Reštikcia §105a - zahraničná spoločnosť

Pridané: 25.07.2020
|
Prečítate za 17 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prinášame Vám rozhodnutie 7Cob/9/2020 Krajského súdu v Prešove, ktoré rozhoduje o reštrikcií §105 a zahraničnej jednoososobovej spoločnosti, ktorá má byť jediným spoločníkom.

Osudným sa stalo v tomto prípade iba PSČ, ktoré sa v UK nepoužíva v EU formáte.

 

Potvrdzuje sa však pravidlo, že reštrikcia §105a sa nedotýka zahraničných spoločností.

 

 

 

 

 

 

Súd:

Prinášame Vám rozhodnutie 7Cob/9/2020 Krajského súdu v Prešove, ktoré rozhoduje o reštrikcií §105 a zahraničnej jednoososobovej spoločnosti, ktorá má byť jediným spoločníkom.

Osudným sa stalo v tomto prípade iba PSČ, ktoré sa v UK nepoužíva v EU formáte.

 

Potvrdzuje sa však pravidlo, že reštrikcia §105a sa nedotýka zahraničných spoločností.

 

 

 

 

 

 

Súd:

Krajský súd Prešov

Spisová značka:

7Cob/9/2020

Identifikačné číslo súdneho spisu:

8119214680

Dátum vydania rozhodnutia:

25. 02. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Jozef Angelovič

ECLI:

ECLI:SK:KSPO:2020:8119214680.1

 

Uznesenie

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr.
Mareka Kohúta a JUDr. Anny Ilčinovej v právnej veci navrhovateľa: V.. I. Č., T. I. C. XX, XXX XXW., o vykonanie zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra, o odvolaní navrhovateľa protiuzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 5Nsre/90/2019-11 z 30.9.2019, takto

r o z h o d o l :

Potvrdzuje uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiuvykonania zápisu obchodnej spoločnosti označenej ako 3X-TREME, s.r.o..
2. Vychádzal zo zistenia, že návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registrasúdu doručený dňa 6.9.2019 bol odmietnutý vyšším súdnym úradníkom oznámením o odmietnutí zápisuzo dňa 10.9.2019 z dôvodov, že údaje uvedené v návrhu na zápis sa nezhodovali s údajmi vyplývajúcimiz predložených listín - navrhovateľ požadoval zápis iného spoločníka, než toho, ktorý je uvedený akospoločník v zakladateľskej listine, a zároveň navrhovateľ požadoval zápis iba jedného konateľa, pričomz čl.1 bod 1. vyplýva, že štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, navrhovateľ nepreukázalsplnenie podmienky podľa § 105a veta prvá Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej spoločnosť sjedným spoločníkom nemôže byt jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
Registrový súd na preukázanie splnenia tejto podmienky vyžadoval od navrhovateľa zakladateľskúlistinu resp. spoločenskú zmluvu.
3. Navrhovateľ bol v oznámení o odmietnutí vykonania zápisu zo dňa 10.9.2019 poučený o tom, žeproti odmietnutiu vykonania zápisu môže navrhovateľ na základe § 8 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať písomné námietky. Lehota napodanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu.
4. Dňa 16.9.2019 boli súdu doručené námietky, s odôvodnením, že odmietnutie vychádza z nesprávnehoposúdenia veci. Navrhovateľ poukázal na ustanovenie §105a prvá veta Obchodného zákonníka satýka výlučne len právnej formy „spoločnosť s ručením obmedzeným“. Toto ustanovenie sa nevzťahujena iné právne formy podľa slovenského právneho poriadku (napr. akciová spoločnosť) a rovnakoani na iné právne formy v súlade s právnym poriadkom tretích krajín. Poukázal na to, že uvedenékorešponduje s ust. § 11 ods. 2 písm. d) Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z.z. podľa ktorého knávrhu sa prikladá písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá jezakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným.
Namietal, že zakladateľom spoločnosti 3X-TREME s.r.o. nie je spoločnosť s ručením obmedzenýmpodľa slovenského právneho poriadku. Zahraničná spoločnosť 3XL Quality Inc. nemá právnu formuspoločnosti s ručením obmedzeným, ale ide o medzinárodnú obchodnú spoločnosť - obdoba akciovejspoločnosti v SR, čo preukazuje aj výpis z evidencie v časti o vydaných akciách spoločnosti. Nemôže byť


