Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Prekluzívna lehota na uplatnenie práva odporovať

Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 18 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Prekluzívna lehota na uplatnenie práva odporovať začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Podľa § 199 vyššie uvedeného zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenie a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v

Obchodnom vestníku. Súd poukazuje na to, že ZKR v danom prípade zavádza prekluzívnu lehotu na uplatnenie práva

odporovať a to v lehote 6 mesiacov, ktorá lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Lehota je zachovaná, keď sa v jej rámci odporovateľnosť uplatní na súde, to znamená, že žaloba o určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka sa doručí najneskôr v posledný deň tejto lehoty súdu. Je však zachová aj vtedy, keď v jej priebehu povinná osoba písomne uzná právnu neúčinnosť konkrétneho právneho úkonu. S poukazom na ustanovenie § 199 ods. 9 ZKR, uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po

zverejnení v Obchodnom vestníku. Keďže žalobcovi prekluzívna lehota na podanie žaloby v čase jej podania už uplynula, súd sa ďalej nezaoberal dôvodnosťou žaloby a nemohol inak ako rozhodnúť o jej zamietnutí z dôvodu preklúzie nároku.

Prekluzívna lehota na uplatnenie práva odporovať začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Podľa § 199 vyššie uvedeného zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenie a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v

Obchodnom vestníku. Súd poukazuje na to, že ZKR v danom prípade zavádza prekluzívnu lehotu na uplatnenie práva

odporovať a to v lehote 6 mesiacov, ktorá lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Lehota je zachovaná, keď sa v jej rámci odporovateľnosť uplatní na súde, to znamená, že žaloba o určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka sa doručí najneskôr v posledný deň tejto lehoty súdu. Je však zachová aj vtedy, keď v jej priebehu povinná osoba písomne uzná právnu neúčinnosť konkrétneho právneho úkonu. S poukazom na ustanovenie § 199 ods. 9 ZKR, uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po

zverejnení v Obchodnom vestníku. Keďže žalobcovi prekluzívna lehota na podanie žaloby v čase jej podania už uplynula, súd sa ďalej nezaoberal dôvodnosťou žaloby a nemohol inak ako rozhodnúť o jej zamietnutí z dôvodu preklúzie nároku.

 


 

Okresný súd Prešov samosudkyňou JUDr. Danielou Baranovou v právnej veci žalobcu:
Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364 správca
konkurznej podstaty úpadcu: Michal Karch, podnikajúcu pod obchodným menom Michal Karch - METAL
- KM, miesto podnikania: Žalobín 42, 094 03 Žalobín, IČO: 33 265 861 proti žalovanej: D., o určenie
neúčinnosti právnych úkonov, takto
rozhodol:
Žalobu z a m i e t a .
Náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.
odôvodnenie:
Žalobca sa žalobou podanou na tunajšom súde dňa 14.10.2011 domáhal voči žalovanej
určenia, že právny úkon darovacia zmluva uzavretá medzi Michal Karch - METAL - KM, miesto
podnikania: Žalobín 42, 094 03 Žalobín, Slovenská republika, IČO: 33 265 861, zapísaný v
živnostenskom registri vedeným Obvodným úradom Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registri:
713-1743 ako darcom a Lenka Karchová, narodená 1.4.1985, trvale bytom: Žalobín 197, 094 03
Žalobín ako obdarovaným, uzatvorená dňa 8.7.2008 je voči veriteľom úpadcu neúčinná,
pričom svoj návrh odôvodnil tým, že uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 3K/5/2011,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 70B/2011 zo dňa
3Cbi/20/2011
11.4.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, Michal Karch, nar. 18.5.1959, podnikajúci pod
obchodným menom Michal Karch - METAL - KM, miesto podnikania: Žalobín 42, 094 03 Žalobín,
Slovenská republika, IČO: 33 265 861, zapísaný v živnostenskom registri vedeným Obvodným úradom
Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 713-1743 (ďalej len „úpadca“).
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 3K/5/2011 zo dňa 8.7.2011, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 137B/2011 zo dňa 15.7.2011 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Miroslav Korch, so
sídlom kancelárie Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné a do funkcie správcu úpadcu bola
ustanovená Prvá arbitrážna k. s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 030 023,
kancelária Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov.
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonom v platnom znení / ďalej len „ZKR“/ je správca jediným subjektom
oprávneným konať vo veciach týkajúcich sa majetku úpadcu; správca koná v mene a na účet úpadcu.
Podľa § 86 ods. 2 prvá a druhá veta ZKR, „správca je povinný využívať všetky právne prostriedky na
ochranu a vymáhanie majetkových práv podliehajúcich konkurzu vrátane uplatňovania odporovacieho
práva podľa tohto zákona. Na ten účel je správca povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky
právne úkony úpadcu a uplatniť odporovacie právo proti tým právnym úkonom, pri ktorých možno
odôvodnenie predpokladať ich odporovateľnosť“.
Podľa § 62 ods. 5 posledná veta ZKR, „nároky z neúčinného právneho úkonu môže v prospech
podstaty uplatniť správca alebo veriteľ, ktorý odporoval právnemu úkonu“.
Podľa § 62 ods. 1 ZKR, „právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto s dlžníkom
odporovateľný právny úkon dohodol, v prospech koho dlžník odporovateľný právny úkon jednostranne
urobil alebo kto z odporovateľného právneho úkonu dlžníka priamo nadobudol prospech.

