Konkurz spoločnosti DRIDO, s.r.o.

Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 15 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd:

Okresný súd Nitra

Spisová značka:

31K/10/2011

Identifikačné číslo súdneho spisu:

4111210207

Dátum vydania rozhodnutia:

22. 11. 2019

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

Mgr. Marek Janigloš

ECLI:

ECLI:SK:OSNR:2019:4111210207.16

 

Uznesenie

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : DRIDO, s.r.o., IČO: 35 950480, so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresakancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

r o z h o d o l :

Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/10/2011 - 418 zo dňa 04.08.2011 namajetok úpadcu DRIDO, s.r.o., IČO: 35 950 480, so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra, z r u šu j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom doručeným na Okresný súd Nitra (ďalej len "súd") dňa 08.04.2011 sa navrhovateľ - veriteľdlžníka domáhal, aby súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka z dôvodu, že sa dostal do úpadku.
2. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 34 zo dňa 19.04.2011 začal konkurzné konanie na dlžníka.
Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.04.2011.3. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 48 zo dňa 27.06.2011 ustanovil predbežného správcu Mgr.
Ľubomíru Beňovú a uložil mu povinnosť podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnostidlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosťdňa 05.07.2011.4. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 418 zo dňa 04.08.2011 vyhlásil konkurz na majetok dlžníkaDRIDO, s.r.o., ustanovil do funkcie správcu Mgr. Ľubomíru Beňovú, vyzval všetkých veriteľov naprihlásenie pohľadávok, uložil správcovi bez zbytočného pokynu informovať o konkurznom konaníznámych veriteľov dlžníka, poučil veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, poučil účastníkov opráve uplatniť námietku zaujatosti. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.08.2011 avykonateľnosť dňa 12.08.2011.5. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 428 zo dňa 17.08.2011 priznal predbežnému správcovi Mgr.
Ľubomíre Beňovej odmenu v sume 663,88 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 118,40eur a upravil učtáreň súdu vyplatiť na účet predbežného správcu odmenu a náhradu preukázanýchvýdavkov spolu v sume 782,28 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Toto uznesenie nadobudloprávoplatnosť dňa 24.08.2011 a vykonateľnosť dňa 30.08.2011.6. Správca zostavil súpis majetku pre všeobecnú podstatu a tento súpis zverejnil v Obchodnom vestníkuč. OV 170/2011 dňa 05.09.2011 pod č. K009890.7. Správca doplnil súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktorý zverejnil vObchodnom vestníku č. OV 189/2011 dňa 03.10.2011 pod č. K010961.


14. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 13/2014dňa 21.01.2014 pod č. K001171.15. Dňa 26.02.2014 sa konala ďalšia schôdza veriteľov, na ktorej bol za tretieho člena veriteľskéhovýboru úpadcu zvolený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.
16. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV210/2015 dňa 02.11.2015 pod č. K023738.17. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV232/2015 dňa 03.12.2015 pod č. K026222.18. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod č. K081798oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zámere zostaviťrozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
19. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 185/2019 dňa 25.09.2019 pod č. K085394 návrhkonečného výťažku zo všeobecnej podstaty.
20. Podaním, doručeným Okresnému súdu Nitra dňa 14.11.2019 správca podal návrh na zrušeniekonkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Správca ku svojmu návrhu pripojil nasledovné listiny:
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 11.09.2019, Schválenie rozvrhuvýťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 08.10.2019, zo dňa 21.10.2019 a zo dňa 15.10.2019, mailovýchkomunikácii s veriteľmi úpadcu a detaily pohybov na bankovom účte správcu týkajúce sa poukázaniavýťažkov veriteľom úpadcu a zaplatenia súdneho poplatku z rozvrhu.
21. Podľa § 206f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len ZoKR), konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnychpredpisov účinných do 28. februára 2017.8. Dňa 08.11.2011 sa konala prvá schôdza veriteľov, na ktorej sa zúčastnilo 7 veriteľov úpadcu, pričombol zvolený trojčlenný veriteľský výbor úpadcu v zložení z veriteľov: VAŠA, s.r.o., SR - Daňový úrad Nitraa ČSOB Leasing, a.s.
9. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 836 zo dňa 23.02.2012 priznal správcovi Mgr. Ľubomíre Beňovejpaušálnu odmenu vo výške 4 647,15 eur a upravil učtáreň súdu vyplatiť na účet správcu časťpriznanej odmeny v sume 877,42 eur. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2012a vykonateľnosť 27.03.2012.10. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 942 zo dňa 01.03.2012 v prvej výrokovej vete povolil vstup novéhoveriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálnapoisťovňa, s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 26.710,20 eura a v druhej výrokovej vete povolilvstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., do konkurzného konania namiesto pôvodnéhoveriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 7.417,29eura. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2013 a vykonateľnosť 30.04.2013.11. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV212/2013 dňa 04.11.2013 pod č. K019508.12. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 1053 zo dňa 05.12.2013 potvrdil prevod pohľadávok v sume117.313,30 eura pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, voči úpadcovi, naveriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2013a vykonateľnosť 30.04.2013.13. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014dňa 10.01.2014 pod č. K000337.