zahraničných osôb. Spoločník - právnická osoba sídli na adrese, ktorá nie je označená poštovýmsmerovacím číslom. Uvedené preukazuje osvedčenie o údajoch v prvotnom odseku ako adresa číslaspoločnosti 3XL Quality Inc. Nie je takto objektívne možné zapísať PSČ.
10. Súd poukázal aj na chýbajúce súpisné/orientačné číslo. To je však v rozpore s predloženým návrhom.
Návrhový formulár v časti IX bod 2 písm. a) jednoznačne udáva aj súpisné/orientačné číslo. Je zrejmé,
že súpisné/orientačné číslo je súčasťou ulice - verejného priestranstva a táto skutočnosť nemôže byťprekážkou odmietnutia zápisu do obchodného registra. Súpisné/orientačné číslo bolo súčasťou návrhu,
hoci bolo uvedené v časti IX bod 2 písm. a). Uvedené je však opätovne len dôsledkom osobitosti adrieszahraničných osôb. V prípade, ak by navrhovateľ uviedol súpisné/orientačné číslo do vyznačenej kolónkypod písm. b), nebolo by možné uviesť aj zostávajúcu časť adresy tak, ako to vyplýva z osvedčenia oúdajoch. Na základe toho navrhovateľ uviedol celé označenie adresy, t.j. aj so súpisným číslom do riadkupre označenie ulice, čím konal plne v súlade so zákonom a rovnako splnil povinnosť uvedenia celéhosídla zahraničnej právnickej osoby. Ide o zaužívaný spôsob uvádzania adresy, ak formulár nereflektujena osobitosti adries zahraničných osôb. Preto boli naplnené všetky podmienky pre vykonanie zápisuspoločnosti 3X-TREME, s.r.o. do obchodného registra.
11. Odvolací súd prejednal vec podľa § 59 ods. 1 CMP a nasl., s podporným použitím § 378 ods. 1 anasl. CSP (§ 2 ods. 1 CMP) a zistil, že odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné a rozhodnutie súdu prvejinštancie treba považovať za vecne správne.
12. Podľa § 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov(Zapisované údaje)
(1) Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku1a) tieto údaje:
a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, aksa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši odbydliska,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania alebo činnosti,
d) právna forma právnickej osoby,
e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnympovinnosťou zakladateľa predložiť vyhlásenie zakladateľa - spoločnosti s ručením obmedzeným, keďžespoločnosť s ručením obmedzeným nie je zakladateľom. Taktiež priložil dodatok k zakladateľskej listineo zmene článku. 11. Konateľ spoločnosti v zakladateľskej listine a opravený návrhový formulár.
5. Na základe toho súd uzavrel, že navrhovateľ sa čiastočne vyporiadal s dôvodmi uvedenými voznámení o odmietnutí vykonania zápisu, nakoľko predložil opravený návrhový formulár a dodatok č. 1 kzakladateľskej listine, ktorým zmenil čl. 11 zakladateľskej listiny v časti identifikácie konateľa spoločnosti.
Naďalej však pretrváva okolnosť, že neboli vyplnené povinne zapisované údaje o spoločníkovi právnickejosoby, nakoľko chýba údaj o úplnej adrese, a to súpisné a orientačné číslo a PSČ - poštové smerovéčíslo. Preto bolo potrebné námietky navrhovateľa zamietnuť.
6. Proti uzneseniu v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ a navrhol, aby odvolací súd uzneseniezrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
7. Poukázal na to, že súd zamietol námietky z dôvodu, že chýba údaj o súpisnom/orientačnom číslea poštovom smerovom čísle. Z odôvodnenia ďalej vyplýva, že prvotné prekážky, pre ktoré nebol zápisspoločnosti do registra vykonaný, navrhovateľ v námietkovom konaní odstránil. Odôvodnenie súdu jevšak formalistické a v rozpore s predloženým návrhom, ako aj zákonom.
8. Navrhovateľ v návrhu požadoval zapísať adresu spoločníka právnickej osoby ako G. XX, Xst Q. B. U.
X. Q. M. G., C..B.. H. XXXX D., I., G. M.. Je zrejmé, že došlo k naplneniu zákonnej požiadavky uvedenej v
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2003 Z.z., nakoľko zákon nekonkretizuje, čo presne musí byť súčasťouadresy sídla právnickej osoby.
9. Súd formalisticky nahliadol na samotný zápisový formulár, ktorý neodráža osobitosti adriesorgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, as uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická


ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jejskončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonávapôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
l) rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
m) vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
n) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje doobchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebovyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno,
značka správcu a adresa kancelárie,
o) dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
p) zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
q) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídloa identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra akosprávca na výkon nútenej správy a jeho zástupca; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodnéčíslo, ak jej bolo pridelené,
r) právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
s) nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jejzapísaných právnych nástupcov,
t) ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.
(2) Do obchodného registra sa ďalej zapisujúa) pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné menoalebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka,
b) pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebonázov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výškavkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
c) pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné menoalebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; akide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f) označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inejorganizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra,
spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepnéhozávodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončeniafunkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje doobchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňavzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodnéčíslo, ak jej bolo pridelené,
h) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozornéhoorgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak mázapísaná osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo,
ak jej bolo pridelené,
i) zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
k) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registravýška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia,
d) pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podobaa menovitá hodnota akcií; pri akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa uvedie, že akciesú bez menovitej hodnoty, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akciíobmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko aleboobchodné meno, alebo názov a sídlo tohto akcionára,
e) pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh,
forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vylúčenie alebo obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno,
ak je prevoditeľnosť týchto akcií vylúčená alebo obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára,
zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo tohto akcionára,


b) adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnejosoby,
c) identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
d) predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebovedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňazániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, akjej bolo pridelené,
f) zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby vSlovenskej republike,
g) obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,
h) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,
i) údaje o zahraničnej osobe podľa odseku 1 písm. e),
j) dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
k) údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),
l) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebonázov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodnéhoregistra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnejosobe; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
m) dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania,
ktoré sa týka zahraničnej osoby, a dátum ukončenia týchto konaní,
n) zrušenie zahraničnej osoby.
(5) Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlomimo územia členských štátov Európskej únie, sa okrem údajov podľa odseku 4 zapisujú aj tieto údaje:
a) právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisuzahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a číslo zápisu,
b) predmet podnikania zahraničnej osoby,
c) najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, akf) pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
g) pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,
h) pri zúčastnenej spoločnosti podľa osobitného zákona údaj o tom, že sa spoločnosť podieľa nacezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, s uvedením údaja, v ktorom členskomštáte bude mať nástupnícka spoločnosť podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy ocezhraničnom splynutí svoje sídlo.
(3) Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentomcenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám nauverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátuEurópskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registripartnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahumeno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvaléhopobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajúpostavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrádzapovinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľaosobitného predpisu.
(4) Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlov niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisujea) označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodnéhomena zahraničnej osoby,
táto osoba má základné imanie a ak tento údaj nevyplýva z listín podľa § 3 ods. 2 písm. b).
(6) Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá mábydlisko mimo územia členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie prehospodársku spoluprácu a rozvoj, sa okrem mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia zahraničnejosoby zapisuje rodné číslo, ak jej bolo pridelené, a primerane aj údaje podľa odseku 4 písm. a) až h),
l) a m).
(7) Pri zápise podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorámá bydlisko v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie prehospodársku spoluprácu a rozvoj a navrhuje svoj zápis do obchodného registra na vlastnú žiadosť, sazapisujú údaje podľa odseku 6.


