Konkurz MOKAROMA, s. r. o.

Pridané: 28.11.2020
|
Prečítate za 7 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcuobchodnú spoločnosť MOKAROMA, s. r. o. v konkurze so sídlom Slovenského národného povstania7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlomkancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto

r o z h o d o l :

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MOKAROMA, s. r. o. v konkurze sosídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585 sa zrušuje prenedostatok majetku.
II. Správcovi JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značkasprávcu S1427, sa odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/56/2015-85 zo dňa 21.12.2015, ktoré bolo zverejnenév Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 30.12.2015, súd vyhlásil konkurz na majetokúpadcu a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Otta Markecha so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7,911 01 Trenčín, značka správcu S1427. Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/56/2015-136zo dňa 21.03.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu25.03.2016, súd uznal konkurz vedený voči úpadcovi za malý a otvoril malý konkurz.
2. Správca dňa 26.09.2019 doručil súdu návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku. Vpredmetnom návrhu správca okrem iného uviedol, že dňa 26.02.2016 bol v OV č. 39/2016 pod položkouK004301 zverejnený súpis oddelenej podstaty. Dňa 06.03.2019 bolo v OV č. 46/2019 pod položkouK019714 zverejnené vylúčenie súpisovej zložky, ktorá tvorila oddelenú podstatu (vyššie OV č. 39/2016).
Podľa § 81 ods. 5 ZKR prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojeniajeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásenýpodľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že majetok zapísaný v prospech oddelenej podstaty (OV č. 39/2016)
prestal podliehať konkurzu dňa 06.05.2019, nakoľko o ten

Súd:

Okresný súd Trenčín

Spisová značka:

38K/56/2015

Identifikačné číslo súdneho spisu:

3115221363

Dátum vydania rozhodnutia:

01. 06. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Hana Hubináková

ECLI:

ECLI:SK:OSTN:2020:3115221363.14

 

Uznesenie

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcuobchodnú spoločnosť MOKAROMA, s. r. o. v konkurze so sídlom Slovenského národného povstania7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlomkancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku takto

r o z h o d o l :

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MOKAROMA, s. r. o. v konkurze sosídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585 sa zrušuje prenedostatok majetku.
II. Správcovi JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značkasprávcu S1427, sa odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/56/2015-85 zo dňa 21.12.2015, ktoré bolo zverejnenév Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 30.12.2015, súd vyhlásil konkurz na majetokúpadcu a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Otta Markecha so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7,911 01 Trenčín, značka správcu S1427. Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/56/2015-136zo dňa 21.03.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu25.03.2016, súd uznal konkurz vedený voči úpadcovi za malý a otvoril malý konkurz.
2. Správca dňa 26.09.2019 doručil súdu návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku. Vpredmetnom návrhu správca okrem iného uviedol, že dňa 26.02.2016 bol v OV č. 39/2016 pod položkouK004301 zverejnený súpis oddelenej podstaty. Dňa 06.03.2019 bolo v OV č. 46/2019 pod položkouK019714 zverejnené vylúčenie súpisovej zložky, ktorá tvorila oddelenú podstatu (vyššie OV č. 39/2016).
Podľa § 81 ods. 5 ZKR prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojeniajeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásenýpodľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že majetok zapísaný v prospech oddelenej podstaty (OV č. 39/2016)
prestal podliehať konkurzu dňa 06.05.2019, nakoľko o tento majetok v lehote neprejavil záujem žiadnyprihlásený veriteľ. K dnešnému dňu výška neuhradených pohľadávok proti podstate (ďalej len PPP)
predstavuje výšku 2359,27 eura. Do dnešného dňa nebol zistený iný majetok, ktorý by bolo možnézapísať v prospech všeobecnej/oddelenej podstaty. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhol správcasúdu v zmysle § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskoršíchpredpisov, aby rozhodol o zrušení konkurzu na majetok úpadcu MOKAROMA, s.r.o. v likvidácii, sosídlom: Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 326 585, sp. zn.:
38K/56/2015, pre nedostatok majetku. Spolu s návrhom správca predložil evidenciu PPP.


postačujúcu na úhradu nákladov konkurzu. Z obsahu spisu ako aj návrhu správcu na zrušenie konkurzupre nedostatok majetku vyplývajú príjmy dosiahnuté v konkurze v rámci všeobecnej podstate vo výške 0,-
eur a z predloženej evidencie pohľadávok proti podstate jednoznačne vyplýva, že výška pohľadávok protipodstate prevyšuje výšku príjmov, ktoré boli dosiahnuté v konkurze. Výška pohľadávok proti podstateje 2 359,27 eura. Vzhľadom k tomu má súd za preukázané, že majetok úpadcu nepostačuje ani naúhradu pohľadávok proti podstate, čím je naplnený zákonný dôvod pre zrušenie konkurzu pre nedostatokmajetku podľa § 102 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. Súd preto vyhovel návrhu správcu a rozhodol tak,
že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušil pre nedostatok majetku, aby sa tak zamedzilo vznikuďalších pohľadávok proti podstate, ktorých uspokojenie by už nebolo možné.
9. Súd nerozhodoval o odmene správcu podľa § 12 vyhl. č. 7/2005 Z.z., nakoľko táto odmena (t.j.
odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov) bola správcovi už priznaná uznesením súduč.k. 38K/56/2015-174 zo dňa 18.04.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkamizverejnenia ku dňu 23.04.2016. Preto súd rozhodoval len o odmene správcu podľa § 13 a nasl. a to tak,
že túto odmenu správcovi nepriznal, z toho dôvodu, že táto odmena sa určuje ako percento z výťažku(ktorým sa podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. rozumie suma peňažných prostriedkov v euráchpriradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúcehokonkurzu podľa zásad ustanovených zákonom znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej aoddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán), ktorý je v danom prípade nulový.
10. Vzhľadom na vyššie uvedené súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.
3. Podľa § 206f ods. 1 zákona. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončiapodľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017.4. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh na vyhlásenie konkurzu bol súdu doručený dňa 28.09.2015 (t.j.
týmto dňom bolo začaté konanie o podanom návrhu), teda pred dňom účinnosti zákona č. 377/2016Z.z., na konanie sa aplikujú ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do28.02.2017.5. Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.) súd rozhodne ajbez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje anina úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu,
ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebopreddavku na úhradu nákladov konkurzu.
6. Podľa § 23 ods. 2 č. vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. č.
7/2005 Z.z. v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej len „vyhl. č. 665/2005 Z.z.“) ak bol konkurz zrušený prenedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálnaodmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa
§ 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.
7. Podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumiesuma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona)
znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválilpríslušný orgán (§ 82 zákona).
8. Jednou z hmotnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu je okrem existencie úpadku dlžníkaa plurality veriteľov aj existencia majetku dlžníka. Majetok dlžníka by mal dosahovať aspoň výšku

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jehozverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súduTrenčín správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorejveci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťoupodania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akomrozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čohosa odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sadoručuje iným spôsobom.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"