Spoločnosť bez konateľa- zrušenie spoločnosti

Pridané: 07.08.2020
|
Prečítate za 11 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prinášame Vám rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti Maxx tour, s.r.o. so sídlom Viničky 38/9, 949 01 Nitra, IČO: 36 533 319, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 11589/N

Dôvod zrušenia spoločnosti bolo, že spoločnosť nemala viac ako 3 mesiace štatutárny orgán resp. konateľa.

Dĺžka konania je od 13.12.2019 do 23. 06. 2020

Prinášame Vám rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti Maxx tour, s.r.o. so sídlom Viničky 38/9, 949 01 Nitra, IČO: 36 533 319, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 11589/N

Dôvod zrušenia spoločnosti bolo, že spoločnosť nemala viac ako 3 mesiace štatutárny orgán resp. konateľa.

Dĺžka konania je od 13.12.2019 do 23. 06. 2020

 

 

Súd:

Okresný súd Nitra

Spisová značka:

30CbR/65/2019

Identifikačné číslo súdneho spisu:

4119214650

Dátum vydania rozhodnutia:

23. 06. 2020

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:

JUDr. Marek Olekšák

ECLI:

ECLI:SK:OSNR:2020:4119214650.3

 

Uznesenie

Okresný súd Nitra v konaní o zrušenie spoločnosti: Maxx tour, s.r.o. so sídlom Viničky 38/9, 949 01Nitra, IČO: 36 533 319, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vložkeč. 11589/N, takto

r o z h o d o l :

I. Súd zrušuje obchodnú spoločnosť Maxx tour, s.r.o. so sídlom Viničky 38/9, 949 01 Nitra, IČO: 36533 319, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 11589/N bezlikvidácie.
II. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Uznesením č. k. 30CbR/65/2019 - 10 zo dňa 13.12.2019 začal Okresný súd Nitra konanie o zrušeniespoločnosti Maxx tour, s.r.o. so sídlom Viničky 38/9, 949 01 Nitra, IČO: 36 533 319, zapísanej vObchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 11589/N (ďalej len „spoločnosť“),
keďže súd Uznesením č. k. 29Exre/56/2019 - 83 zo dňa 25.09.2019 právoplatným dňa 31.10.2019rozhodol o výmaze štatutárneho orgánu - konateľa spoločnosti z dôvodu jeho úmrtia, t. j. spoločnosť jebez štatutárneho orgánu po dobu dlhšiu ako tri mesiace, čím je daný dôvod zrušenia spoločnosti podľa
§ 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalejlen „Obchodný zákonník“).
2. Zároveň súd zistil, že spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnúzávierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, čo je dôvod zrušenia spoločnosti podľa
§ 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka.
3. Podľa § 304 písm. a) zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“),
konaním v niektorých veciach právnických osôb je konanie o zrušení právnickej osoby a nariadení jejlikvidácie.
4. Podľa § 308 CMP súd rozhoduje uznesením.
5. Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby ktoráosvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, aka) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako trimesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákonae) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dveúčtovné obdobia nasledujúce po sebe,
g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.6. Podmienky zrušenia spoločnosti uvedené v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka musia byť splnenév čase rozhodovania súdu.


