Konkurz spoločnosti Profi Golf, s.r.o.,

Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 13 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

2K/22/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

8119219639

Dátum vydania rozhodnutia:

13. 01. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Tomáš Novák

ECLI:

ECLI:SK:OSPO:2020:8119219639.2

 

Uznesenie

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148,
Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

r o z h o d o l :

I. vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica059 52, IČO: 36 484 601,
II. ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska20/A, 080 06 Prešov,
III. začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu aRady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV. ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzuna majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrovanésídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnomkonaní(prepracované znenie),
V. vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili vzákladnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise naOkresnom súde Prešov k sp. zn. 2K/22/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihláškusa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenoupohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenúpohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splneniepodmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svojupohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečenázabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byťpodaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo aleboiný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezviskoa bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišujeod obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, akide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídloúpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávkyzo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávkumusí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetua právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť


2 ZKR).
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisívznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričompríslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčnéhovýmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankoualebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmennýkurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávkyurčí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedenéskutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje vúčtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláškenepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídloalebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebosídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mubudú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bolauplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.

o d ô v o d n e n i e :

1. Podaním doručeným súdu dňa 11.12.2019 sa navrhovateľ domáhal, aby súd vyhlásil konkurz na jehomajetok. K návrhu doložil zoznam majetku, zoznam záväzkov, zmluvný prehľad, zoznam spriaznenýchosôb, riadnu účtovnú závierku a uhradil preddavok vo výške 1.500,-Eur.
2. Uznesením č. k. 2K/22/2019-30 zo dňa 31.12.2019 rozhodol o začatí konkurzného konania vočidlžníkovi Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601.3. Podľa § 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak sa konkurzné konanie začalo na základenávrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníkakonkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jehomajetnosti.
4. Podľa § 22 ods. 1 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, abyv zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovaniapohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávnehoprihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaníuž ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.
5. Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajúniektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov ( ďalej len „vyhláška“ ), súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetkuvedené podľa druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotuani 6 500 eur.
6. Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženéhodlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Priposúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený vdôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľavyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.
7. Podľa § 40 ods. 1 ZKR, správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môžeustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodnéhovýberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ideo ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladnezverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.


odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorímajú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie akov Slovenskej republike.
8. Podľa § 40 ods. 2 ZKR, správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu,
speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmtozákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu vsúlade s týmto zákonom.
9. Podľa § 197 ods. 7 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení reštrukturalizáciealebo v uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd vo výroku určí medzinárodnú právomoc súdupodľa osobitného predpisu a uloží správcovi povinnosti podľa osobitného predpisu.
10. Súd pri posudzovaní hodnoty majetku dlžníka vychádzal zo zoznamu majetku predloženéhodlžníkom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, z ktorého vyplýva, že dlžník disponuje peňažnouhotovosťou vo výške 101,93 Eur a je vlastníkom hnuteľného majetku spolu vo výške 28.818,99 Eura peňažných pohľadávok vo výške 2.559,30 Eur. Dlžník zároveň uhradil na účet súdu preddavok naúhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR.
11. Nakoľko mal súd na základe vyššie uvedeného za preukázané, že majetok dlžníka bude postačovaťaspoň na úhradu nákladov konkurzu, rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a do funkciesprávcu ustanovil správcu - RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO:
47 257 041.12. V súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. Mája2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) súd správcovi uložil povinnosť bez zbytočného

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deňdoručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnenísúdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktorésa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení vObchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatostiz dôvodov podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietkydoručené neskôr súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Súd:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

2K/22/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

8119219639

Dátum vydania rozhodnutia:

13. 01. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Tomáš Novák

ECLI:

ECLI:SK:OSPO:2020:8119219639.2

 

Uznesenie

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148,
Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

r o z h o d o l :

I. vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica059 52, IČO: 36 484 601,
II. ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska20/A, 080 06 Prešov,
III. začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu aRady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV. ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzuna majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrovanésídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnomkonaní(prepracované znenie),
V. vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili vzákladnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise naOkresnom súde Prešov k sp. zn. 2K/22/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihláškusa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenoupohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenúpohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splneniepodmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svojupohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečenázabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byťpodaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo aleboiný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezviskoa bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišujeod obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, akide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídloúpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávkyzo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávkumusí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetua právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť


2 ZKR).
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisívznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričompríslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčnéhovýmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankoualebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmennýkurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávkyurčí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedenéskutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje vúčtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláškenepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídloalebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebosídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mubudú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bolauplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.

o d ô v o d n e n i e :

1. Podaním doručeným súdu dňa 11.12.2019 sa navrhovateľ domáhal, aby súd vyhlásil konkurz na jehomajetok. K návrhu doložil zoznam majetku, zoznam záväzkov, zmluvný prehľad, zoznam spriaznenýchosôb, riadnu účtovnú závierku a uhradil preddavok vo výške 1.500,-Eur.
2. Uznesením č. k. 2K/22/2019-30 zo dňa 31.12.2019 rozhodol o začatí konkurzného konania vočidlžníkovi Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601.3. Podľa § 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak sa konkurzné konanie začalo na základenávrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníkakonkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jehomajetnosti.
4. Podľa § 22 ods. 1 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, abyv zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovaniapohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávnehoprihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaníuž ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.
5. Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajúniektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov ( ďalej len „vyhláška“ ), súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetkuvedené podľa druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotuani 6 500 eur.
6. Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženéhodlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Priposúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený vdôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľavyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.
7. Podľa § 40 ods. 1 ZKR, správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môžeustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodnéhovýberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ideo ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladnezverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.


odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorímajú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie akov Slovenskej republike.
8. Podľa § 40 ods. 2 ZKR, správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu,
speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmtozákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu vsúlade s týmto zákonom.
9. Podľa § 197 ods. 7 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení reštrukturalizáciealebo v uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd vo výroku určí medzinárodnú právomoc súdupodľa osobitného predpisu a uloží správcovi povinnosti podľa osobitného predpisu.
10. Súd pri posudzovaní hodnoty majetku dlžníka vychádzal zo zoznamu majetku predloženéhodlžníkom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, z ktorého vyplýva, že dlžník disponuje peňažnouhotovosťou vo výške 101,93 Eur a je vlastníkom hnuteľného majetku spolu vo výške 28.818,99 Eura peňažných pohľadávok vo výške 2.559,30 Eur. Dlžník zároveň uhradil na účet súdu preddavok naúhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR.
11. Nakoľko mal súd na základe vyššie uvedeného za preukázané, že majetok dlžníka bude postačovaťaspoň na úhradu nákladov konkurzu, rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a do funkciesprávcu ustanovil správcu - RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO:
47 257 041.12. V súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. Mája2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) súd správcovi uložil povinnosť bez zbytočného

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deňdoručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnenísúdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktorésa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení vObchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatostiz dôvodov podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietkydoručené neskôr súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"