- úhrada z konkurzu Sipos okná s.r.o., v sume 45,60 eur,
- vrátený súdny poplatok v sume 16,50 eur,
- kladný úrok dokopy v sume 6,19 eur.
28. Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje dokopy sumu 9 434,54 eur, ktorésú tvorené:
- neuhradená časť paušálnej odmeny správcu, v sume 3 769,73 eur- zostatok paušálnej odmeny správcu, v sume 1 659,70 eur- úhrada pohľadávok Daň. úrad Nitra, v sume 330,00 eur,
- bankové poplatky za vedenie účtu v sume 374,20 eur,
- cestovné v sume 148,76 eur,
- poštovné v sume 30,70 eur,
- úhrada za účtovné služby v sume 1 560,00 eur,
- úhrada za odťah, parkovné, v sume 1 063,97 eur,
- úhrada trov konania 23Cb/165/2013, v sume 147,00 eur,
- úhrada trov práv. zastúpenia, v sume 139,14 eur,
- súdny poplatok v sume 16,50 eur,
- odmena správcu zo speňaženia majetku, v sume 186,84 eur,
- súdny poplatok z výťažku, v sume 8,00 eur.
29. Z predložených dokladov vyplýva výťažok zo speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu v sume 13140,49 eur, po odpočítaní pohľadávok proti podstate v sume 9 434,54 eur je suma určená na rozdeleniepre nezabezpečených veriteľov 3 705,95 eur a uspokojenie nezabezpečených veriteľov úpadcu jenasledovné:
- ING Tatry Sympatia, suma uspokojenia 11,50 eur,
22. Podľa § 206a ZoKR, konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov,
ak odsek 2 neustanovuje inak.
23. Podľa § 102 ods. 2 ZoKR, súd rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu po splnení konečnéhorozvrhu výťažku.
24. Podľa § 102 ods. 3 ZoKR, uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnomvestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu môže podaťodvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
25. Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že súd rozhodne o zrušení konkurzu po splneníkonečného rozvrhu výťažku, ak má preukázané, že bol splnený schválený konečný rozvrh výťažku.
26. Správca vyhotovil len návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, keďže žiadenzabezpečený veriteľ si pohľadávku neprihlásil.
27. Z obsahu spisového materiálu mal súd preukázané, že správca zverejnil súpis majetku všeobecnejpodstaty dňa 05.09.2011 v Obchodnom vestníku č. OV 170/2011, ktorý doplnil zverejnením vObchodnom vestníku pod č. OV 189/2011 dňa 03.10.2011, pričom vylúčil súpisové zložky majetku zosúpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 212/2013 dňa 04.11.2013 pod č. K019508, č. OV6/2014 dňa 10.01.2014, č. OV 13/2014 dňa 21.01.2014 a č. OV 210/2015 dňa 02.11.2015. Celkovývýťažok zo speňaženia majetku vo všeobecnej podstate je vo výške 13 140,49 eur a je tvorený:
- výťažkom z pohľadávok z účtu, dokopy v sume 81,70 eur,
- výťažkom zo speňaženia pohľadávok úpadcu, dokopy v sume 12 662,83 eur,
- vklad na účet v sume 27,26 eur,
- výťažok z predaja vodidiel úpadcu dokopy v sume 300,00 eur,
- SR - Krajský súd Bratislava, suma uspokojenia 3,34 eur,
- HASTA, s.r.o., suma uspokojenia 1,85 eur,
- Tech. služby NMnV, suma uspokojenia 0,37 eur,
- ČSOB Leasing, a.s., suma uspokojenia 558,90 eur,
- Lyreco CE, SE, suma uspokojenia 11,12 eur,
- RENAUDIT CONSULTING s.r.o., suma uspokojenia 14,08 eur,
- VENISKLO spol. s r.o., suma uspokojenia 455,10 eur,