11. Podľa ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka, súd pred vydaním rozhodnutia o zrušeníspoločnosti podľa odseku 9 zverejní oznámenie v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušeníspoločnosti bez likvidácie; rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až pouplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
12. Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka sídlom právnickej osoby a miestom podnikaniafyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri aleboživnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebofyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebomiesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidenciiustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnostialebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebojej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodnéhoregistra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.
13. Podľa § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie,
spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik sú povinné predložiť riadnu individuálnuúčtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak,
aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierkaa mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Iná zapísaná osoba má tieto povinnosti, len akjej to ukladá osobitný predpis.
14. Podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka, osoba podľa odseku 1 je povinná uložiť riadnuindividuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatichmesiacov odo dňa jej zostavenia; to neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu.
15. Podľa § 40 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosťoveriť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín účtovná závierka overená audítoromspolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom aidentifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zoznameaudítorov. Ak sa do zbierky listín ukladá neoverená účtovná závierka, postupuje účtovná jednotka podľaosobitného predpisu. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb,
7. Podľa ustanovenia § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka, zániku spoločnosti predchádza jej zrušenies likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takistonevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzupre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí naúhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavenépre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončeníkonkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
8. Podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného vrozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
9. Podľa ustanovenia § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka, ak súd rozhoduje o zrušení spoločnostipodľa odseku 6, pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorýsa navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je jeho odstránenie možné. Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnostipodľa odseku 6 písm. c), lehota na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti,
nesmie byť kratšia ako 30 dní.
10. Podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka, ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnostizistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkova odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplnípovinnosť podľa odseku 6 písm. f), súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý bypostačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ibaže ten, ktoosvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti opak. Na základeprávoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoločnostiz obchodného registra.
ktoré za audítora vykonali audit. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť vyhotoviť výročnúsprávu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môžebyť uložená ako súčasť výročnej správy.
16. Podľa § 40 ods. 4 Obchodného zákonníka, povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za splnenúuložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.
17. Podľa § 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalejlen „Zákon o účtovníctve“), účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnuindividuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa


bez nedostatkov v deň pôvodného doručenia podania. Ak účtovná jednotka nevyhovie výzve daňovéhoúradu na odstránenie nedostatkov v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa podanie dokumentovpodľa § 23 ods. 2 za nedoručené.
21. Podľa § 151 Obchodného zákonníka, okrem prípadov uvedených v § 68 sa spoločnosť zrušuje:
a) rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 152,
b) z iných dôvodov uvedených v spoločenskej zmluve.
22. Podľa § 152 Obchodného zákonníka spoločníci, a ak to ustanovuje spoločenská zmluva alebostanovy, aj konatelia sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienokustanovených v zákone, v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, prípadne v stanovách.
23. Z výpisu spoločnosti z Obchodného registra Slovenskej republiky súd zistil, že spoločnosť bolazapísaná do obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 23.09.1999, do odd. Sro, vl. č. 11589/N.
Súd mal preukázané, že spoločnosť má jedného spoločníka: W.. O. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom M.
XXXX/XX, XXX XX J..
24. Z uznesenia Okresného súdu Nitra č. k. 29Exre/56/2019 - 83 zo dňa 25.09.2019, právoplatného dňa31.10.2019, mal súd za preukázané, že bol vymazaný štatutárny orgán spoločnosti.
25. Lustráciou v zbierke listín Okresného súdu Nitra a v Registri účtovných závierok Ministerstva financiíSlovenskej republiky súd zistil, že spoločnosť založila poslednú individuálnu účtovnú závierku za účtovnéobdobie 01/2016 - 12/2016, čím porušila povinnosť uvedenú v § 40 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníkaa bol daný dôvod jej zrušenia podľa § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka, keďže spoločnosťnesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovnéobdobia nasledujúce po sebe.
26. Súd mal teda za preukázané, že spoločnosť nemala odo dňa 31.10.2019 štatutárny orgánspoločnosti, čím bol daný dôvod jej zrušenia podľa § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka. Zároveňmal súd za preukázané, že spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnúzávierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, čím bol daný dôvod jej zrušenia podľa
§ 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka.
27. Súd zaslal spoločnosti výzvu na odstránenie dôvodu, pre ktorý bol podaný návrh na jej zrušenie [§68ods. 6 písm. písm. a) a písm. f) Obchodného zákonníka]. Spoločnosť sa k výzve nevyjadrila a dôvodúčtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú savzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanúúčtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku amimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka odskončenia účtovného obdobia. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 ukladá do registra za zanikajúcu účtovnújednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môžeuložiť zanikajúca účtovná jednotka.
18. Podľa § 23a ods. 4 Zákona o účtovníctve, ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierkuv lehote podľa odseku 3, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schváleniaúčtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Vzoroznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasujeministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
19. Podľa § 23a ods. 5 Zákona o účtovníctve, účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosťoverovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, ukladá v registri aj správu audítora. Akúčtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote podľa odseku 3, ukladá neoverenú účtovnúzávierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovnéhoobdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
20. Podľa § 23b ods. 5 Zákona o účtovníctve, doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 daňovému úradualebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3, alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnicesa povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovnou jednotkou považuje za splnenú. Ak účtovnájednotka nedostatky podľa odseku 1 alebo odseku 3 v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenejdaňovým úradom vo výzve na odstránenie nedostatkov, považuje sa takto doručené podanie za podanéneodstránila.
28. Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
245/2019 pod č. R151783 dňa 19.12.2019. Lehota uplynula dňa 19.06.2020, po ktorom dni mohlo byťo zrušení spoločnosti rozhodnuté.
29. Súd pri rozhodovaní vychádzal zo zisteného skutkového a právneho stavu a dospel k záveru, že včase rozhodovania existovali zákonné dôvody na zrušenie spoločnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 6písm. písm. a) a písm. f) Obchodného zákonníka:


