Informácie o likvidáciach na Váš email
Váš email :
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Darovacia zmluva právne neúčínná

Pridané: 01.11.2021
|
Prečítate za 25 min.
|
Mgr. Veronika Bilkovičová, DiS

Správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd.

Správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd. Zápis takéhoto majetku do konkurznej podstaty je až následným krokom po právoplatnom určení neúčinnosti právneho úkonu. Okruh majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty je určený nie rozhodnutím súdu, ale aktivitou správcu v podobe zápisu majetku do súpisu. Majetok nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu je iným majetkom v zmysle § 67 ods.1 písm. d) ZKR a stáva sa súčasťou konkurznej podstaty až po vyhovení odporovacej žalobe a následnom zápise do konkurznej podstaty. Príslušnosť majetku do konkurznej podstaty je daná jeho zápisom do podstaty správcom, akékoľvek určenie výrokom súdu, že určitý majetok do podstaty patrí je preto nadbytočné. Okruh majetku patriaceho do konkurznej podstaty môže súd zúžiť alebo rozšíriť iba nepriamo - ak vyhovie excindačnej (vylučovacej) žalobe, správca(nie súd) majetok zo súpisu vylúči (§ 78 ods.4 ZKR) alebo ak súd určí neúčinnosť právneho úkonu, správca(opäť nie súd) majetok, ktorý bol nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu, do konkurznej podstaty zapíše(§ 80 ods.1 ZKR).

Správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd.

Správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd. Zápis takéhoto majetku do konkurznej podstaty je až následným krokom po právoplatnom určení neúčinnosti právneho úkonu. Okruh majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty je určený nie rozhodnutím súdu, ale aktivitou správcu v podobe zápisu majetku do súpisu. Majetok nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu je iným majetkom v zmysle § 67 ods.1 písm. d) ZKR a stáva sa súčasťou konkurznej podstaty až po vyhovení odporovacej žalobe a následnom zápise do konkurznej podstaty. Príslušnosť majetku do konkurznej podstaty je daná jeho zápisom do podstaty správcom, akékoľvek určenie výrokom súdu, že určitý majetok do podstaty patrí je preto nadbytočné. Okruh majetku patriaceho do konkurznej podstaty môže súd zúžiť alebo rozšíriť iba nepriamo - ak vyhovie excindačnej (vylučovacej) žalobe, správca(nie súd) majetok zo súpisu vylúči (§ 78 ods.4 ZKR) alebo ak súd určí neúčinnosť právneho úkonu, správca(opäť nie súd) majetok, ktorý bol nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu, do konkurznej podstaty zapíše(§ 80 ods.1 ZKR).

 


 

 

Okresný súd v Žiline v konaní pred samosudcom JUDr. Jaroslavom Macekom v právnej veci
navrhovateľa: SKKB, k.s., Žilina so sídlom Štúrova č. 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884 541, správcu
konkurznej podstaty úpadcu D.. P. B., r. č.: XXXXXX/XXX, trvale bytom O. XXX, XXX XX G. proti
odporcovi: D.. K. U., rod. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B. XXX, XXX XX I. o určenie neúčinnosti
právneho úkonu takto
rozhodol:
Súd určuje, že darovacia zmluva uzavretá medzi T. B., rod. V. a D.. P. B. na strane darcov a žalovanou
zo dňa 29.02.2008, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe, popis stavby: garáž,
súpisné číslo XXXX, postavená na parcele reg. „C“ číslo XXXX/XX, umiestnenie stavby - stavba
postavená na zemskom povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok, parcela reg. „C“
č. XXXX/XX o výmere XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom, umiestnenie pozemku pozemok je umiestnený v zastavanom
území obce, nachádzajúce sa v obci A. Z. F., okres A. Z. F.,
katastrálne územie A. Z. F., zapísané na LV č. XXXX evidovaného Q. katastra A. Z. F., A. úrad I. je voči
všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 4K/29/2010
neúčinná.
Odporca je povinný vydať do všeobecnej podstaty úpadcu: D.. P. B. garáž, číslo súpisné XXXX,
postavenú na parcele reg. „C“ číslo XXXX/XX, umiestnenie stavby - stavba postavená na zemskom
povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok, parcela reg. „C“ č. XXXX/XX o výmere
XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia - pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom, umiestnenie pozemku - pozemok je umiestnený v
zastavanom území obce, nachádzajúce sa v obci A. Z. F., okres A. Z. F., katastrálne územie A. Z. F.,
zapísané na LV č. XXXX evidovaného Správou katastra A. Z. F., Katastrálny úrad I..
Vo zvyšnej časti súd návrh z a m i e t a.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi priamo na účet právneho zástupcu
navrhovateľa trovy konania vo výške 198,96 EUR, do 3 dní právoplatnosti tohto rozhodnutia.
odôvodnenie:
Návrhom zo dňa 19.04.2011 doručeným súdu dňa 26.04.2011 domáhal sa navrhovateľ určenia, že
Darovacia zmluva uzavretá medzi T. B. a D.. P. B. na strane darcov a žalovanou zo dňa 29.02.2008,
predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe, popis stavby: garáž, č. súpisné XXXX, súpisné
č. XXXX, postavená na parcele reg. „C“ číslo XXXX/XX, umiestnenie stavby - stavba postavená na
zemskom povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok, parcela reg. „C“ č. XXXX/XX o
výmere XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia - pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom, umiestnenie pozemku - pozemok je umiestnený v
zastavanom území obce, nachádzajúce sa v obci A. Z. F., okres A. Z. F., katastrálne územie A. Z. F.,
zapísané na LV č. XXXX evidovaného Správou katastra A. Z. F., Katastrálny úrad I. je voči všetkým
účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 4K/29/2010 neúčinná.
Na pojednávaní konanom dňa 17.01.2012 navrhovateľ zmenil svoj návrh tak, že okrem určenia

