Konkurz spoločnosti STAVOS - AST, s.r.o.

Pridané: 22.02.2021
|
Prečítate za 10 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

1K/44/2012

Identifikačné číslo súdneho spisu:

8112232674

Dátum vydania rozhodnutia:

12. 10. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Štefan Tomašovský

ECLI:

ECLI:SK:OSPO:2020:8112232674.25

 

Uznesenie

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVOS - AST, s.r.o. vkonkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550, správcom ktorého je Mgr.
Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku, takto

r o z h o d o l :

I. konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
II. p r i z n á v a JUDr. Jozefovi Jaroščákovi, st., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01Bardejov za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov odmenu určenú ako percento z výťažkuzo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu a to vo výške 715,47 EUR.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením č. k. 1K/44/2012-250 zo dňa 07.01.2013 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa14.01.2013 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a do funkcie správcu ustanovil JUDr. JozefaJaroščáka, st., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
2. Uznesením č. k. 1K/44/2012-260 zo dňa 06.03.2013 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa12.03.2013 súd uznal konkurz vyhlásený na majetok úpadcu za malý.
3. Uznesením č. k. 1K/44/2012-715 zo dňa 04.07.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa10.07.2017 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu JUDr. Jozefa Jaroščáka, st., so sídlom kancelárieRadničné námestie 33, 085 01 Bardejov a následne uznesením č. k. 1K/44/2012-721 zo dňa 31.07.2017zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 04.08.2017 ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Bc.
Mareka Figuru, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov.
4. Podaním zo dňa 05.06.2020 správca navrhol zrušiť konkurz pre nedostatok majetku. V návrhu nazrušenie konkurzu uviedol nasledujúce skutočnosti. Súpisová zložka majetku č. 1 - zásoby (súbormajetku) bola odpredaná za kúpnu cenu 390,00 EUR a súpisová zložka majetku č. 2 až č. 7 - pohľadávky(súbor majetku) za odplatu vo výške 60,00 EUR. Speňaženie ostatného majetku zaradeného do súpisumajetku všeobecnej podstaty sa uskutočnilo prijatím plnenia z úpadcových peňažných pohľadávok.
V súčasnosti úpadca nevlastní akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné speňažiť. Suma výťažku zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu vo svojom súhrne predstavuje 12.316,76 EUR. Kspeňaženiu celého majetku úpadcu došlo ešte v čase, kedy bol správcom JUDr. Jozef Jaroščák, st..
Vzhľadom na túto skutočnosť správca oznámil, že po rozhodnutí o priznaní odmeny správcovi zaspeňaženia majetku bude suma pripadajúca na úhradu odmeny zo speňaženia majetku poukázanádedičom po zosnulom správcovi. Odmena predchádzajúceho správcu zo speňaženia predstavuje sumu715,47 EUR. Celková suma pohľadávok proti podstate od začiatku vyhlásenia konkurzu je vo výške12.532,94 EUR. Rozdiel sumy výťažku zo speňaženia majetku a sumy pohľadávok proti podstate


vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konanímprvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
9. Podľa § 13 ods. 3 vyhlášky účinnej do 28.02.2017, nárok na odmenu z výťažku má ten správca,
ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženiamajetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktorépredstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajšísprávca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.
10. Súd posúdil návrh správcu ako dôvodný. Súd mal za preukázané, že majetok úpadcu nepostačujeani na úhradu pohľadávok proti podstate, a preto rozhodol v zmysle § 102 ods. 1 ZKR účinného do28.02.2017 a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušil pre nedostatok majetku.
11. Súd už nerozhodoval o preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
nakoľko o preddavku rozhodol v priebehu konkurzu samostatným uznesením. Súd však rozhodol oodmene správcu po konaní prvej schôdze veriteľov určenej ako percento z výťažku zo speňaženiamajetku podliehajúceho konkurzu. Odmena bola priznaná predchádzajúcemu správcovi JUDr. JozefoviJaroščákovi st. nakoľko v zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky, nárok na odmenu z výťažku má ten správca,
ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách.
predstavuje - 194,20 EUR. Po speňažení majetku a následnom uspokojení pohľadávok proti podstate jezrejmé, že celková suma pohľadávok proti podstate je vyššia ako suma výťažku zo speňaženia majetku.
V súčasnosti neprebiehajú žiadne spory, ktoré by mohli brániť ukončeniu konkurzu a neexistuje ďalšímajetok, ktorý by bolo možné speňažiť. Správca má za to, že sú splnené podmienky na rozhodnutiesúdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
5. Podľa § 206f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“ ) , konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnychpredpisov účinných do 28. februára 2017.6. Podľa § 102 ods. 1 ZKR účinného do 28.02.2017, súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu prenedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; vuznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavkuna úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.
7. Podľa § 43 ods. 1 a 2 ZKR účinného do 28.02.2017, správca má za výkon funkcie do konaniaprvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaníprvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok naodmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určenéhona uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok. Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúcideň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojujeprednostne pred inými pohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetkupodliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.
8. Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z. z., ktorousa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene adoplnení niektorých zákonov ( ďalej len „vyhláška“ ) účinnej do 28.02.2017, za výkon funkcie po konaníprvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto

Poučenie:

Proti výroku I. tohto uznesenia možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uzneseniaprostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Proti výroku II. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecnýchnáležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých


dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha(odvolací návrh).

