Konkurz spoločnosti Family Tarcsi, s.r.o.

Pridané: 22.02.2021
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Súd:

Okresný súd Trnava

Spisová značka:

36K/18/2015

Identifikačné číslo súdneho spisu:

2115213064

Dátum vydania rozhodnutia:

28. 10. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Martin Smolko

ECLI:

ECLI:SK:OSTT:2020:2115213064.20

 

Uznesenie

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o.,
so sídlom Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registriOkresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T, správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona,
so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu správcu nazrušenie konkurzu, takto

r o z h o d o l :

I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom Táborská 3211/2B, VeľkýMeder 932 01, IČO: 44 324 057, pre nedostatok majetku.
II. Súd n e p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
III. Súd n e p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, náhradu výdavkov.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd uznesením č. k. 36K/18/2015-40 zo dňa 09.06.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa15.06.2015, rozhodol tak, že začína konkurzné konanie na majetok dlžníka. Toto uznesenie nadobudloprávoplatnosť dňa 16.06.2015..
2. Súd uznesením č.k. 36K/18/2015-153 zo dňa 21.10.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa27.10.2015, právoplatným dňa 28.10.2015, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, do funkcie správcuustanovil JUDr. Marietu Katonu, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 DunajskáStreda a vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
3. Správca podaním zo dňa 13.01.2020 podal návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku. Svojnávrh odôvodnil tým, že v priebehu konkurzného konania vznikli v súvislosti so správou a speňažovanímmajetku podliehajúceho konkurzu a plnením správcu pohľadávky proti podstate v celkovej výške7.665,16 eur (odmena správcu 6.638,78 eur, bankové poplatky 456,53 eur, poštovné 83,85 eur, finančnériaditeľstvo 486,- eur). Správca ďalej uviedol, že všetok majetok úpadcu bol speňažený a celkový výťažokpredstavuje sumu 6.582,12 eur. Správca eviduje pohľadávky proti podstate a súčasne nie je žiaden ďalšímajetok, ktorý by podliehal konkurzu.
4. Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), súd rozhodne aj bez návrhu ozrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradupohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platiaz majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku naúhradu nákladov konkurzu.


správca si neuplatnil nárok na náhradu výdavkov ani na odmenu správcu z výťažku rozhodol súd tak,
že mu nepriznal náhradu výdavkov.
5. Podľa § 102 ods. 3 ZKR uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnomvestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu môže podaťodvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
6. Podľa § 23 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak bol konkurzzrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrípaušálna odmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa § 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.
7. Podľa § 13 ods. 1,2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrísprávcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena zvýťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárokna odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumiesuma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona)
znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválilpríslušný orgán (§ 82 zákona).
8. Súd sa oboznámil s návrhom správcu na zrušenie konkurzu zo dňa 13.01.2020 a doplnením21.10.2020, ako aj s ďalšími skutočnosťami vyplývajúcimi zo súdneho spisu a zistil, že skutočnostiuvádzané v návrhu na zrušenie konkurzu zodpovedajú údajom vyplývajúcim z obsahu spisovéhomateriálu a dostatočne odôvodňujú zrušenie konkurzu na majetok úpadcu.
9. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti posúdil súd návrh správcu na zrušenie konkurzu na majetokúpadcu pre nedostatok majetku za dôvodný, keďže súd mal preukázané, že majetok úpadcu nepostačujena uspokojenie všetkých pohľadávok proti podstate. Vzhľadom na uvedené súd vyhlásený konkurz namajetok úpadcu pri aplikácii ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR pre nedostatok majetku zrušil.
10. Pri zrušení konkurzu podľa ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR súd v zmysle tohto ustanovenia rozhodujeaj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa hradia z majetku dlžníka alebo z preddavku na úhraduodmeny a výdavkov predbežného správcu, alebo z preddavku na úhradu nákladov konkurzu. Keďže

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo ilen sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnomvestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov aprílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je topotrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom satoto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnenímoznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkciaveriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu týmnie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