- JUDr. Ľubomír Pekár, súdny exekútor, suma uspokojenia 0,00 eur,
- Mgr. Stanislav Polák, súdny exekútor, suma uspokojenia 0,00 eur.
30. Z predložených platobných príkazov vyplýva, že správca dňa 04. 11.2019, 06.11.2019, 07.11.2019,11, 11.2019 a dňa 13.11.2019 poukázal na účty jednotlivých veriteľov sumy zodpovedajúce výťažkom zich pohľadávok voči úpadcovi, pričom dňa 15.11.2019 poukázal na účet súdu súdny poplatok z rozvrhu.
31. Keďže správca preukázal, že vydal výťažok zo speňaženia všetkého majetku zapísaného do súpisuvšeobecnej podstaty veriteľom úpadcu v súlade so schváleným konečný rozvrhom výťažku, rozhodol súdo zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/10/2011- 418 zo dňa 04.08.2011, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
- K - system spol. s r.o., suma uspokojenia 148,23 eur,
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., suma uspokojenia 43,74 eur,
- Jozef Jánoška, suma uspokojenia 6,30 eur,
- SR Inšpektorát práce Nitra, suma uspokojenia 4,07 eur,
- NITRASKLO a.s., suma uspokojenia 366,15 eur,
- STAVMAT-PD s.r.o., suma uspokojenia 1,85 eur,
- Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., suma uspokojenia 1,48 eur,
- DUAL PRODUCTION s.r.o., suma uspokojenia 73,74 eur,
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., suma uspokojenia 22,23 eur,
- Ladislav Pocsik - FERMAT, suma uspokojenia 20,01 eur,
- Slovenská konsolidačná, a.s., suma uspokojenia 690,41 eur,
- AMEJ spol. s r.o., suma uspokojenia 11,86 eur,
- BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., suma uspokojenia 15,56 eur,
- JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt., suma uspokojenia 117,10 eur,
- STILL SR spol. s r.o., suma uspokojenia 2,22 eur,
- CONMAT s.r.o., suma uspokojenia 151,94 eur,
- Union zdravotná poisťovňa, a.s., suma uspokojenia 0,74 eur,
- Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, suma uspokojenia 157,13 eur,
- VAŠA s.r.o., suma uspokojenia 785,66 eur,
- Mgr Martin Janský suma uspokojenia 22,23 eur,
- SALAMON INTERNET s.r.o., suma uspokojenia 7,04 eur,

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorémurozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považujeza nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čoi len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia vObchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď budeuznesenie doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Súd:

Okresný súd Nitra

Spisová značka:

31K/10/2011

Identifikačné číslo súdneho spisu:

4111210207

Dátum vydania rozhodnutia:

22. 11. 2019

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

Mgr. Marek Janigloš

ECLI:

ECLI:SK:OSNR:2019:4111210207.16

 

Uznesenie

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : DRIDO, s.r.o., IČO: 35 950480, so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresakancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

r o z h o d o l :

Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/10/2011 - 418 zo dňa 04.08.2011 namajetok úpadcu DRIDO, s.r.o., IČO: 35 950 480, so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra, z r u šu j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom doručeným na Okresný súd Nitra (ďalej len "súd") dňa 08.04.2011 sa navrhovateľ - veriteľdlžníka domáhal, aby súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka z dôvodu, že sa dostal do úpadku.
2. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 34 zo dňa 19.04.2011 začal konkurzné konanie na dlžníka.
Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.04.2011.3. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 48 zo dňa 27.06.2011 ustanovil predbežného správcu Mgr.
Ľubomíru Beňovú a uložil mu povinnosť podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnostidlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosťdňa 05.07.2011.4. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 418 zo dňa 04.08.2011 vyhlásil konkurz na majetok dlžníkaDRIDO, s.r.o., ustanovil do funkcie správcu Mgr. Ľubomíru Beňovú, vyzval všetkých veriteľov naprihlásenie pohľadávok, uložil správcovi bez zbytočného pokynu informovať o konkurznom konaníznámych veriteľov dlžníka, poučil veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, poučil účastníkov opráve uplatniť námietku zaujatosti. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.08.2011 avykonateľnosť dňa 12.08.2011.5. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 428 zo dňa 17.08.2011 priznal predbežnému správcovi Mgr.
Ľubomíre Beňovej odmenu v sume 663,88 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 118,40eur a upravil učtáreň súdu vyplatiť na účet predbežného správcu odmenu a náhradu preukázanýchvýdavkov spolu v sume 782,28 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Toto uznesenie nadobudloprávoplatnosť dňa 24.08.2011 a vykonateľnosť dňa 30.08.2011.6. Správca zostavil súpis majetku pre všeobecnú podstatu a tento súpis zverejnil v Obchodnom vestníkuč. OV 170/2011 dňa 05.09.2011 pod č. K009890.7. Správca doplnil súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktorý zverejnil vObchodnom vestníku č. OV 189/2011 dňa 03.10.2011 pod č. K010961.


14. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 13/2014dňa 21.01.2014 pod č. K001171.15. Dňa 26.02.2014 sa konala ďalšia schôdza veriteľov, na ktorej bol za tretieho člena veriteľskéhovýboru úpadcu zvolený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.
16. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV210/2015 dňa 02.11.2015 pod č. K023738.17. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV232/2015 dňa 03.12.2015 pod č. K026222.18. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod č. K081798oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zámere zostaviťrozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
19. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 185/2019 dňa 25.09.2019 pod č. K085394 návrhkonečného výťažku zo všeobecnej podstaty.
20. Podaním, doručeným Okresnému súdu Nitra dňa 14.11.2019 správca podal návrh na zrušeniekonkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Správca ku svojmu návrhu pripojil nasledovné listiny:
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 11.09.2019, Schválenie rozvrhuvýťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 08.10.2019, zo dňa 21.10.2019 a zo dňa 15.10.2019, mailovýchkomunikácii s veriteľmi úpadcu a detaily pohybov na bankovom účte správcu týkajúce sa poukázaniavýťažkov veriteľom úpadcu a zaplatenia súdneho poplatku z rozvrhu.
21. Podľa § 206f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len ZoKR), konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnychpredpisov účinných do 28. februára 2017.8. Dňa 08.11.2011 sa konala prvá schôdza veriteľov, na ktorej sa zúčastnilo 7 veriteľov úpadcu, pričombol zvolený trojčlenný veriteľský výbor úpadcu v zložení z veriteľov: VAŠA, s.r.o., SR - Daňový úrad Nitraa ČSOB Leasing, a.s.
9. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 836 zo dňa 23.02.2012 priznal správcovi Mgr. Ľubomíre Beňovejpaušálnu odmenu vo výške 4 647,15 eur a upravil učtáreň súdu vyplatiť na účet správcu časťpriznanej odmeny v sume 877,42 eur. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2012a vykonateľnosť 27.03.2012.10. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 942 zo dňa 01.03.2012 v prvej výrokovej vete povolil vstup novéhoveriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálnapoisťovňa, s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 26.710,20 eura a v druhej výrokovej vete povolilvstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., do konkurzného konania namiesto pôvodnéhoveriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 7.417,29eura. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2013 a vykonateľnosť 30.04.2013.11. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV212/2013 dňa 04.11.2013 pod č. K019508.12. Súd uznesením č.k. 31K/10/2011 - 1053 zo dňa 05.12.2013 potvrdil prevod pohľadávok v sume117.313,30 eura pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, voči úpadcovi, naveriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2013a vykonateľnosť 30.04.2013.13. Správca vylúčil súpisovú zložku majetku zo súpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014dňa 10.01.2014 pod č. K000337.


