Konkurz spoločnosti MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií",

Pridané: 06.04.2021
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd:

Okresný súd Žilina

Spisová značka:

1K/7/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

5119210819

Dátum vydania rozhodnutia:

15. 01. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Gabriela Bargelová

ECLI:

ECLI:SK:OSZA:2020:5119210819.4

 

Uznesenie

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií",
Andreja Kmeťa 9, 010 01 Žilina, IČO: 31 642 616, v mene ktorého koná ustanovený likvidátor: JUDr.
Mária Kostolná, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetokdlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto

r o z h o d o l :

Konkurzné konanie voči dlžníkovi: MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií", Andreja Kmeťa 9, 010 01Žilina, IČO: 31 642 616, pre nedostatok majetku zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom zo dňa 26.09.2019, ktorý bol doručený súdu dňa 26.09.2019 a doplnený dňa 18.10.2019, sanavrhovateľ - dlžník, v mene ktorého podal návrh ustanovený likvidátor, domáhal vyhlásenia konkurzuna svoj majetok. K návrhu priložil zoznam majetku dlžníka, zoznam jeho záväzkov, zmluvný prehľad,
zoznam spriaznených osôb, daňové priznanie za obdobie 17.03.2018-31.12.2018, daňové priznanieza obdobie 01.01.2014-31.12.2014, riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie 01/2014-12/2014,
priebežnú individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 26.09.2019 za obdobie 01/2019-09/2019 apriebežnú individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2018 za obdobie 3/2018-12/2018.2. Uznesením č. k. 1K/7/2019-58 zo dňa 07.11.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 219/2019dňa 13.11.2019, rozhodol súd o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi.
3. Keďže však súd nemal preukázané, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladovkonkurzu, v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. d) bod 3 ZKR ustanovil dlžníkovi náhodným výberompredbežného správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárieRevolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, a to uznesením č.k. 1K/7/2019-66 zo dňa 18.11.2019,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 227/2019 zo dňa 25.11.2019.4. Predbežný správca doručil súdu tri priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka, pričompodaním doručeným súdu dňa 10.01.2020 predbežný správca podal záverečnú správu. Z predloženejzáverečnej správy vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Dlžník nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností, ani hnuteľných vecí, cenných papierov registrovanýchv NCDCP, inej majetkovej hodnoty a dlžník nezamestnáva žiadnych zamestnancov. Správca nezistilexistenciu žiadnych pohľadávok dlžníka, ktorých vymožiteľnosť alebo prípadnú speňažiteľnosť by bolomožné posudzovať. Správca nedisponuje žiadnou účtovnou ani inou dokumentáciou, z ktorej by bolomožné posúdiť možnú odporovateľnosť právnych úkonov. Správca nezistil vznik zodpovednosti zanepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, keďže likvidátor si splnil povinnosť v zmysle § 11 ods. 2ZKR. Správca neodporúča vyhlásenie konkurzu a konštatuje, že sú splnené podmienky na zastaveniekonkurzného konania pre nedostatok majetku.


správcom dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, pričom neboli zistené žiadne odporovateľné právneúkony dlžníka a zároveň nie je možné konštatovať zodpovednosť konateľa za nepodanie návrhu navyhlásenie konkurzu včas. Na základe uvedeného rozhodol súd o zastavení konkurzného konania prenedostatok majetku dlžníka v zmysle § 20 ods. 1 ZKR tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
5. Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak súd v konkurznom konaní potom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani naúhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníkanajneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.
6. Podľa § 20 ods. 3 ZKR, uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súddoručí účastníkom konkurzného konania. Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľdlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje zapristúpenie do konkurzného konania..
7. Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonač. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláškyč. 514/2011 Z.z. (ďalej len „vyhláška“), súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedenépodľa druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani6 500 eur.
8. Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženéhodlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Priposúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený vdôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľavyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.
9. Vychádzajúc zo správ predbežného správcu a tiež z údajov vyplývajúcich z obsahu spisovéhomateriálu súd konštatuje, že nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie konkurzu, pretože majetok dlžníkanemá hodnotu ani 6.500,- EUR (§ 9 ods. 1 vyhlášky), nakoľko podľa správ predložených predbežným

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jehodoručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina kuKrajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohtouznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanieurobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť vlistinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočnenedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podanianevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov sprílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalšísubjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súdvyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa nímsleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľdomáha.