Súd:

Okresný súd Trnava

Spisová značka:

36K/18/2015

Identifikačné číslo súdneho spisu:

2115213064

Dátum vydania rozhodnutia:

28. 10. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Martin Smolko

ECLI:

ECLI:SK:OSTT:2020:2115213064.20

 

Uznesenie

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o.,
so sídlom Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registriOkresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T, správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona,
so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu správcu nazrušenie konkurzu, takto

r o z h o d o l :

I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom Táborská 3211/2B, VeľkýMeder 932 01, IČO: 44 324 057, pre nedostatok majetku.
II. Súd n e p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
III. Súd n e p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, náhradu výdavkov.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd uznesením č. k. 36K/18/2015-40 zo dňa 09.06.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa15.06.2015, rozhodol tak, že začína konkurzné konanie na majetok dlžníka. Toto uznesenie nadobudloprávoplatnosť dňa 16.06.2015..
2. Súd uznesením č.k. 36K/18/2015-153 zo dňa 21.10.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa27.10.2015, právoplatným dňa 28.10.2015, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, do funkcie správcuustanovil JUDr. Marietu Katonu, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 DunajskáStreda a vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
3. Správca podaním zo dňa 13.01.2020 podal návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku. Svojnávrh odôvodnil tým, že v priebehu konkurzného konania vznikli v súvislosti so správou a speňažovanímmajetku podliehajúceho konkurzu a plnením správcu pohľadávky proti podstate v celkovej výške7.665,16 eur (odmena správcu 6.638,78 eur, bankové poplatky 456,53 eur, poštovné 83,85 eur, finančnériaditeľstvo 486,- eur). Správca ďalej uviedol, že všetok majetok úpadcu bol speňažený a celkový výťažokpredstavuje sumu 6.582,12 eur. Správca eviduje pohľadávky proti podstate a súčasne nie je žiaden ďalšímajetok, ktorý by podliehal konkurzu.
4. Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), súd rozhodne aj bez návrhu ozrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradupohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platiaz majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku naúhradu nákladov konkurzu.


správca si neuplatnil nárok na náhradu výdavkov ani na odmenu správcu z výťažku rozhodol súd tak,
že mu nepriznal náhradu výdavkov.
5. Podľa § 102 ods. 3 ZKR uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnomvestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu môže podaťodvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
6. Podľa § 23 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak bol konkurzzrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrípaušálna odmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa § 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.
7. Podľa § 13 ods. 1,2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrísprávcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena zvýťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárokna odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumiesuma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zospeňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona)
znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválilpríslušný orgán (§ 82 zákona).
8. Súd sa oboznámil s návrhom správcu na zrušenie konkurzu zo dňa 13.01.2020 a doplnením21.10.2020, ako aj s ďalšími skutočnosťami vyplývajúcimi zo súdneho spisu a zistil, že skutočnostiuvádzané v návrhu na zrušenie konkurzu zodpovedajú údajom vyplývajúcim z obsahu spisovéhomateriálu a dostatočne odôvodňujú zrušenie konkurzu na majetok úpadcu.
9. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti posúdil súd návrh správcu na zrušenie konkurzu na majetokúpadcu pre nedostatok majetku za dôvodný, keďže súd mal preukázané, že majetok úpadcu nepostačujena uspokojenie všetkých pohľadávok proti podstate. Vzhľadom na uvedené súd vyhlásený konkurz namajetok úpadcu pri aplikácii ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR pre nedostatok majetku zrušil.
10. Pri zrušení konkurzu podľa ustanovenia § 102 ods. 1 ZKR súd v zmysle tohto ustanovenia rozhodujeaj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa hradia z majetku dlžníka alebo z preddavku na úhraduodmeny a výdavkov predbežného správcu, alebo z preddavku na úhradu nákladov konkurzu. Keďže

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo ilen sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnomvestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov aprílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je topotrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom satoto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnenímoznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkciaveriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu týmnie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"