Podľa § 9 ods. 2 ZKR, „spriaznenou osobou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie blízka
osoba fyzickej osoby, ako aj právnická osoba, v ktorej má fyzická osoba kvalifikovanú účasť“.
Žalovaná Lenka Karchová, dátum nar. 1.4.1985, trvale bytom: Žalobín 197, 094 03 Žalobín je dcérou
úpadcu.
Podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka, „blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a
ochranu a vymáhanie majetkových práv podliehajúcich konkurzu vrátane uplatňovania odporovacieho
práva podľa tohto zákona. Na ten účel je správca povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky
právne úkony úpadcu a uplatniť odporovacie právo proti tým právnym úkonom, pri ktorých možno
odôvodnenie predpokladať ich odporovateľnosť“.
Podľa § 62 ods. 5 posledná veta ZKR, „nároky z neúčinného právneho úkonu môže v prospech
podstaty uplatniť správca alebo veriteľ, ktorý odporoval právnemu úkonu“.
Podľa § 62 ods. 1 ZKR, „právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto s dlžníkom
odporovateľný právny úkon dohodol, v prospech koho dlžník odporovateľný právny úkon jednostranne
urobil alebo kto z odporovateľného právneho úkonu dlžníka priamo nadobudol prospech.
Podľa § 9 ods. 2 ZKR, „spriaznenou osobou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie blízka
osoba fyzickej osoby, ako aj právnická osoba, v ktorej má fyzická osoba kvalifikovanú účasť“.
Žalovaná Lenka Karchová, dátum nar. 1.4.1985, trvale bytom: Žalobín 197, 094 03 Žalobín je dcérou
úpadcu.
Podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka, „blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a
manžel...“
Žalovaná ako príbuzná v priamom rade je v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) ZKR spriaznenou osobou
úpadcu.
V zmysle ust. § 57 ods. 2 ZKR, „právo odporovať právnemu úkonu zanikne, ak sa neuplatní u povinnej
osoby alebo na súde do šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu“. Lehota na uplatnenie
odporovacieho práva uplynie 12.10.2011.
3Cbi/20/2011-41
Podľa § 58 ods. 2 ZKR „právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia možno odporovať, ak spôsobil
úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadcu dlžníka. Ak ide o právny úkon urobený v prospech
osoby spriaznenej s dlžníkom, úpadok dlžníka v čase urobenia právneho úkonu sa predpokladá, ak sa
nepreukáže opak.“
Podľa § 58 ods. 3 ZKR, „odporovať možno len tým právnym úkonom bez primeraného protiplnenia,
ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania. Ak ide o právny úkon bez
primeraného protiplnenia urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, možno odporovať tiež tým
právnym úkonom, ktoré boli urobené počas troch rokov pred začatím konkurzného konania“.
Konkurzné konanie na majetok úpadcu začalo s účinkami dňa 12.4.2011 právny úkon, ktorý je
predmetom tejto odporovacej žaloby bol vykonaný dňa 22.7.2008 resp. 8.7.2008 (t.j. deň kedy došlo k
podpisu Darovacej zmluvy); lehoty v zmysle vyššie citovaných ustanovení sú tak zachované.
Nakoľko odporovaný právny úkon bol urobený v prospech žalovaného, ktorý je jeho spriaznenou osobu
tak v zmysle ust. § 58 ZKR sa ex lege predpokladá úpadok resp. ukracujúci úmysel dlžníka.
Žalovaný uzatvoril s úpadcom Darovaciu zmluvu, ktorá bola zo strany žalovaného podpísaná dňa
2.7.2008 a zo strany úpadcu dňa 8.7.2008 (ďalej len „Zmluva“).
Predmetom zmluvy bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 1064
evidovaným pre katastrálne územie Strážske, vedeným Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra
Michalovce a to
Pozemky
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 44.543 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 318 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 437 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX . - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1110 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1032 m2,
- parcela registra „C“ číslo parc. XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 544 m2,
Stavby
- súpisné č.: „bez“, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX/X - výmenníková stanica,