Súd:

Okresný súd Žilina

Spisová značka:

1K/7/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

5119210819

Dátum vydania rozhodnutia:

15. 01. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Gabriela Bargelová

ECLI:

ECLI:SK:OSZA:2020:5119210819.4

 

Uznesenie

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií",
Andreja Kmeťa 9, 010 01 Žilina, IČO: 31 642 616, v mene ktorého koná ustanovený likvidátor: JUDr.
Mária Kostolná, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetokdlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto

r o z h o d o l :

Konkurzné konanie voči dlžníkovi: MIRON SLOVENSKO, s.r.o. " v likvidácií", Andreja Kmeťa 9, 010 01Žilina, IČO: 31 642 616, pre nedostatok majetku zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom zo dňa 26.09.2019, ktorý bol doručený súdu dňa 26.09.2019 a doplnený dňa 18.10.2019, sanavrhovateľ - dlžník, v mene ktorého podal návrh ustanovený likvidátor, domáhal vyhlásenia konkurzuna svoj majetok. K návrhu priložil zoznam majetku dlžníka, zoznam jeho záväzkov, zmluvný prehľad,
zoznam spriaznených osôb, daňové priznanie za obdobie 17.03.2018-31.12.2018, daňové priznanieza obdobie 01.01.2014-31.12.2014, riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie 01/2014-12/2014,
priebežnú individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 26.09.2019 za obdobie 01/2019-09/2019 apriebežnú individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2018 za obdobie 3/2018-12/2018.2. Uznesením č. k. 1K/7/2019-58 zo dňa 07.11.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 219/2019dňa 13.11.2019, rozhodol súd o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi.
3. Keďže však súd nemal preukázané, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladovkonkurzu, v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. d) bod 3 ZKR ustanovil dlžníkovi náhodným výberompredbežného správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárieRevolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, a to uznesením č.k. 1K/7/2019-66 zo dňa 18.11.2019,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 227/2019 zo dňa 25.11.2019.4. Predbežný správca doručil súdu tri priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka, pričompodaním doručeným súdu dňa 10.01.2020 predbežný správca podal záverečnú správu. Z predloženejzáverečnej správy vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Dlžník nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností, ani hnuteľných vecí, cenných papierov registrovanýchv NCDCP, inej majetkovej hodnoty a dlžník nezamestnáva žiadnych zamestnancov. Správca nezistilexistenciu žiadnych pohľadávok dlžníka, ktorých vymožiteľnosť alebo prípadnú speňažiteľnosť by bolomožné posudzovať. Správca nedisponuje žiadnou účtovnou ani inou dokumentáciou, z ktorej by bolomožné posúdiť možnú odporovateľnosť právnych úkonov. Správca nezistil vznik zodpovednosti zanepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, keďže likvidátor si splnil povinnosť v zmysle § 11 ods. 2ZKR. Správca neodporúča vyhlásenie konkurzu a konštatuje, že sú splnené podmienky na zastaveniekonkurzného konania pre nedostatok majetku.


správcom dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, pričom neboli zistené žiadne odporovateľné právneúkony dlžníka a zároveň nie je možné konštatovať zodpovednosť konateľa za nepodanie návrhu navyhlásenie konkurzu včas. Na základe uvedeného rozhodol súd o zastavení konkurzného konania prenedostatok majetku dlžníka v zmysle § 20 ods. 1 ZKR tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
5. Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak súd v konkurznom konaní potom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani naúhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníkanajneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.
6. Podľa § 20 ods. 3 ZKR, uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súddoručí účastníkom konkurzného konania. Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľdlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje zapristúpenie do konkurzného konania..
7. Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonač. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláškyč. 514/2011 Z.z. (ďalej len „vyhláška“), súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedenépodľa druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani6 500 eur.
8. Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženéhodlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Priposúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený vdôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľavyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.
9. Vychádzajúc zo správ predbežného správcu a tiež z údajov vyplývajúcich z obsahu spisovéhomateriálu súd konštatuje, že nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie konkurzu, pretože majetok dlžníkanemá hodnotu ani 6.500,- EUR (§ 9 ods. 1 vyhlášky), nakoľko podľa správ predložených predbežným

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jehodoručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina kuKrajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohtouznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanieurobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť vlistinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočnenedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podanianevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov sprílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalšísubjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súdvyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa nímsleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľdomáha.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"