- úhrada z konkurzu Sipos okná s.r.o., v sume 45,60 eur,
- vrátený súdny poplatok v sume 16,50 eur,
- kladný úrok dokopy v sume 6,19 eur.
28. Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje dokopy sumu 9 434,54 eur, ktorésú tvorené:
- neuhradená časť paušálnej odmeny správcu, v sume 3 769,73 eur- zostatok paušálnej odmeny správcu, v sume 1 659,70 eur- úhrada pohľadávok Daň. úrad Nitra, v sume 330,00 eur,
- bankové poplatky za vedenie účtu v sume 374,20 eur,
- cestovné v sume 148,76 eur,
- poštovné v sume 30,70 eur,
- úhrada za účtovné služby v sume 1 560,00 eur,
- úhrada za odťah, parkovné, v sume 1 063,97 eur,
- úhrada trov konania 23Cb/165/2013, v sume 147,00 eur,
- úhrada trov práv. zastúpenia, v sume 139,14 eur,
- súdny poplatok v sume 16,50 eur,
- odmena správcu zo speňaženia majetku, v sume 186,84 eur,
- súdny poplatok z výťažku, v sume 8,00 eur.
29. Z predložených dokladov vyplýva výťažok zo speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu v sume 13140,49 eur, po odpočítaní pohľadávok proti podstate v sume 9 434,54 eur je suma určená na rozdeleniepre nezabezpečených veriteľov 3 705,95 eur a uspokojenie nezabezpečených veriteľov úpadcu jenasledovné:
- ING Tatry Sympatia, suma uspokojenia 11,50 eur,
22. Podľa § 206a ZoKR, konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov,
ak odsek 2 neustanovuje inak.
23. Podľa § 102 ods. 2 ZoKR, súd rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu po splnení konečnéhorozvrhu výťažku.
24. Podľa § 102 ods. 3 ZoKR, uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnomvestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu môže podaťodvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
25. Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že súd rozhodne o zrušení konkurzu po splneníkonečného rozvrhu výťažku, ak má preukázané, že bol splnený schválený konečný rozvrh výťažku.
26. Správca vyhotovil len návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, keďže žiadenzabezpečený veriteľ si pohľadávku neprihlásil.
27. Z obsahu spisového materiálu mal súd preukázané, že správca zverejnil súpis majetku všeobecnejpodstaty dňa 05.09.2011 v Obchodnom vestníku č. OV 170/2011, ktorý doplnil zverejnením vObchodnom vestníku pod č. OV 189/2011 dňa 03.10.2011, pričom vylúčil súpisové zložky majetku zosúpisu, čo zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 212/2013 dňa 04.11.2013 pod č. K019508, č. OV6/2014 dňa 10.01.2014, č. OV 13/2014 dňa 21.01.2014 a č. OV 210/2015 dňa 02.11.2015. Celkovývýťažok zo speňaženia majetku vo všeobecnej podstate je vo výške 13 140,49 eur a je tvorený:
- výťažkom z pohľadávok z účtu, dokopy v sume 81,70 eur,
- výťažkom zo speňaženia pohľadávok úpadcu, dokopy v sume 12 662,83 eur,
- vklad na účet v sume 27,26 eur,
- výťažok z predaja vodidiel úpadcu dokopy v sume 300,00 eur,
- SR - Krajský súd Bratislava, suma uspokojenia 3,34 eur,
- HASTA, s.r.o., suma uspokojenia 1,85 eur,
- Tech. služby NMnV, suma uspokojenia 0,37 eur,
- ČSOB Leasing, a.s., suma uspokojenia 558,90 eur,
- Lyreco CE, SE, suma uspokojenia 11,12 eur,
- RENAUDIT CONSULTING s.r.o., suma uspokojenia 14,08 eur,
- VENISKLO spol. s r.o., suma uspokojenia 455,10 eur,


- JUDr. Ľubomír Pekár, súdny exekútor, suma uspokojenia 0,00 eur,
- Mgr. Stanislav Polák, súdny exekútor, suma uspokojenia 0,00 eur.
30. Z predložených platobných príkazov vyplýva, že správca dňa 04. 11.2019, 06.11.2019, 07.11.2019,11, 11.2019 a dňa 13.11.2019 poukázal na účty jednotlivých veriteľov sumy zodpovedajúce výťažkom zich pohľadávok voči úpadcovi, pričom dňa 15.11.2019 poukázal na účet súdu súdny poplatok z rozvrhu.
31. Keďže správca preukázal, že vydal výťažok zo speňaženia všetkého majetku zapísaného do súpisuvšeobecnej podstaty veriteľom úpadcu v súlade so schváleným konečný rozvrhom výťažku, rozhodol súdo zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/10/2011- 418 zo dňa 04.08.2011, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
- K - system spol. s r.o., suma uspokojenia 148,23 eur,
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., suma uspokojenia 43,74 eur,
- Jozef Jánoška, suma uspokojenia 6,30 eur,
- SR Inšpektorát práce Nitra, suma uspokojenia 4,07 eur,
- NITRASKLO a.s., suma uspokojenia 366,15 eur,
- STAVMAT-PD s.r.o., suma uspokojenia 1,85 eur,
- Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., suma uspokojenia 1,48 eur,
- DUAL PRODUCTION s.r.o., suma uspokojenia 73,74 eur,
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., suma uspokojenia 22,23 eur,
- Ladislav Pocsik - FERMAT, suma uspokojenia 20,01 eur,
- Slovenská konsolidačná, a.s., suma uspokojenia 690,41 eur,
- AMEJ spol. s r.o., suma uspokojenia 11,86 eur,
- BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., suma uspokojenia 15,56 eur,
- JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt., suma uspokojenia 117,10 eur,
- STILL SR spol. s r.o., suma uspokojenia 2,22 eur,
- CONMAT s.r.o., suma uspokojenia 151,94 eur,
- Union zdravotná poisťovňa, a.s., suma uspokojenia 0,74 eur,
- Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, suma uspokojenia 157,13 eur,
- VAŠA s.r.o., suma uspokojenia 785,66 eur,
- Mgr Martin Janský suma uspokojenia 22,23 eur,
- SALAMON INTERNET s.r.o., suma uspokojenia 7,04 eur,

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorémurozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považujeza nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čoi len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia vObchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď budeuznesenie doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"