- súpisné č.: 231, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
3Cbi/20/2011
- súpisné č.: 240, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 3281, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX . - objekt
- súpisné č.: 432, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 699, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 700, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 701, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 702, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
Podľa § 58 ods. 1 ZKR „právnym úkonom bez primeraného protiplnenia na účely tohto
zákona je bezodplatný právny úkon dlžníka alebo odplatný právny úkon dlžníka, na ktorého základe
dlžník poskytol alebo sa zaviazal poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako
obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať“.
Darovacia zmluva je typickým bezodplatným právnym úkonom, na základe ktorého sa
úpadca bez akejkoľvek náhrady zbavuje svojho majetku v prospech tretej osoby, ktorá je následne
oprávnená darovaný majetok užívať, scudziť a poberať z neho plody, a to najmä v podobe nájomného.
Úpadca napádaným právnym úkonom prenechal svoj majetok v hodnote 1 224 304,49
- súpisné č.: 700, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 701, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
- súpisné č.: 702, postavená na parc. reg. „C“ číslo parc. XXX - objekt
Podľa § 58 ods. 1 ZKR „právnym úkonom bez primeraného protiplnenia na účely tohto
zákona je bezodplatný právny úkon dlžníka alebo odplatný právny úkon dlžníka, na ktorého základe
dlžník poskytol alebo sa zaviazal poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako
obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať“.
Darovacia zmluva je typickým bezodplatným právnym úkonom, na základe ktorého sa
úpadca bez akejkoľvek náhrady zbavuje svojho majetku v prospech tretej osoby, ktorá je následne
oprávnená darovaný majetok užívať, scudziť a poberať z neho plody, a to najmä v podobe nájomného.
Úpadca napádaným právnym úkonom prenechal svoj majetok v hodnote 1 224 304,49
eura (36 883 397,34 Sk) v prospech svojej spriaznenej osoby bez akejkoľvek odplaty, a to aj napriek
skutočnosti, že v tom čase mal viacerých veriteľov voči ktorým mal peňažné záväzky po lehote
splatnosti.
V prípade ak by úpadca časť z darovaných nehnuteľností predal alebo ich prenajal mal
byť možnosť takýmito právnymi úkonmi získať finančné prostriedky na úhradu svojich peňažných
záväzkov po lehote splatnosti.
V čase vykonania odporovaného právneho úkonu úpadca už mal už splatné svoje
peňažné záväzky, čo vyplýva aj z prihlášky č. 9 veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova
25, Bratislava, IČO: 35 942 436, ktorý si prihlásil pohľadávky splatné už dňa 31.2.2008, pričom tieto
neboli zaplatené do dňa vyhlásila konkurzu na majetok úpadcu.
Do konkurzu si svoje pohľadávky prihlásil SR - Daňový úrad Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 968, Vranov nad Topľou, IČO: 00 634 816, pričom z prihlášky pohľadávok č. 98
vyplýva, že tento veriteľ má voči úpadcovi zistenú pohľadávky vo výške 5 723,02 eura, splatná dňa
27.4.2008.
Žalobca má tak za to, že takýmto konaním došlo k uzatvoreniu právneho úkonu bez
primeraného protiplnenia, ktorý bol urobený už v čase úpadku úpadcu.
Žalovaná vo vyjadrení k návrhu uviedla, že v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 ZKR, právo
odporovať právnemu úkonu zanikne, ak sa neuplatní u povinnej osoby alebo na súde do šiestich
mesiacov od vyhlásenia konkurzu.
3Cbi/20/2011-42
V danom prípade sa jedná o lehotu prekluzívnu, v ktorej, ak sa právo neuplatní, zaniká. Lehota na
uplatnenie práva plynie od vyhlásenia konkurzu. Konkurz bol vyhlásený dňa 11.4.2011 a 6 - mesačná
lehota na uplatnenie odporovacieho práva, poukazujúc na ustanovenie § 122 ods. 2 Občianskeho
zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení), ktorý hovorí, „koniec lehoty určenej podľa týždňov,
mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý
pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína“, uplynula dňa 11.10.2011. Pretože ZKR nemá samostatnú
úpravu lehôt, použijú sa primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nakoľko lehota uvedená v §
57 ods. 2 ZKR je hmotnoprávna, platí pri nej, že na jej zachovanie sa vyžaduje, aby prejav došiel
najneskôr posledný deň lehoty adresátovi, resp. aby právo bolo uplatnené na súde najneskôr posledný
deň lehoty. Zo žaloby, ktorá jej bola zo strany súdu doručená spolu s výzvou súdu na vyjadrenie

