Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Vyhláška č. 193/2020 - Odmena likvidátora

Pridané: 25.07.2020
|
Prečítate za 9 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prinášame Vám znenie vyhlášky odmien pre výkon funkcie pre likvidátora.

Jedná sa o odmenu výkon funkcie likvidátora v prípade, ak likvidátora vymenuje súd.

 

Naša spoločnosť ponúka výkon funkcie likvidátora v nižších cenách ako je regulovaná cena za úkon podľa vyhlášky 193/2020

 

 

 

VYHLÁŠKA 193

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 6. júla 2020,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 4, § 75a ods. 3, § 75g a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Prinášame Vám znenie vyhlášky odmien pre výkon funkcie pre likvidátora.

Jedná sa o odmenu výkon funkcie likvidátora v prípade, ak likvidátora vymenuje súd.

 

Naša spoločnosť ponúka výkon funkcie likvidátora v nižších cenách ako je regulovaná cena za úkon podľa vyhlášky 193/2020

 

 

 

VYHLÁŠKA 193

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 6. júla 2020,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 4, § 75a ods. 3, § 75g a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len „preddavok na likvidáciu“),

b) podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora,

c) náležitosti zoznamu majetku spoločnosti.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) likvidačnou podstatou likvidačný majetok a likvidačný výťažok dosiahnutý počas likvidácie na dosiahnutie jej účelu,

b) likvidačným majetkom hnuteľné veci, nehnuteľnosti vrátane bytov a nebytových priestorov, podnik alebo časť podniku, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sa na dosiahnutie účelu likvidácie majú speňažiť,

c) likvidačným výťažkom suma peňažných prostriedkov, ktoré boli dosiahnuté speňažením likvidačného majetku; súčasťou likvidačného výťažku sú aj jeho výnosy,

d) čistým likvidačným výťažkom likvidačný výťažok po odpočítaní nákladov súvisiacich s jeho dosiahnutím.

DRUHÁ ČASŤ

PREDDAVOK NA LIKVIDÁCIU

§ 3

Výška preddavku na likvidáciu

Preddavok na likvidáciu je 1 500 eur.

TRETIA ČASŤ

ODMENA LIKVIDÁTORA

Prvá hlava

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 4

(1) Likvidátorovi za výkon likvidácie patrí

a) paušálna odmena za niektoré úkony vykonané v priebehu likvidácie (ďalej len „paušálna odmena“),

b) odmena za speňaženie likvidačného majetku tvoriaceho likvidačnú podstatu (ďalej len „odmena za speňaženie“),

c) odmena za uspokojenie pohľadávok veriteľov (ďalej len „odmena za uspokojenie veriteľov“).

(2) Celková odmena likvidátora sa určí ako súčet jednotlivých odmien podľa odseku 1.

(3) Výška celkovej odmeny likvidátora určená podľa odseku 2 je najviac 330 000 eur.

(4) Odseky 1 až 3 a § 5 až 12 sa primerane použijú aj na odmenu likvidátora, ak ide o dodatočnú likvidáciu.

Druhá hlava

PAUŠÁLNA ODMENA

§ 5

(1) Likvidátorovi za výkon likvidácie patrí paušálna odmena

a) 250 eur za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok (§ 75c Obchodného zákonníka),

b) 5 eur za zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok,

c) 250 eur za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín obchodného registra (§ 75e Obchodného zákonníka),

d) 250 eur za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra (§ 75g Obchodného zákonníka),

e) 250 eur za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky (§ 75f Obchodného zákonníka),

f) 250 eur za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (§ 75j ods. 1 Obchodného zákonníka),

g) 5 eur za spracovanie výzvy na plnenie dlžníkovi alebo osobe, ktorá je povinná splniť peňažný záväzok za dlžníka,

h) 40 eur za uplatnenie pohľadávky na súde alebo pred iným orgánom verejnej moci,

i) 20 eur za prípravu a podanie návrhu na vykonanie exekúcie.

(2) Výška paušálnej odmeny určenej podľa odseku 1 za jednotlivé vykonané úkony je v súčte najviac 5 000 eur.

Tretia hlava

ODMENA ZA SPEŇAŽENIE

§ 6

Odmena za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku

(1) Základom pre určenie odmeny za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku je čistý likvidačný výťažok.

(2) Za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku patrí likvidátorovi odmena zo sumy základu pre určenie odmeny podľa odseku 1

a) do 30 000 eur v sadzbe 5 %,

b) nad 30 000 eur vo výške 1 500 eur a v sadzbe 3 % zo sumy presahujúcej 30 000 eur a nepresahujúcej 300 000 eur,

c) nad 300 000 eur vo výške 9 600 eur a v sadzbe 1 % zo sumy presahujúcej 300 000 eur a nepresahujúcej 3 000 000 eur,

d) nad 3 000 000 eur vo výške 36 600 eur a v sadzbe 0,1 % zo sumy presahujúcej 3 000 000 eur.

§ 7

Odmena za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku

(1) Základom pre určenie odmeny za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku ako podľa § 6 je čistý likvidačný výťažok.

(2) Za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku ako podľa § 6, ktorý sa má na dosiahnutie účelu likvidácie speňažiť, patrí likvidátorovi odmena za speňaženie v sadzbe 1 % zo sumy základu na určenie odmeny podľa odseku 1.

§ 8

Odmena za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku

(1) Na účely určenia odmeny za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku sa za základ odmeny za speňaženie považuje čistý zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo časti podniku v priebehu likvidácie spoločnosti.

(2) Za prevádzku podniku alebo časti podniku patrí likvidátorovi odmena za speňaženie v sadzbe 1 % zo sumy základu odmeny za speňaženie podľa odseku 1.

