Súhlas vlastníka so sídlom ( vzor )

Pridané: 14.12.2021
|
Prečítate za 1 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

S Ú H L A S
vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra
(podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )

 

Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka:  
Dátum narodenia / IČO:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:

Štát: 

 

ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti

 

ulica:

orientačné č.:

obec:

PSČ:

súpisné č.:

zapísanej na LV č.:

vedenej ako:

katastrálne územie:

 

ďalej len „Nehnuteľnosť“,
 

udeľujem/e súhlas
so zápisom Nehnuteľnosti do obchodného registra ako sídla spoločnosti

 

Obchodné meno:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát: 

ďalej len („Spoločnosť“).

 

Tento súhlas vydávam/e v zmysle ust. § 4 ods. 2 Vyhlášky č.25/2004 Z.z. v platnom znení pre potreby jeho doloženia k návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

 

V        ................

 

Dňa    ................

 

......................
(Podpis vlastníka/ov nehnuteľnosti)


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"