vyplýva, že žaloba na určenie neúčinnosti právnych úkonov úpadcu voči veriteľom bola súdu doručená
dňa 14.10.2011, t.j. po lehote. Právo odporovať právnemu úkonu v predmetom prípade zaniklo.
Zmeškanie lehoty na uplatnenie práva je dôvodom pre to, aby súd konanie s odkazom na ust. § 104
ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v platnom znení) zastavil. Z dôvodu
opatrnosti, pre prípad, že sa súd nestotožní s názorom uvedeným v predchádzajúcom odseku, resp. v
prípade, aby rozhodné skutkové okolnosti, z ktorých vychádzal žalovaný boli odlišné, a preto záver o
zániku práva odporovať právnemu úkonu by bol nesprávny, vo vzťahu k návrhu žalobcu ďalej uvádza:
Žalobca svoj návrh uplatňuje na základe § 58 ods. 2 ZKR, v ktorom je uvedené: „právnemu úkonu bez
primeraného protiplnenia možno odporovať, ak spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas
úpadku dlžníka. Ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úpadok
dlžníka v čase urobenia právneho úkonu sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak.“ V ods. 4 § 57 ZKR
je ďalej uvedené: „Odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý
ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka“.
Pre vyslovenie právnej neúčinnosti sa vychádzajúc z citovaných ustanovení ZKR vyžaduje súčasné
splnenie týchto všetkých podmienok:
a)
právny úkon dlžníka je bez primeraného protiplnenia,
b)
existuje príčinná súvislosť medzi právnym úkonom dlžníka a vzniknutým úpadkom alebo
vykonanie právneho úkonu už počas existujúceho úpadku, a
c)
je spôsobené ukrátenie uspokojenia pohľadávky veriteľa.
V prípade právneho úkonu urobeného v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom sa predpokladá, že v
čase urobenia úkonu bol dlžník v úpadku, ak sa nepreukáže opak. Existenciu ostatných predpokladov
je povinný preukázať žalobca.
3Cbi/20/2011
Tvrdenie žalobcu o tom, že predajom alebo prenájmom darovaných nehnuteľností mohol dlžník získať
finančné prostriedky na úhradu svojich peňažných záväzkov, je právne irelevantné. Rozhodujúcou
skutočnosťou pre to, aby boli splnené podmienky odporovateľnosti je, že majetok dlžníka, ktorý mu po
uskutočnení právneho úkonu darovania ostal, nie je dostatočný na uspokojenie pohľadávky veriteľa.
Zároveň právo odporovať právnym úkonom dlžníka má veriteľ, ktorý bol ukrátený na uspokojení svojej
b)
existuje príčinná súvislosť medzi právnym úkonom dlžníka a vzniknutým úpadkom alebo
vykonanie právneho úkonu už počas existujúceho úpadku, a
c)
je spôsobené ukrátenie uspokojenia pohľadávky veriteľa.
V prípade právneho úkonu urobeného v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom sa predpokladá, že v
čase urobenia úkonu bol dlžník v úpadku, ak sa nepreukáže opak. Existenciu ostatných predpokladov
je povinný preukázať žalobca.
3Cbi/20/2011
Tvrdenie žalobcu o tom, že predajom alebo prenájmom darovaných nehnuteľností mohol dlžník získať
finančné prostriedky na úhradu svojich peňažných záväzkov, je právne irelevantné. Rozhodujúcou
skutočnosťou pre to, aby boli splnené podmienky odporovateľnosti je, že majetok dlžníka, ktorý mu po
uskutočnení právneho úkonu darovania ostal, nie je dostatočný na uspokojenie pohľadávky veriteľa.
Zároveň právo odporovať právnym úkonom dlžníka má veriteľ, ktorý bol ukrátený na uspokojení svojej
pohľadávky. Za vymáhateľnú pohľadávku sa považuje taká pohľadávka, ktorú je možné uplatňovať na
súde. V čase vykonania právneho úkonu darovania podľa mojich informácií vlastník dlžník majetok,
ktorý postačoval na uspokojenie predmetných pohľadávok.
Aj keď právnym úkonom dlžníka dôjde k zmeškaniu jeho majetku, nie je možné sa úspešne domáhať
odporovateľnosti, ak majetok dlžníka, ktorý mu zostal, postačuje na uspokojenie pohľadávky, preto
týmto úkonom dlžníka nedošlo k ukráteniu uspokojenia pohľadávky.
S týmto názorom je uzrozumený aj sám žalobca, ktorý na zasadnutí veriteľského výboru dňa
28.10.2011, v súvislosti s prerokovaním bodu programu schôdze: Poskytnutie informácie o stave
súdneho konania o určenie neúčinnosti právnych úkonov úpadcu voči veriteľom uviedol, že podľa jeho
názoru v predmetom súdnom konaní nie je predpoklad, že súd vyhovie žalobe správcu, nakoľko v čase
po vykonaní odporovaných právnych úkonov ostal úpadcovi dostatok majetku na uspokojenie vtedy
splatných pohľadávok.
Ďalšou podmienkou pre odporovateľnosť právneho úkonu, je skutočnosť, že medzi právnym úkonom