náhradu trov konania, ak tento zákon neustanovuje inak.
- v spoločnosti sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšomako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti;
- spoločnosť neuložila do zbierky listín individuálne účtovné závierky za najmenej dve účtovné obdobianasledujúce po sebe.
30. Keďže si spoločnosť nesplnila svoju zákonnú povinnosť a nezaložila do zbierky listín registrovéhosúdu individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe [§ 68 ods.
6 písm. f) Obchodného zákonníka], znamená táto skutočnosť vznik zákonnej vyvrátiteľnej domnienky onemajetnosti obchodnej spoločnosti, t.j. o tom, že spoločnosť nemá majetok, ktorý postačuje na náhraduprimeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora (§ 68 ods. 9 Obchodného zákonníka). Vtakom prípade súd nemusí vykonávať dokazovanie o majetku spoločnosti (zo zákona sa považuje zanemajetnú), pričom opak tejto zákonnej domnienky o nemajetnosti spoločnosti môže pred rozhodnutímsúdu o zrušení spoločnosti preukázať osoba, ktorá osvedčí svoj právny záujem na tejto skutočnosti(uznesenie Krajského súdu v Nitre zo dňa 30.08.2017, sp. zn. 26Cob/60/2017-112). V zmysle UzneseniaÚstavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 349/2018-11 zo dňa 31.05.2018, domnienkunemajetnosti spoločnosti môže vyvrátiť preukázaním opaku osoba, ktorá v konaní o zrušenie spoločnostiosvedčí právny záujem. Súd z úradnej povinnosti nie je povinný skúmať, či existujú skutočnosti, ktorédomnienku nemajetnosti vyvracajú.
31. S poukazom na ustanovenie § 68 ods. 9, druhá veta Obchodného zákonníka vychádzal súd prirozhodovaní zo zákonnej fikcie o nemajetnosti spoločnosti a mal za to, že spoločnosť nemala obchodnýmajetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátoraa rozhodol o jej zrušení bez likvidácie.
32. O trovách konania súd rozhodol podľa § 52 CMP podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá nárok na

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajšom súde(podľa § 59 ods. 1 CMP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania [§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporovýporiadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“)] uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody)
a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanieodvolania (§ 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že (§ 365 ods. 1 CSP):
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesnépráva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšieprostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, aleboh) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvejinštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vadamala vplyv na rozhodnutie vo veci samej (§ 365 ods. 2 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stavveci (§ 62 ods. 1 CMP).
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní (§ 62 ods. 2 CMP).
Ak odvolanie neobsahuje odvolacie dôvody alebo ak sú odvolacie dôvody nezrozumiteľné, súd vyzveodvolateľa na doplnenie odvolacích dôvodov (§ 62 ods. 3 CMP).
V odvolacom konaní možno uvádzať nové skutkové tvrdenia a predkladať nové dôkazné návrhy (§ 63ods. 1 CMP).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"