Účtovná závierka - zrušenie spoločnosti

Pridané: 25.07.2020
|
Prečítate za 5 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

 

Prinášame Vám rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti KUBIZNA, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 11, 01001 Žilina, IČO: 47 656 051.

Dôvod zrušenia spoločnosti bolo neuloženie Účtovnej závierky do zbierky listín

Dĺžka konania je od 11. apríla 2017 do 09. 06. 2020

 

 

 

 

Prinášame Vám rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti KUBIZNA, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 11, 01001 Žilina, IČO: 47 656 051.

Dôvod zrušenia spoločnosti bolo neuloženie Účtovnej závierky do zbierky listín. Register účtovných závierok nádejte na stránke https://www.registeruz.sk/

 

Dĺžka konania je od 11. apríla 2017 do 09. 06. 2020

 

 

 

Súd:

Okresný súd Žilina

Spisová značka:

26CbR/70/2017

Identifikačné číslo súdneho spisu:

5117209380

Dátum vydania rozhodnutia:

09. 06. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Gabriela Bargelová

ECLI:

ECLI:SK:OSZA:2020:5117209380.4

 

Uznesenie

Okresný súd Žilina v právnej veci obchodnej spoločnosti KUBIZNA, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 11, 01001 Žilina, IČO: 47 656 051 o zrušenie spoločnosti súdom takto

r o z h o d o l :

Obchodná spoločnosť KUBIZNA, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 11, 010 01 Žilina, IČO: 47 656 051 saz r u š u j e bez likvidácie.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 11. apríla 2017 začal súd konanie o zrušenie obchodnej spoločnosti KUBIZNA, s.r.o., so sídlomA. Kmeťa 11, 010 01 Žilina, IČO: 47 656 051 (ďalej „spoločnosť“) súdom. Dôvodom na zrušenie bolaskutočnosť, že spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka. Spoločnosťtak spĺňa podmienky zrušenia spoločnosti súdom podľa § 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka.
2. Oznámenie o tom, že súd vedie konanie o zrušenie spoločnosti bez likvidácie v zmysle § 68 ods.
10 Obchodného zákonníka bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.171/2017 zo dňa 07.09.2017. Nazáklade uverejneného oznámenia nebol súdu oznámený žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetomprípadnej likvidácie. Uznesením Okresného súdu Žilina spisová značka 26CbR/70/2017 - 39 zo dňa19. marca 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.04.2019 súd konanie prerušil na dobu jedného rokav zmysle § 309 ods. 1,2 Civilného mimosporového poriadku.
3.Podľa § 305 ods.1 Civilného sporového poriadku na konanie v niektorých veciach právnických osôbje kauzálne príslušný registrový súd.
4. Podľa § 308 Civilného sporového poriadku súd rozhoduje uznesením.
5. Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby,
ktorá osvedčí právny záujem alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak a/
sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako trimesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti, c/ zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznikspoločnosti, f/ spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku zanajmenej dve účtovné obdobia nasledujúce posebe, g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods.3.6. Podľa § 68 ods. 8 Obch. zákonníka súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či máspoločnosť obchodný majetok. Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok,
ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne ozrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu.
7. Podľa § 68 ods. 9 Obch. zákonníka ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnostizistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov


nie je vlastníkom žiadneho relevantného majetku, t.j. spoločnosť nemá majetok, ktorý by postačovalna náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, súd preto pri konštatáciinemajetnosti zrušil spoločnosť bez likvidácie.
11. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.
a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa ods. 6 písm. f/, súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok,
ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ibažeten, kto osvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti opak. Nazáklade právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykonaná výmaz zrušenejspoločnosti z obchodného registra.
8. Z pripojeného registrového spisu vedeného na Okresnom súde Žilina v oddieli Sro, vložka číslo63092/L súd zistil, že spoločnosť vznikla dňa 16.12.2014 zápisom do obchodného registra. Konateľoma jediným spoločníkom spoločnosti je Marián Kubizna, bytom Oravská Jasenica s vkladom 5000 eur.
Základné imanie predstavuje 5000 eur. Do zbierky listín obchodného registra nebola uložená žiadnaindividuálna účtovná závierka.
9. Z predložených oznámení a vyjadrení príslušných orgánov a inštitúcií súd zistil, že na majetokspoločnosti nebol vyhlásený konkurz, spoločnosť nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti, mesto Žilinaneeviduje pohľadávky, colný úrad neeviduje pohľadávky, spoločnosť nie je vlastníkom motorového aniiného vozidla. Sociálna poisťovňa eviduje nedoplatky, daňový úrad eviduje nedoplatky, úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny neeviduje nedoplatky. Spoločnosť v súdom poskytnutej lehote dôvody, pre ktorésa vedie konanie o zrušenie spoločnosti súdom neodstránila.
10. Vzhľadom na existenciu dôvodov na zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods.6 písm. a),f) Obchodnéhozákonníka súd rozhodol o zrušení spoločnosti. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že spoločnosť

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia, ktorésa podáva na Okresnom súde Žilina a ktoré okrem všeobecných náležitostí podania (ktorému súduje určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpisu - § 17 ods.1 Civilnéhosporového poriadku v spojení s § 2 ods.1 Civilného mimosporového poriadku) musí obsahovať, protiktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považujeza nesprávne (odvolacie dôvody a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, žea) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesnépráva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšieprostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, aleboh) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolanieproti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v písmenách a) až h) uvedenýchvyššie, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej. Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súdprvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutkový stav veci (§ 62 ods.1 Civilného mimosporovéhoporiadku). Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní (§ 62 ods.1 Civilnéhomimosporového poriadku). V odvolacom konaní možno uvádzať nové skutkové tvrdenia a predkladaťnové dôkazné návrhy (§ 63 Civilného mimosporového poriadku).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"