dlžníka a vzniknutým úpadkom je príčinná súvislosť alebo tá skutočnosť, že k vykonaniu právneho
úkonu došlo počas už vzniknutého úpadku. Dlžník v čase vykonania právneho úkonu darovania nebol
podľa jej informácií v úpadku.
Rovnako nemožno v danom prípade hovoriť o tom, že medzi darovaním a vzniknutým úpadkom je
príčinná súvislosť, nakoľko úpadok dlžníka spôsobili podľa jej informácií iné faktory. V čase
uskutočnenia právneho úkonu darovania neexistovali okolnosti nasvedčujúce úpadku úpadcu.
Z predložených dokumentov, označených žalobcom ako Prihláška veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa,
a. s. a Prihláška veriteľa SR - Daňový úrad Vranov nad Topľou, nevyplýva, že uvedení veritelia mali v
čase vykonania odporovaného právneho úkonu vo vzťahu k úpadcovi vymáhateľné pohľadávky.
Nakoľko podanie žalobcu nebolo podané včas a konanie trpí nedostatkom, pričom tento nedostatok
konania nemožno odstrániť, žiada žalovaná, aby súd v súlade s ust. § 104 ods. 1 O.s.p. konanie
zastavil.
Žalobca zotrval na svojej žalobe aj po vznesení tejto námietky s tým, že sa nestotožňuje s
právnym zdôvodnením nesúhlasu so žalobou; snažil sa podával žalobu čo najskôr a sú rôzne výklady
ohľadom plynutia týchto lehôt.
3Cbi/20/2011-43
Keďže v predmetnej veci rozhodujúcou zostala právna námietka týkajúca sa preklúzie uplatneného
nároku podľa § 57 ods. 2 ZKR, podľa ktorého, právo odporovať právnemu úkonu zanikne, ak sa
neuplatní u povinnej osoby alebo na súde do 6 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; právo odporovať
právnemu úkonu sa považuje za uplatnené u povinnej osoby, len ak povinná osoba toto právo písomne
uznala., súd považoval za potrebné predovšetkým sa vyporiadať s touto právnou námietkou a
stanoviskami účastníkov v tomto smere produkovanými.
Podľa § 199 vyššie uvedeného zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenie a iné písomnosti
súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku.
Súd poukazuje na to, že ZKR v danom prípade zavádza prekluzívnu lehotu na uplatnenie práva
odporovať a to v lehote 6 mesiacov, ktorá lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Lehota je zachovaná, keď sa v jej rámci odporovateľnosť uplatní na súde, to znamená, že žaloba o
určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka sa doručí najneskôr v posledný deň tejto lehoty súdu. Je
však zachová aj vtedy, keď v jej priebehu povinná osoba písomne uzná právnu neúčinnosť konkrétneho
právneho úkonu.
Preklúzia ako právny inštitút je upravená v § 583 Občianskeho zákonníka nazvanom Neuplatnenie
práva, podľa ktorého, k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v
prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.
K zániku práva preklúziou musí súd prihliadnuť aj bez návrhu. Vyžaduje si to zmysel a účel tohto
inštitútu. Preklúzia je uvedená v zákonoch v takých prípadoch, keď je potrebné, aby sa právne pomery
vyporiadali pokiaľ možno v krátkom čase či už z dôvodu, že zisťovanie skutkového stavu po dlhšom
čase by bolo spojené s ťažkosťami alebo z dôvodu nutnosti zachovania princípu právnej istoty
nadobudnutých práv.
V danom prípade konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
Lehota je zachovaná, keď sa v jej rámci odporovateľnosť uplatní na súde, to znamená, že žaloba o
určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka sa doručí najneskôr v posledný deň tejto lehoty súdu. Je
však zachová aj vtedy, keď v jej priebehu povinná osoba písomne uzná právnu neúčinnosť konkrétneho
právneho úkonu.
Preklúzia ako právny inštitút je upravená v § 583 Občianskeho zákonníka nazvanom Neuplatnenie
práva, podľa ktorého, k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v
prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne.
K zániku práva preklúziou musí súd prihliadnuť aj bez návrhu. Vyžaduje si to zmysel a účel tohto
inštitútu. Preklúzia je uvedená v zákonoch v takých prípadoch, keď je potrebné, aby sa právne pomery
vyporiadali pokiaľ možno v krátkom čase či už z dôvodu, že zisťovanie skutkového stavu po dlhšom
čase by bolo spojené s ťažkosťami alebo z dôvodu nutnosti zachovania princípu právnej istoty
nadobudnutých práv.
V danom prípade konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.

