokladu osvedčujúceho doručenie písomnej výzvy na zaplatenie pohľadávky jedného zveriteľov dlžníka v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. na doloženie originálu listinyosvedčujúcej možnosť doručovania písomností dlžníkovi na adresu uvedenú na doručenkách, a to buďso zaručenou konverziou alebo v listinnej podobe.
10. Navrhovateľ podaním doručeným súdu dňa 04.07.2019 odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenieNavrhovateľ dlžníka písomne vyzval na úhradu dlžnej sumy výzvou č. 102346927/2018 zo dňa26.11.2018 a výzvou č. 101620728/2018 zo dňa 20.08.2018, pričom fotokópie predmetných výziev spolus fotokópiami zásielok vrátených odosielateľovi s poznámkou „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“
tvorili prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
3. Navrhovateľ poukázal aj na ďalšieho veriteľa dlžníka s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti, a toSlovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.4. Návrh bol podaný elektronicky a podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou navrhovateľa;
doplnenie návrhu bolo podané v listinnej podobe. Návrh v podobe príloh o.i. obsahoval doklad ozaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR zodňa 10.06.2019.5. Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník je v úpadku, ak je platobneneschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je vúpadku.
6. Podľa ust. § 3 ods. 2 ZKR veta prvá a druhá, právnická osoba je platobne neschopná, ak nie jeschopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Zajednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktorépočas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.
7. Podľa ust. § 3 ods. 3 ZKR, predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitnéhopredpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) má viac ako jednéhoveriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkova hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorýmá pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku,
prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetkyokolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podnikupokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkompodriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadenépohľadávky.
8. Podľa ust. § 14 ods. 1 ZKR, ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovenénáležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak vrovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatkyv lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dnípo tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatíkonkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie ozačatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi;
uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.
9. Súd uznesením zo dňa 26.06.2019, sp. zn. 26K/17/2019-19, uverejneným v Obchodnom vestníkuč. 127/2019 zo dňa 03.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2019 vyzval navrhovateľana odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 13.06.2019, a tokonkurzu doručeného súdu dňa 13.06.2019 v zmysle uznesenia súdu zo dňa 26.06.2019, sp. zn.
26K/17/2019-19.11. Uznesením zo dňa 23.07.2019, sp. zn.: 26K/17/2019-39, súd začal voči dlžníkovi konkurzné konanie.


č. 21, v miestnosti č. dv. 26C, posch.: 1.15. Nakoľko mal súd pochybnosti o majetnosti dlžníka, uznesením zo dňa 11.09.2019, sp. zn.
26K/17/2019-83 ustanovil dlžníkovi náhodným výberom predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY,
k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661, ktorému uložilpovinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovaniamajetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú12. Podľa ust. § 19 ods. 1 ZKR, ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, a) súd do piatich dní odzačatia konkurzného konania: 1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením,
ktoré obsahuje najmä 1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svojuplatobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa. zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorýchplnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab. zoznam všetkých svojichbankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac. informáciu o stavehotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad. zoznampohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do30 dní od začatia konkurzného konania, 1b. poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz, 1c.
poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze, 2. určí termín pojednávania,
na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu; predvolanie, ako ajupovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi predvolanie doručí aj inýmspôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurznéhokonania, 3. vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bezpojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnakopostupuje aj vtedy ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b) súd rozhodne voveci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie alebo do 7 dníodkedy dlžník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c) súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy,
ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; prirozhodovaní o vyhlásení konkurzu, súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť;
ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bod 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosťneosvedčil, d) a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bezzbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu,
ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.13. Následne súd uznesením zo dňa 05.08.2019, sp. zn. 26K/17/2019-48, uverejneným v Obchodnomvestníku č. 155/2019 zo dňa 13.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2019, uložil dlžníkovipovinnosť do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadriť sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
osvedčiť svoju platobnú schopnosť a predložiť najmä zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov,
s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, zoznam všetkýchsvojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, informáciu ostave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, zoznampohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôrdo 30 dní od začatia konkurzného konania. Súd zároveň predvolal dlžníka a upovedomil veriteľovdlžníka o termíne pojednávania za účelom osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka vytýčeného na deň24.09.2019 o 09:00 hod. na Okresnom súde Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv. 26C,
posch.: 1.14. Dlžník na povinnosť uloženú súdom uznesením zo dňa 05.08.2019, sp. zn. 26K/17/2019-48nereagoval a svoju platobnú schopnosť neosvedčil. Z uvedeného dôvodu došlo k zrušeniu termínupojednávania vytýčeného na deň 24.09.2019 o 09:00 hod. na Okresnom súde Košice I, pracovisko Tichápísomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchtoskutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebonemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež: posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok,
ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v menedlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a uvedie záver o tom, či majetok dlžníkabude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
16. Podľa ust. § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoňna úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku,


druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani 6 500 eur.
23. Podľa ust. § 9 ods. 2 vyhlášky, hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetkupredloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmikonania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetokdlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ichodporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predloženýcho ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnenepredpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhuna vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníkarovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súdmôže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými jepredbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovaťsúd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnostidlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podaniezáverečnej správy o 15 dní predĺžiť.
17. Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 04.11.2019 predbežný správca požiadal tunajší súdo predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o 15 dní. Predmetnú žiadosť odôvodnil touskutočnosťou, že ako predbežný správca vyzval dlžníka na poskytnutie súčinnosti, avšak dlžníkpredbežnému správcovi ním požadovanú súčinnosť doposiaľ neposkytol; predbežný správca vo svojejžiadosti takisto uviedol, že ku dňu podania predmetnej žiadosti nemá k dispozícii žiadne odpovede zostrany dožiadaných subjektov.
18. Uznesením zo dňa 06.11.2019, sp. zn.: 26K/17/2019-106 súd predĺžil lehotu na podanie záverečnejsprávy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych dní.
19. Dňa 19.11.2019 predbežný správca predložil súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnostidlžníka (ďalej len „záverečná správa“). V záverečnej správe predbežný správca uviedol, že dlžník anikonateľ dlžníka predbežnému správcovi neposkytli súčinnosť, pričom zásielka predbežného správcusa vrátila z adresy sídla dlžníka späť z dôvodu, že „adresát je neznámy.“ Ďalej predbežný správcauviedol, že dlžník nemá žiaden majetok, jeho záväzky predstavujú najmenej sumu 712.979,40 eur,
a teda podľa názoru predbežného správcu je dlžník už dlhší čas v predĺžení, má viac ako jednéhoveriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Predbežný správca takisto uviedol, žedlžník má v registri účtovných závierok ako poslednú uloženú individuálnu účtovnú závierku za obdobiekalendárneho roka 2014, a tak predbežný správca z objektívnych dôvodov nevie posúdiť vymáhateľnosťa prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, ani uviesť záver omožnosti odporovania právnym úkonom dlžníka. Predbežný správca zároveň prehlásil, že hodnotapohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka je 12.500,-
eur. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predbežný správca navrhol súdu z opatrnosti vyhlásiť na majetokdlžníka konkurz.
20. Podľa ust. § 20 ods. 1 ZKR, ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežnéhosprávcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurznékonanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podaniazáverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.
21. Podľa ust. § 8 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou savykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (ďalej len „vyhláška“), preddavok na úhradu nákladov konkurzupodľa druhej časti zákona je 6 500 eur.
22. Podľa ust. § 9 ods. 1 vyhlášky, súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedené podľaúčastníkmi konania.
24. Podľa ust. § 22 ods. 1 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov,
aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovaniapohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho


31. Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia, súd, na ktorý bola podaná žiadosť o začatie insolvenčnéhokonania, bez návrhu preskúma, či má právomoc podľa článku 3. V rozhodnutí o začatí insolvenčnéhokonania sa uvedie, na čom je právomoc tohto súdu založená, a najmä skutočnosť, či je právomoczaložená na článku 3 ods. 1 alebo 2.32. Tunajší súd zistil, že je daná jeho právomoc v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia, nakoľko centromhlavných záujmov dlžníka je miesto, kde má registrované sídlo, pričom dlžník má registrované sídloprihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaníuž ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.
25. Podľa ust. § 22 ods. 2 ZKR, uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručí účastníkomkonkurzného konania, správcovi, príslušnému registrovému súdu, príslušnému daňovému orgánu,
colnému riaditeľstvu a ďalším súdu známym orgánom, ktoré vedú s dlžníkom konanie, ktoré sa vdôsledku vyhlásenia konkurzu prerušuje; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
26. Podľa ust. § 23 ods. 1 ZKR, vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje zavyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzusa dlžník stáva úpadcom.
27. Podľa ust. § 40 ods. 1 ZKR, správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcumôže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodnéhovýberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ideo ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladnezverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.
28. Podľa ust. § 41 ZKR, súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu.
Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehukonkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.
29. Súd po preskúmaní predložených správ predbežného správcu zistil, že predbežný správca sanevedel relevantne vyjadriť k všetkým skutočnostiam v zmysle uznesenia súdu zo dňa 11.09.2019,
sp. zn. 26K/17/2019-83, nakoľko z dôvodu neposkytnutia súčinnosti dlžníkom nemal k dispozíciižiadne účtovné a iné potrebné doklady. Vzhľadom k vyššie uvedenému a vzhľadom aj na krátkuzákonnú lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti dlžníka, ktorá by umožňovala predbežnémusprávcovi dostatočne preskúmať prípadnú odporovateľnosť právnym úkonom dlžníka, ako aj posúdiťvymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, tunajšísúd nemôže jednoznačne konštatovať či v čase rozhodnutia majetok dlžníka postačuje aspoň na úhradunákladov konkurzu. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že predbežný správca navrhol súdu zopatrnosti vyhlásiť na majetok dlžníka konkurz, súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcukonkurznej podstaty ustanovil v zmysle ust. § 22 ods. 1 ZKR vygenerovaného predbežného správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu:
S1661, ktorý je zapísaný v zozname správcov podstát v obvode Krajského súdu v Košiciach.
30. V zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „nariadenie“), právomoc začať insolvenčné konanie majúsúdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka (ďalej len„hlavné insolvenčné konanie“). Centrum hlavných záujmov dlžníka je miesto, kde dlžník pravidelnevykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami. V prípade spoločnosti aleboprávnickej osoby sa za centrum jej hlavných záujmov považuje miesto, kde má registrované sídlo,
ak sa nepreukáže opak. Táto domnienka sa uplatňuje len vtedy, ak sa registrované sídlo neprenieslodo iného členského štátu počas obdobia troch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti o začatieinsolvenčného konania.
na území Slovenskej republiky. Na základe vyššie uvedeného tunajší súd uznal konkurz za hlavnéinsolvenčné konanie.
33. Podľa článku 53 nariadenia, každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky doinsolvenčného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné


uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon.
41. Podľa ust. § 19 ods. 2 ZKR, proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastníkkonkurzného konania oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnenýpodať odvolanie iba dlžník.
42. Podľa ust. § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdusa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktorépodľa práva štátu, v ktorom sa začalo konanie. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžadujezastúpenie advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania.
34. Podľa článku 54 ods. 1 nariadenia, hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohtoštátu s príslušnou právomocou alebo správca vymenovaný týmto súdom okamžite informuje známychzahraničných veriteľov.
35. Podľa článku 54 ods. 2 nariadenia, súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutejprostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmitočasovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného prijímať prihlášky pohľadávok a všetkyiné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia, ktorých pohľadávky súprednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa pripojí ajkópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kdeje takýto formulár k dispozícii.
36. Podľa článku 54 ods. 3 nariadenia, informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa poskytujúprostredníctvom štandardného formulára, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88. Formulár sa uverejnína Európskom portáli elektronickej justície a má názov „Oznam o insolvenčnom konaní“, pričom tentonázov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Formulár sa zasiela v úradnom jazykuštátu, v ktorom sa konanie začalo, alebo ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, vúradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie,
alebo v inom jazyku, ktorý daný štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55 ods. 5, a toza predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.
37. Na účely nariadenia v zmysle článku 2 ods. 12 nariadenia sa za zahraničného veriteľa považujeveriteľ, ktorý má svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členskýchštátov.
38. Súd v tejto súvislosti uložil ustanovenému správcovi podstaty z dôvodu účinného vykonávaniadohľadu nad jeho činnosťou povinnosť podať súdu v stanovených lehotách podrobné písomné správyo stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisua zoznamu pohľadávok, a zároveň doručiť súdu 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov jedenrovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľovprihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv. Súd ďalej uložil správcovi v zmysle článku 54nariadenia povinnosť individuálne informovať známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svojobvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika oskutočnostiach v zmysle predmetného nariadenia, pričom mu uložil povinnosť o splnení individuálnejoznamovacej povinnosti informovať súd v štvrtej podrobnej písomnej správe. V predmetnej správe jesprávca povinný o splnení tejto povinnosti predložiť listinné dôkazy.
39. Súd zároveň vyzval veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednomrovnopise, pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, a tospôsobom uvedeným v poučení tohto rozhodnutia.
40. V zmysle ust. § 198 ods. 1 ZKR, súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Protisa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.


43. V zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdnehorozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia aleboinej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku.
44. Podľa ust. § 203a ods. 3 ZKR, lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deňlehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania.

Poučenie:

Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo dňajeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súdeKošice I, písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie,
ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vObchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v trochvyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutiepovažuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho saodvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený sozverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia ovyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povoleniereštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnejprihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku ajna súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú ajna súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň pozverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávaťhlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenieveriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zovšeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručeníprihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní vObchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť ajzabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne(§ 28 ods. 4 ZKR).


V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe akoúpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľmôže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jehopohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jehopohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jehozabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanietoho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť protidotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkýchostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa naprihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa,
ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodnéhomena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickúosobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide oprávnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno,
meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaja miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo aleboiný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§
29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenejsumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávkavzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa vprihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správcaprepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzuEurópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje anevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnoujednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadnedôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnejPrihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splneniepodmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je všakpodmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky(§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinkyako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložkupodniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskejrepubliky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovaťlen zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).


Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávokuplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jehopomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Naneskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okremvšeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojhotvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdunepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu sosvojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviťani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"