Spoločnosť bez sídla - zrušenie spoločnosti

Pridané: 08.08.2020
|
Prečítate za 8 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prinášame Vám rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti IVIA, s.r.o., so sídlom Jesenná 22,Košice - Staré Mesto 040 01, IČO: 44 883 404, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu KošiceI, v odd. Sro, vo vložke číslo 40079/V

Dôvod zrušenia spoločnosti bolo, že spoločnosť nemala vzťah k sídlu resp. adrese, ktorú uvádzala v OR. Na výzvu súdu predmetný subjekt nereagoval a sídlo si nezmenil.

Dĺžka konania je od 3.7.2019 do 26. 05. 2020

Súd:

Okresný súd Košice I

Spisová značka:

29CbR/45/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

7119207486

Dátum vydania rozhodnutia:

26. 05. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Ladislav Gábor

ECLI:

ECLI:SK:OSKE1:2020:7119207486.4

 

Uznesenie

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti IVIA, s.r.o., so sídlom Jesenná 22,
Košice - Staré Mesto 040 01, IČO: 44 883 404, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu KošiceI, v odd. Sro, vo vložke číslo 40079/V, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e b e z l i k v i d á c i e obchodnú spoločnosť IVIA, s.r.o., so sídlom Jesenná 22, Košice -
Staré Mesto 040 01, IČO: 44 883 404, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.
Sro, vo vložke číslo 40079/V, ku dňu právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

1. Písomným podaním, doručeným tunajšiemu súdu dňa 3.7.2019, podal registrový súd podnet nazrušenie obchodnej spoločnosti IVIA, s.r.o., so sídlom Jesenná 22, 040 01 Košice - Staré Mesto , IČO:
44 883 404, podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. g) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalejlen Obchodný zákonník) z dôvodu, že vyššie uvedená spoločnosť nepodala návrh na zápis zmeny sídlado obchodného registra.
2. Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší súd uznesením sp.zn. 29CbR/45/2019-7 zo dňa8.8.2019, postupom podľa ust. § 304 písm. a) zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok(ďalej len C.m.p.) začal konanie o zrušení obchodnej spoločnosti.
3. Podľa ust. § 304 písm. a) C.m.p., konaním v niektorých veciach právnických osôb je konanie o zrušeníprávnickej osoby a nariadení jej likvidácie, pričom v zmysle ust. § 306 C.m.p., konanie sa môže začať ajbez návrhu. Podľa ust. § 23 ods. 2 druhá veta C.m.p., o začatí konania bez návrhu súd vydá uznesenie.
4. Podľa ust. § 2 ods. 1 C.m.p., na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia C.s.p., ak tentozákon neustanovuje inak.
5. Podľa ust. § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktoráosvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, aka) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako trimesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dveúčtovné obdobia nasledujúce po sebe,
g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.


prípadu možno dôvodne predpokladať, že nedostatok môže byť odstránený.
10. Tunajší súd uznesením sp.zn. 29CbR/45/2019-9 zo dňa 8.8.2019 uložil spoločnosti lehotu naodstránenie dôvodov, pre ktoré sa začalo konanie o zrušenie spoločnosti a zároveň aby následneoznámila, či boli dôvody pre zrušenie spoločnosti odstránené, alebo uviedla dôvody, pre ktoré neboloodstránenie možné. Uznesenie bolo obchodnej spoločnosti doručené elektronicky do vlastných rúks fikciou doručenia dňa 31.8.2019. Uznesenie bolo doručené aj konateľovi predmetnej obchodnejspoločnosti dňa 26.8.2019. Spoločnosť do dnešného dňa na uznesenie nereagovala.
11. Podľa ust. § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka, súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnostizisťuje, či má spoločnosť obchodný majetok. Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorýpostačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušeníspoločnosti a nariadi jej likvidáciu.
12. Podľa ust. § 68 ods. 9 veta prvá Obchodného zákonníka, ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušeníspoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeranýchvýdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie.
13. Podľa ust. § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka, súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnostipodľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka zverejní oznámenie v Obchodnom vestníku, že sa vediekonanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie; rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súdvydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
14. Podľa ust. § 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z.z. o určenívýšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ak dôjde k skončeniu likvidácie pred zistenímvýšky likvidačného majetku alebo ak likvidačný majetok celkom alebo sčasti nepostačuje na úhraduodmeny, patrí likvidátorovi odmena vo výške 33,19 EUR.
15. Tunajší súd následne v zmysle ust. § 68 ods. 8 veta prvá Obchodného zákonníka, zisťoval obchodnýmajetok spoločnosti dožiadaním príslušných orgánov, ako aj samotnej spoločnosti.
6. Podľa ust. § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickejosoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri aleboživnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebofyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebomiesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidenciiustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnostialebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebojej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodnéhoregistra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.
7. Podľa Čl. II bod 7 zákona č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudolúčinnosť dňa 1. januára 2014, v § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka sa slová "do zbierky listín"
nahrádzajú slovami "do registra účtovných závierok".
8. Podľa ust. § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka, ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti podľa odseku 6,
pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušeniespoločnosti, ak je jeho odstránenie možné. Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti podľa odseku 6písm. g), lehota na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, nesmie byť kratšiaako 30 dní.
9. Z uvedeného je zrejmé, že záleží na posúdení konkrétnych okolností prípadu, či súd pred rozhodnutímo zrušení spoločnosti zvolí postup podľa citovaného odseku 7, pretože určenie lehoty na odstránenienedostatku, pre ktorý má byť spoločnosť zrušená, je namieste iba vtedy, ak vzhľadom na okolnosti16. Z oznámenia Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach zo dňa 11.11.2019 tunajší súd zistil,
že spoločnosť nie je v evidencii vedená ako vlastník alebo držiteľ motorového vozidla.