3K/5/2011 zo dňa 4.4.2011, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 70B/2011 zo dňa
11.4.2011.
3Cbi/20/2011
S poukazom na ustanovenie § 199 ods. 9 ZKR, uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku, t.j. v prejednávanom prípade 12.4.2011, preto prekluzívna 6
mesačná lehota v zmysle § 57 ods. 2 ZKR začala žalobcovi plynúť 13.4.2011 a skončila 13.10.2011.
Žalobca svoj žalobný nárok, t.j. nárok odporovať právnemu úkonu uplatnil až dňa 14.10.2011, kedy bol
súdu doručený jeho písomný návrh, hoci podaný na pošte doporučene dňa 11.10.2011. Pokiaľ by
žalobca doručil návrh faxom alebo inými elektronickými prostriedkami v súlade s § 42 O.sp., stačilo ak
by toto podanie v stanovenej 3-dňovej lehote doplnil ako to ukladá procesný poriadok a lehota by bola
zachovaná.
Keďže žalobcovi prekluzívna lehota na podanie žaloby v čase jej podania už uplynula, súd sa ďalej
nezaoberal dôvodnosťou žaloby a nemohol inak ako rozhodnúť o jej zamietnutí z dôvodu preklúzie
nároku.
O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., keďže však úspešná žalovaná náhradu trov
konania neuplatnila, súd jej trovy konania nepriznal.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Prešov.
Odvolanie je potrebné podať v 2 písomných vyhotoveniach. V
odvolaní má sa popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v čom sa vidí nesprávnosť tohto
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa odvolateľ domáha.
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté
vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich
skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie
skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Podľa § 251 O.s.p., ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá
vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny
výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa
osobitného zákona.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"