Konkurz PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii

Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 5 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. vlikvidácii, so sídlom, Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405, správcom ktorého je Mgr. ŠtefanKrnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku, takto

r o z h o d o l :

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Čsl. armády 8, 03601 Martin, IČO: 36 438 405 zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi odmenu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty nepriznáva.
III. Správcovi náhradu výdavkov nepriznáv

Súd:

Okresný súd Žilina

Spisová značka:

3K/27/2014

Identifikačné číslo súdneho spisu:

5114231547

Dátum vydania rozhodnutia:

15. 10. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Jaroslav Macek

ECLI:

ECLI:SK:OSZA:2020:5114231547.19

 

Uznesenie

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. vlikvidácii, so sídlom, Čsl. armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405, správcom ktorého je Mgr. ŠtefanKrnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku, takto

r o z h o d o l :

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PaP AUTO, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Čsl. armády 8, 03601 Martin, IČO: 36 438 405 zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi odmenu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty nepriznáva.
III. Správcovi náhradu výdavkov nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením č.k. 3K/27/2014-75 zo dňa 26.01.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 21/2015zo dňa 02.02.2015 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu. Do funkcie správcu úpadcubol ustanovený JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina.
2. Uznesením č. k. 3K/27/2014-137 zo dňa 03.06.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
111/2019, súd z funkcie správcu odvolal JUDr. Václava Jaroščiaka. Uznesením č. k. 3K/27/2014-143 zodňa 02.07.2019 súd ustanovil nového správcu Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov28, 028 01 Brezovica.
3. Návrhom zo dňa 22.04.2020 správca navrhol, aby súd zrušil konkurz vedený na majetok úpadcu prenedostatok majetku. Na odôvodnenie svojho návrhu uviedol nasledovné skutočnosti: za účelom získaniavýťažku boli vedené dve súdne konania a to pod sp. zn. 5Cbi/28/2015 na Okresnom súde Žilina, kde súdzaviazal zaplatiť úpadcovi pohľadávku vo výške 2 502 EUR spoločnosť Ellsanro, s.r.o., IČO: 46234853,
ktorá bola zlúčená s nástupníckou spoločnosťou ANTRIM, s.r.o., IČO: 46 234 853 a táto zanikla dňa20.05.2017 ex offo výmazom. Druhé konanie bolo vedené proti Petrovi Počilovi na Okresnom súdeŽilina, sp. zn. 26Cbi/23/2015 o zaplatenie 15 294,44 EUR. Táto žaloba bola zamietnutá. Iný majetok anifinančné prostriedky či už v pokladni alebo na účte nie sú. Účet zriadený nebol. Pohľadávky proti podstatesú paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov - veriteľ JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlomkancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina vo výške 2 788,28 EUR a pohľadávky proti podstate veriteľaSlovenská republika - Daňový úrad Žilina vo výške 260 EUR. Vzhľadom na vyššie uvedené správcakonštatuje, že pohľadávky proti podstate nemajú byť z čoho uspokojené, nakoľko majetok úpadcu je 0eur a pohľadávky proti podstate sú v sume 3 048,28 EUR, a preto správca navrhuje zrušiť konkurz namajetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu. Správca si žiadnu odmenu ani náklady neuplatňuje ažiada súd, aby o odmene a výdavkoch správcu rozhodol tak, že ich nepriznáva.


8. Návrhom zo dňa 17.08.2020 správca podal návrh na vylúčenie majetku zo súpisu zverejneného vObchodnom vestníku č. 161/2017 zo dňa 22.8.2017, pod položkou K023076: Iná majetková hodnota:
pohľadávka titulom odporovateľného úkonu (Rozsudok OS Žilina č. 5Cbi/28/2015-72), Dlžník: Elsanro,
s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 46 184 066, Súpisová hodnota: 2.502,00 Eur.
Uznesením č.k. 3K/27/2014 -182 zo dňa 22.09.2020 súd udelil súhlas na vylúčenie majetku zo súpisuzverejneného v Obchodnom vestníku č. 161/2017 zo dňa 22.8.2017, pod položkou K023076, čím došlok vylúčeniu (jediného zapísaného) majetku zo súpisu.
9. Z uvedených skutočností vyplýva, že majetok zapísaný v súpise majetku úpadcu nepostačuje nauspokojenie pohľadávok proti podstate (majetok úpadcu je vo výške 0 eur, pohľadávky proti podstate súvo výške 3 048,28 eur), preto súd posúdil návrh správcu ako dôvodný a vyhlásený konkurz na majetokúpadcu pri aplikácii ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR pre nedostatok majetku zrušil.
10. Pri zrušení konkurzu súd v zmysle ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR rozhoduje aj o odmene avýdavkoch správcu, ktoré sa hradia z majetku dlžníka alebo z preddavku na úhradu odmeny a výdavkovpredbežného správcu alebo z preddavku na úhradu nákladov konkurzu. Vzhľadom k tomu, že správcasi odmenu a náhradu výdavkou konkurzu neuplatnil (správca nespeňažoval žiadny majetok patriaci dovšeobecnej podstaty) a osobitne si neuplatnil ani nárok na náhradu výdavkov, rozhodol súd tak, že munepriznal ani náhradu výdavkov.
4. Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej len ZKR),
súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcunepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene avýdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkovpredbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.
5. Podľa § 102 ods. 4 ZKR, uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnomvestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu je oprávnenýpodať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
6. Podľa § 102 ods. 5 ZKR, právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnomvestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počaskonkurzu tým nie je dotknutá.
7. V Obchodnom vestníku č. 161/2017 zo dňa 22.8.2017 správca pod položkou K023076 zverejnilsúpis všeobecnej podstaty tvorený: Majetková zložka č. 1: Iná majetková hodnota (pohľadávkatitulom odporovateľného úkonu) v celkovej súpisovej hodnote 2 502 EUR. Rozsudkom OS Žilina č.
5Cbi/28/2015-72 súd určil, že právny úkon spoločnosti PaP AUTO, s.r.o. v likvidácii, ktorým zaplatilafaktúru č. 20110001 vo výške 2.502,- Eur spoločnosti AUTO PAP SK, s.r.o., IČO: 44 760 361, ktoréhoprávnym nástupcom je spoločnosť Ellsanro, IČO: 46 184 066 voči veriteľom prihlásených pohľadávok jeneúčinný. Spoločnosť Ellsanro, IČO: 46 184 066 v dôsledku zlúčenia zanikla 16.08.2016 a jej právnymnástupcom sa stala spoločnosť ANTRIM s. r. o., IČO: 46 234 853. Spoločnosť ANTRIM s. r. o., IČO:
46 234 853 dňa 20.05.2017 zanikla bez likvidácie výmazom z obchodného registra. Iný majetok úpadcusprávca do obchodného registra nezapísal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čoi len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku,
písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považujenasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsobyjeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musíbyť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,


z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha(odvolací návrh).
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnenímoznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkciaveriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu týmnie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"