24. Z vykonaného dokazovania má súd za preukázané, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý bypostačoval na odmenu likvidátora. V zákonnej lehote šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia o začatíkonania o zrušení spoločnosti súdu nikto neoznámil, že spoločnosť vlastní nejaký majetok. Súd pretov spojení s cit. ustanoveniami zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uzneseniaa obchodnú spoločnosť zrušil bez likvidácie.
25. Podľa ust. § 57 C.m.p. o povinnosti nahradiť trovy konania, ak nejde o trovy konania štátu,
rozhoduje súd len na návrh. Vzhľadom k tomu, že v konaní nebol podaný návrh na rozhodnutie opovinnosti nahradiť trovy konania a štátu trovy konania nevznikli, súd o povinnosti nahradiť trovy konanianerozhodol.
17. Lustráciou portálu Ústredného Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (ÚGKK SR)
vykonanou tunajším súdom dňa 19.5.2020 bolo súdom zistené, že spoločnosť nie je vlastníkom žiadnejnehnuteľnosti.
18. Z oznámenia Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 7.11.2019 tunajší súd zistil, že spoločnosťnie je zapísaná v registri ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov, dodatkových ochrannýchosvedčení a v patentovom registri ako majiteľ/prihlasovateľ týchto predmetov priemyselných práv.
19. Z oznámenia Daňového úradu Košice zo dňa 24.10.2019 bolo súdom zistené, že spoločnosť nemáevidované žiadne preplatky voči správcovi dane.
20. Z oznámenia Finančného riaditeľstva SR zo dňa 12.12.2019 tunajší súd zistil, že spoločnosť nemázáväzky ani pohľadávky voči colnej správe.
21. Z oznámenia Okresného súdu Košice I, zbierky listín zo dňa 14.5.2020 vyplýva, že spoločnosť IVIA,
s.r.o. má v zbierke listín uložené účtovné závierky za roky 2009-2015.22. Následne tunajší súd bez zbytočného odkladu zverejnil oznámenie o začatí konania o zrušeníobchodnej spoločnosti v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej len Obchodný vestník).
Predmetný oznam, bol súdom zverejnený v zmysle ust. § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka vObchodnom vestníku č. 208/2019 zo dňa 28.10.2019.23. Zo zisteného skutkového stavu je zrejmé, že boli splnené podmienky na zrušenie uvedenejobchodnej spoločnosti súdom, a to v zmysle ust. § 68 ods. 6 písm. f) a g) Obchodného zákonníkavzhľadom k tomu, že spoločnosť porušila povinnosť založiť individuálnu účtovnú závierku za najmenejdve po sebe nasledujúce účtovné obdobia do zbierky listín a spoločnosť nemá sídlo. Spoločnosť napriekvýzve súdu uvedené nedostatky neodstránila.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný súd Košice I do 15 dní odo dňa doručeniarozhodnutia. (§ 2 C.m.p., § 59 ods. 1 C.m.p., § 362 ods. 1 C.s.p.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiusmeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolaciedôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 C.s.p.).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že (§ 365 ods. 1 C.s.p.):
a) neboli splnené procesné podmienky,
b)súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesnépráva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súdd) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,


g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšieprostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, aleboh) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvejinštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vadamala vplyv na rozhodnutie vo veci samej (§365 ods. 2 C.s.p.).
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stavveci (§ 62 ods. 1 C.m.p.).
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní (§ 62 ods. 2 C.m.p.).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"