Súd:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

1K/44/2012

Identifikačné číslo súdneho spisu:

8112232674

Dátum vydania rozhodnutia:

12. 10. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Štefan Tomašovský

ECLI:

ECLI:SK:OSPO:2020:8112232674.25

 

Uznesenie

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVOS - AST, s.r.o. vkonkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550, správcom ktorého je Mgr.
Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušeniekonkurzu pre nedostatok majetku, takto

r o z h o d o l :

I. konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
II. p r i z n á v a JUDr. Jozefovi Jaroščákovi, st., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01Bardejov za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov odmenu určenú ako percento z výťažkuzo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu a to vo výške 715,47 EUR.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením č. k. 1K/44/2012-250 zo dňa 07.01.2013 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa14.01.2013 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a do funkcie správcu ustanovil JUDr. JozefaJaroščáka, st., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
2. Uznesením č. k. 1K/44/2012-260 zo dňa 06.03.2013 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa12.03.2013 súd uznal konkurz vyhlásený na majetok úpadcu za malý.
3. Uznesením č. k. 1K/44/2012-715 zo dňa 04.07.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa10.07.2017 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu JUDr. Jozefa Jaroščáka, st., so sídlom kancelárieRadničné námestie 33, 085 01 Bardejov a následne uznesením č. k. 1K/44/2012-721 zo dňa 31.07.2017zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 04.08.2017 ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Bc.
Mareka Figuru, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov.
4. Podaním zo dňa 05.06.2020 správca navrhol zrušiť konkurz pre nedostatok majetku. V návrhu nazrušenie konkurzu uviedol nasledujúce skutočnosti. Súpisová zložka majetku č. 1 - zásoby (súbormajetku) bola odpredaná za kúpnu cenu 390,00 EUR a súpisová zložka majetku č. 2 až č. 7 - pohľadávky(súbor majetku) za odplatu vo výške 60,00 EUR. Speňaženie ostatného majetku zaradeného do súpisumajetku všeobecnej podstaty sa uskutočnilo prijatím plnenia z úpadcových peňažných pohľadávok.
V súčasnosti úpadca nevlastní akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné speňažiť. Suma výťažku zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu vo svojom súhrne predstavuje 12.316,76 EUR. Kspeňaženiu celého majetku úpadcu došlo ešte v čase, kedy bol správcom JUDr. Jozef Jaroščák, st..
Vzhľadom na túto skutočnosť správca oznámil, že po rozhodnutí o priznaní odmeny správcovi zaspeňaženia majetku bude suma pripadajúca na úhradu odmeny zo speňaženia majetku poukázanádedičom po zosnulom správcovi. Odmena predchádzajúceho správcu zo speňaženia predstavuje sumu715,47 EUR. Celková suma pohľadávok proti podstate od začiatku vyhlásenia konkurzu je vo výške12.532,94 EUR. Rozdiel sumy výťažku zo speňaženia majetku a sumy pohľadávok proti podstate


vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konanímprvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
9. Podľa § 13 ods. 3 vyhlášky účinnej do 28.02.2017, nárok na odmenu z výťažku má ten správca,
ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženiamajetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktorépredstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajšísprávca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.
10. Súd posúdil návrh správcu ako dôvodný. Súd mal za preukázané, že majetok úpadcu nepostačujeani na úhradu pohľadávok proti podstate, a preto rozhodol v zmysle § 102 ods. 1 ZKR účinného do28.02.2017 a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušil pre nedostatok majetku.
11. Súd už nerozhodoval o preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
nakoľko o preddavku rozhodol v priebehu konkurzu samostatným uznesením. Súd však rozhodol oodmene správcu po konaní prvej schôdze veriteľov určenej ako percento z výťažku zo speňaženiamajetku podliehajúceho konkurzu. Odmena bola priznaná predchádzajúcemu správcovi JUDr. JozefoviJaroščákovi st. nakoľko v zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky, nárok na odmenu z výťažku má ten správca,
ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách.
predstavuje - 194,20 EUR. Po speňažení majetku a následnom uspokojení pohľadávok proti podstate jezrejmé, že celková suma pohľadávok proti podstate je vyššia ako suma výťažku zo speňaženia majetku.
V súčasnosti neprebiehajú žiadne spory, ktoré by mohli brániť ukončeniu konkurzu a neexistuje ďalšímajetok, ktorý by bolo možné speňažiť. Správca má za to, že sú splnené podmienky na rozhodnutiesúdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
5. Podľa § 206f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“ ) , konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnychpredpisov účinných do 28. februára 2017.6. Podľa § 102 ods. 1 ZKR účinného do 28.02.2017, súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu prenedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; vuznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavkuna úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.
7. Podľa § 43 ods. 1 a 2 ZKR účinného do 28.02.2017, správca má za výkon funkcie do konaniaprvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaníprvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok naodmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určenéhona uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok. Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúcideň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojujeprednostne pred inými pohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetkupodliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.
8. Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z. z., ktorousa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene adoplnení niektorých zákonov ( ďalej len „vyhláška“ ) účinnej do 28.02.2017, za výkon funkcie po konaníprvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto

Poučenie:

Proti výroku I. tohto uznesenia možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uzneseniaprostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Proti výroku II. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecnýchnáležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých


dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha(odvolací návrh).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"