Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Trestné činy pri konkurzoch a likvidáciach

Pridané: 25.07.2020
|
Prečítate za 6 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

 

Prinášame Vám krátky prehľad trestných činov, ktoré môžu súvisieť s konkurzom, ukončením podnikania a likvidáciou spoločnosti.

Prehľad obsahuje aj prehľad trestné sazby za dané skutky.

Už z daného dôvodu odporúčame legálnu likvidáciu spoločností a dodržanie zákona pri likvidácií a konkurze.

 

Prinášame Vám krátky prehľad trestných činov, ktoré môžu súvisieť s konkurzom, ukončením podnikania a likvidáciou spoločnosti.

Prehľad obsahuje aj prehľad trestné sazby za dané skutky.

Už z daného dôvodu odporúčame legálnu službu likvidácia spoločnosti a dodržanie zákona pri likvidácií a konkurze.

 

 

 

§ 251b

 

Nekalá likvidácia

 

(1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na účel prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať.

 

(3) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.

 

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3

 

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

 

b) spôsobí ním väčšiu škodu.

 

(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

 

(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3

 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

 

 

 

 

§ 259

 

§ 259

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie

 

(1) Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na

 

a) štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

 

b) evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

 

c) kontrolu účtovníctva,

 

d) kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce,

 

e) určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,

 

f) konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, alebo

 

g) zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo iného registra podľa osobitného predpisu,

 

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1

 

a) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

 

b) podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.

 

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

 

a) a spôsobí ním značnú škodu,

 

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

 

c) z osobitného motívu.

 

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

 

b) a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok.

 

§ 260

 

Kto sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie konaním uvedeným v § 259 ods. 1 okrem písmena a) alebo b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky až osem rokov.

 

 

 

 

§ 227

 

Podvodný úpadok

 

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije

 

a) na založenie inej právnickej osoby alebo

 

b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe,

 

alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

 

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 

a) a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

 

b) závažnejším spôsobom konania.

 

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

 

b) a spôsobí ním inému úpadok.

 

 

 

 

 

§ 228

 

Zavinený úpadok

 

(1) Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že

 

a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,

 

b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,

 

c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,

 

d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo

 

e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,

 

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné.

 

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

 

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

 

b) a spôsobí ním inému úpadok.

 

 

 

§ 239

 

Poškodzovanie veriteľa

 

(1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že

 

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,

 

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

 

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

 

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že

 

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo

 

b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

 

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

 

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

 

b) z osobitného motívu.

 

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

 

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

 

b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo

 

c) závažnejším spôsobom konania.

 

 

 

 

§ 240

 

Zvýhodňovanie veriteľa

 

(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

 

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"