Valné zhromaždenie - Vzor

Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

 

Občianske združenie

Názov:                                    ...............................................

Sídlo:                                       ...............................................

IČO:                                        ...............................................

(ďalej len „Občianske združenie“)

                                                                                        

Miesto konania :                    sídlo Občianskeho združenia

Dátum a čas konania :           ...............................................

                                               Začiatok o 08:00 hod,

                                               Koniec o 09:00 hod.

 

Prítomní:

Meno a priezvisko:           ...............................................

Adresa trv. bydliska:        ...............................................

Dátum narodenia:            ...............................................

Rodné číslo:                      ...............................................

 

Meno a priezvisko:           ...............................................

Adresa trv. bydliska:        ...............................................

Dátum narodenia:            ...............................................

Rodné číslo:                      ...............................................

 

Meno a priezvisko:           ...............................................

Adresa trv. bydliska:        ...............................................

Dátum narodenia:            ...............................................

Rodné číslo:                      ...............................................

 

Program:        1.   Otvorenie a prijatie prvých členov

2.   Voľba orgánov Občianskeho združenia

3.   Záver

 

AD 1. (Otvorenie)

Člen prípravného výboru Občianskeho združenia, ktorý bol oprávnený v mene Občianskeho združenia konať pred jeho vznikom poďakoval členom prípravného výboru za doteraz vykonané činnosti, privítal všetkých prítomných a informoval ich o právnych náležitostiach spojených s registráciou Občianskeho združenia. Ďalej informoval prítomných o prvých žiadostiach o členstvo v Občianskom združení a navrhol ich schválenie.

 

uznesenie č. 1

Najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma za prvých členov nasledovné osoby:

1.         člen

Meno a priezvisko:     ...............................................

Adresa trv. bydliska:   ...............................................

Dátum narodenia:      ...............................................

Rodné číslo:                ...............................................

 

2.         člen

Meno a priezvisko:     ...............................................

Adresa trv. bydliska:   ...............................................

Dátum narodenia:      ...............................................

Rodné číslo:                ...............................................

 

3.         člen

Meno a priezvisko:     ...............................................

Adresa trv. bydliska:   ...............................................

Dátum narodenia:      ...............................................

Rodné číslo:                ...............................................

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté  v pomere hlasov takto :

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

AD 2. (Voľba orgánov združenia)

Na návrh člena Občianskeho združenia bolo prijaté

 

uznesenie č. 2

Najvyšší orgán Občianskeho združenia:

 

Zvolil do jednotlivých funkcií Občianskeho združenia nasledovné osoby:

 

Štatutárny orgán Občianskeho združenia:                           

Meno a priezvisko:     ...............................................

Adresa trv. bydliska:   ...............................................

Dátum narodenia:      ...............................................

Rodné číslo:                ...............................................

Funkcia vzniká dňom konania tohto zasadnutia najvyššieho orgánu Občianskeho združenia.

 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté  v pomere hlasov takto:

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 3. (Záver)

Na záver nový štatutárny orgán Občianskeho združenia o 09:00  hod. poďakoval prítomným za účasť a rokovanie uzavrel.

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ...............................................

Podpis:                              _______________________

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ...............................................

Podpis:                              _______________________

     

  1. člen

Meno a priezvisko:           ...............................................

Podpis:                              _______________________


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"