odôvodnení oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ani dôvodmi uvedenými v úradnom záznamevyhotovenom podľa § 224 ods. 2 poslednej vety (§ 225 ods. 3 vyhl. č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom akancelárskom poriadku). Týmto osobitným predpisom je zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri.
17. Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa nachádza v príloheč. 7 citovanej vyhlášky, pričom je nepochybné, že obsahom tohto tlačiva je aj údaj o poštovom smerovomčísle vo vzťahu k zapisovaným údajom, a to tak, pokiaľ ide o samotnú obchodnú spoločnosť, ktorá mábyť do registra zapísaná, ako aj pokiaľ ide o spoločníkov tejto obchodnej spoločnosti.
18. Tieto okolnosti nepochybne z predmetného formulára - vzorového tlačiva vyplývajú, pričom konanietýkajúce sa zápisu do obchodného registra (vrátane prvého zápisu obchodnej spoločnosti) je konanie, uktorého zákon predpokladá rýchlosť a použitie formalizovaných nástrojov (tlačív) tak, aby toto konaniemalo charakter naplnenia jednotných požiadaviek na údaje, ktoré sa do registra zapisujú, aby tieto údajeboli presné vo vzťahu k všetkým subjektom, ktoré o zápis do obchodného registra žiadajú a aby tietoúdaje boli úplné. Tieto okolnosti nepochybne z citovanej vyhlášky ako právneho predpisu vyplývajú a súzáväzné aj v rovine konkrétneho tlačiva, ktoré má navrhovateľ zápisu do obchodného registra vyplniť,
pričom tieto údaje musia byť úplné. Pokiaľ niektorý údaj chýba, ide o vadu návrhu, nerešpektovaniepožiadaviek na obsah vyplnenia tlačiva, v čom nemožno vidieť formalistický prístup orgánov, ktorésplnenie týchto požiadaviek požadujú, teda registrového súdu.
19. V každom prípade v prejednávanej veci navrhovateľ nesplnil požiadavku uvedenia - špecifikáciepoštového smerového čísla - PSČ u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá na základejeho návrhu by mala byť zapísaná do obchodného registra. Ide o spoločníka - právnickú osobu sobchodným názvom XXL L. V. G. G. G. XX, Xst Q. B. U. X. Q. M. G., C..B.. H. XXXX D., I., G. M..
20. V tomto smere nemožno akceptovať argumentáciu navrhovateľa uvedenú v jeho odvolaní, ktoráspočíva v tom, že ide o adresu spoločníka - právnickej osoby, ktorá nie je označená poštovýmsmerovacím číslom, a preto ho nie je možné objektívne zapísať.
21. Poštové smerovacie číslo (PSČ) (§ 8 ods. 4, písm. a), zák č. 324/2011 Z. z. - poštový zákon) sapoužíva v poštovom styku ako súčasť adresy. Je to číselné označenie územného obvodu dodávacejpošty, ktoré má uľahčiť automatickú identifikáciu miesta doručenia. Poštové smerovacie číslo sa uvádzana Slovensku v adrese pred názvom dodávacej pošty. Je to päťmiestne číslo, pričom medzi treťou a(8) Ak zapísaná osoba ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje jej ho Štatistický úradSlovenskej republiky na žiadosť registrového súdu podľa osobitného predpisu.
(9) Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálnehodnoty referenčných údajov.
13. Táto vyhláška upravuje:
a) vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmenyzapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov,
b) zoznam listín, ktoré je potrebné k týmto návrhom priložiť (§ 1 vyhlášky č. 25/2004 Z.z., ktorou saustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoréje potrebné k návrhu priložiť).
14. Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhna výmaz zapísaných údajov sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách (§ 2 ods.
1 citovanej vyhlášky).
15. Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú podobu.
Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa odseku 1 je elektronický formulár zverejnenýna webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhupodľa odseku 1 v elektronickej podobe vo formáte xml (§ 2 ods. 2 citovanej vyhlášky).
16. Sudca skúma odôvodnenosť odmietnutia vykonania zápisu vyšším súdnym úradníkom len z hľadiskasplnenia podmienok podľa osobitného predpisu. Pri preskúmaní návrhu na zápis na základe námietoksudca nie je viazaný dôvodmi odmietnutia vykonania zápisu, ktoré vyšší súdny úradník uviedol v


vo vzťahu k protistrane a navrhovateľ bol v konaní neúspešný.
26. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3 : 0.
štvrtou číslicou sa píše medzera. Medzi poslednou číslicou a názvom dodávacej pošty sa píšu dvemedzery.
22. Poštové smerovacie číslo sa používa vo svete vo väčšine štátov, pričom má rôzne označenie (ZIPcode v USA, Postal code v Kanade, PLZ v Nemecku, Postcodes v Spojenom kráľovstve). Ani Seychelskárepublika nie je výnimkou v tomto smere, teda v používaní poštového smerovacieho čísla, ktoré označujeako ZIP code a prístup k týmto poštovým smerovacím číslam platným v Seychelskej republike je možnýv tzv. Postal and ZIP code database prístupnej na internete, z čoho vyplýva, že aj adresa spoločníkaobchodnej spoločnosti, ktorej zápis do obchodného registra sa v súčasnosti navrhuje, musí obsahovaťpoštové smerovacie číslo (tzv. Postal and ZIP code).
23. Tento údaj si však navrhovateľ nezistil a v rozpore so skutočnosťou v odvolaní tvrdí, že ide o adresuprávnickej osoby - spoločníka obchodnej spoločnosti, ktorej zápis sa navrhuje, kde nie je uvedenépoštové smerovacie číslo, čo však v zmysle vyššie uvedeného nie je v súlade so skutočnosťou.
24. Správne preto postupoval súd prvej inštancie pokiaľ námietky podané proti odmietnutiu vykonaniazápisu zamietol, nakoľko nebola splnená náležitosť - poštové smerovacie číslo, ktoré je povinnousúčasťou riadne vyplneného tlačiva ako rozhodujúceho podkladu pre zápis obchodnej spoločnosti doobchodného registra v zmysle citovanej vyhlášky.
25. O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval vychádzajúc z ustanovenia § 52 CMP,
poľa ktorého v prejednávanej veci žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, pretože ideo vec zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra, čo je procesná situácia, na ktorú pamätáustanovenie § 52 CMP. Nejde o sporovú vec, v ktorej by bolo možné uvažovať o náhrade trov konania

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehotedvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorýrozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručeniaopravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).

 


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"