§ 9

Zvýšenie percentuálnej sadzby odmeny za speňaženie pri uplatnení niektorých práv

Percentuálna sadzba na určenie odmeny podľa § 6 alebo § 7 sa zvyšuje o 19 percentuálnych bodov, ak k dosiahnutiu likvidačného výťažku došlo v súvislosti s

a) uplatnením práva odporovať právnemu úkonu ukracujúcemu uspokojenie pohľadávky spoločnosti,

b) uplatnením práva pri porušení zákazu vrátenia vkladu (§ 67j, § 123 ods. 3, § 179 ods. 2 a 6 Obchodného zákonníka),

c) uplatnením práva pri porušení zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje (§ 67c Obchodného zákonníka),

d) náhradou škody vzniknutou spoločnosti z porušenia povinnosti štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti, členom dozorného orgánu spoločnosti podľa osobitného zákona.1)

§ 10

Spoločné ustanovenia k odmene za speňaženie

(1) Ak likvidáciu vykonávalo postupne viacero likvidátorov, nárok na odmenu za speňaženie má ten likvidátor, ktorý prijal alebo zabezpečil likvidačný výťažok.

(2) Ak sa likvidačný výťažok dosiahol v čase, keď likvidátor nebol ustanovený, odmena za speňaženie nepatrí žiadnemu likvidátorovi.

(3) Pri speňažení peňažných pohľadávok alebo pri prijatí plnenia na ich splnenie osobou zaviazanou patrí likvidátorovi odmena za speňaženie podľa § 6.

(4) Ak sa likvidačný výťažok dosiahol speňažením dlhového cenného papiera, patrí likvidátorovi odmena za speňaženie podľa § 6; pri speňažení iných cenných papierov sa odmena za speňaženie určí podľa § 7.

(5) Výnos prijatý likvidátorom v súvislosti s tým, že iné osoby užívajú likvidačný majetok, sa považuje za likvidačný výťažok a likvidátorovi patrí odmena podľa § 6; za výnosy dosiahnuté z likvidačného výťažku likvidátorovi odmena nepatrí.

(6) Nárok na odmenu za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku má ten likvidátor, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti; ak funkciu vykonávali viacerí likvidátori, odmena za speňaženie sa medzi nich pomerne rozdelí podľa dĺžky výkonu ich funkcie v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti.

(7) Ak sa dosiahne likvidačný výťažok v cudzej mene, pre určenie odmeny za speňaženie je rozhodujúci prepočet podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska ku dňu dosiahnutia likvidačného výťažku.

Štvrtá hlava

ODMENA ZA USPOKOJENIE VERITEĽOV

§ 11

Základ pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov

Základom pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov je suma peňažných prostriedkov v eurách poskytnutá veriteľom počas likvidácie z likvidačnej podstaty na uspokojenie peňažných záväzkov, ktoré vznikli pred vstupom spoločnosti do likvidácie (§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka), po odpočítaní príslušenstva, zmluvných pokút a obdobných sankcií za porušenie povinnosti, ktoré vzniklo alebo trvalo počas likvidácie.

§ 12

Likvidátorovi patrí odmena za uspokojenie veriteľov v sadzbe 10 % zo sumy základu pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁHRADA VÝDAVKOV LIKVIDÁTORA

§ 13

Paušálna náhrada výdavkov

Likvidátorovi patrí paušálna náhrada výdavkov v sume 30 eur za každý ukončený kalendárny mesiac likvidácie. Paušálna náhrada výdavkov zahŕňa najmä

a) náklady na administratívne vedenie likvidácie,

b) náklady spojené s užívaním priestorov kancelárie likvidátora,

c) náklady spojené s materiálnym a technickým vybavením kancelárie likvidátora,

d) iné náklady svojou povahou a účelom obdobné nákladom podľa písmen a) až c).

§ 14

(1) Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov preukázateľne, odôvodnene a účelne vynaložených pri konaní s odbornou starostlivosťou v súvislosti s vykonaním likvidácie.

(2) Hotovými výdavkami sú súdne poplatky a iné poplatky, cestovné náhrady, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, výpisy a odpisy.

(3) Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.2)

(4) Odseky 1 až 3 a § 13 sa primerane použijú aj na náhradu výdavkov likvidátora, ak ide o dodatočnú likvidáciu.

PIATA ČASŤ

ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI

§ 15

(1) V zozname majetku spoločnosti (ďalej len „zoznam majetku“) sa uvádza všetok majetok patriaci spoločnosti ku dňu uloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo, do zbierky listín obchodného registra.

(2) Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme a uvádzajú sa v ňom

a) pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, údaj o parcelnom registri "C" alebo "E", číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,

b) pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,

c) pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,

d) pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza,

e) pri cennom papieri druh, podoba a forma cenného papiera, počet kusov alebo objem vydaných cenných papierov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ak je k dispozícii, ISIN,3) ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie evidencie, v ktorej je zaknihovaný cenný papier vedený, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier,

f) pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená,

g) pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad,

h) pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná spolu s jej označením v tomto registri, ak je pridelené.

(3) Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu uloženia zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra alebo ku dňu uloženia jeho doplnenia do zbierky listín obchodného registra.

(4) Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

(5) Ak je položka predmetom súdneho sporu alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom.

(6) Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.

(7) Vzor zoznamu majetku je uvedený v prílohe.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.

§ 17

Ak je likvidátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

§ 18

Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli do obchodného registra zapísaní podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.

§ 19

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora v znení vyhlášky č. 533/2008 Z. z.

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"