neúčinnosti darovacej zmluvy žiadal, aby súd určil, že do konkurznej podstaty úpadcu - D.. P. B. patrí
garáž, č. súpisné XXXX, postavená na parcele reg. „C“ č. XXXX/XX, umiestnenie stavby - stavba
postavená na zemskom povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok, parcela reg. „C“
č. XXXX/XX o výmere XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia -
predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe, popis stavby: garáž, č. súpisné XXXX, súpisné
č. XXXX, postavená na parcele reg. „C“ číslo XXXX/XX, umiestnenie stavby - stavba postavená na
zemskom povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok, parcela reg. „C“ č. XXXX/XX o
výmere XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia - pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom, umiestnenie pozemku - pozemok je umiestnený v
zastavanom území obce, nachádzajúce sa v obci A. Z. F., okres A. Z. F., katastrálne územie A. Z. F.,
zapísané na LV č. XXXX evidovaného Správou katastra A. Z. F., Katastrálny úrad I. je voči všetkým
účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 4K/29/2010 neúčinná.
Na pojednávaní konanom dňa 17.01.2012 navrhovateľ zmenil svoj návrh tak, že okrem určenia
neúčinnosti darovacej zmluvy žiadal, aby súd určil, že do konkurznej podstaty úpadcu - D.. P. B. patrí
garáž, č. súpisné XXXX, postavená na parcele reg. „C“ č. XXXX/XX, umiestnenie stavby - stavba
postavená na zemskom povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok, parcela reg. „C“
č. XXXX/XX o výmere XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom, umiestnenie pozemku pozemok je umiestnený v zastavanom
území obce, nachádzajúca sa v obci A. Z. F., okres A. Z. F.,
katastrálne územie A. Z. F., zapísané na LV č. XXXX evidovaného Správou katastra A. Z. F.,
Katastrálny úrad I., a taktiež sa domáhal, aby súd zaviazal odporcu vydať do všeobecnej podstaty
úpadcu D.. P. B. garáž, č. súpisné XXXX postavenú na parcele reg. „C“ č. XXXX/XX, umiestnenie
stavby - stavba postavená na zemskom povrchu, druh stavby - samostatne stojaca garáž a pozemok,
parcela reg. „C“ č. XXXX/XX o výmere XX m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spôsob
využitia - pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom,
umiestnenie
pozemku - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, nachádzajúce sa v obci A. Z. F., okres
A. Z. F., katastrálne územie A. Z. F., zapísané na LV č. XXXX evidovaného Správou katastra A.ové F.,
Katastrálny úrad I..
V návrhu navrhovateľ uviedol, že Uznesením Okresného súdu Žilina, č. k.: 4K/29/2010-76 zo dňa
01.12.2010 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 245B/2010 zo dňa 22.12.2010, bol dňa 23.12.2010
vyhlásený konkurz na majetok D.. P. B., r. č.: XXXXXX/XXX, trvale bytom O. XXX, XXX XX G.. Na
základe poskytnutej súčinnosti zo strany Geodetického a kartografického ústavu, Bratislava žalobca
zistil, že žalovaná ako spriaznená osoba nadobudla na základe Darovacej zmluvy zo dňa 29.02.2008
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, a to stavbe: garáž, č. súpisné XXXX, postavená na parcele reg. „C“
č. XXXX/XX a pozemok, parcela reg. „C“ č. XXXX/XX o výmere XX m2, zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúce sa v obci A. Z. F., okres A. Z. F., katastrálne územie A. Z. F., zapísané na LV č. XXXX
evidovaného Správou katastra A., Katastrálny úrad I.. Vklad vlastníckeho práva k týmto
nehnuteľnostiam bol povolený dňa 14.04.2008 Správou katastra A. Z. F. pod č. V-XXX/XX. V čase
prevodu sa voči úpadcovi viedlo niekoľko exekučných konaní, napr. na Exekútorskom úrade JUDr.
Jozefa Rišiana č. Ex1039/1998, č. Ex122/99, na Exekútorskom úrade JUDr. Marty Kužmovej č.
Ex592/96. Navrhovateľ mal preto za to, že úpadca ukrátil svojich veriteľov týmto úkonom, nakoľko išlo o
ukracujúci právny úkon v zmysle ustanovenia § 60 ZKR, ktorému možno odporovať, nakoľko bol
urobený počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania. Nakoľko ide o právny úkon urobený v
prospech žalovanej, ktorá je spriaznenou osobou úpadcu (dcéra), v súlade s ustanovením § 60 ods. 2
ZKR úmysel úpadcu ukrátiť svojich veriteľov, ako aj vedomosť druhej strany o tomto úmysle, sa
predpokladá. Výška všetkých riadne prihlásených a následne správcom zistených pohľadávok v
konkurze vedenom na majetok úpadcu predstavuje sumu 83.558,86-Eur, pričom hodnota zapísaného
majetku do súpisu majetku predstavuje sumu 4.016,93-Eur, ktorá sa však určite zníži vysporiadaním
bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu a jeho manželky, reálnym speňažením majetku a odpočítaním
pohľadávky proti podstate. Prevodom nehnuteľností darovacou zmluvou na žalovanú sa majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu znížil o cca sumu 7.000,-Eur, čo by predstavovalo najvyššiu položku
súpisu majetku úpadcu a uspokojenie veriteľov by sa zvýšilo z predpokladaných 4,81% na 13,18%.
Odporca vo svojom vyjadrení k žalobe doručenom súdu dňa 11.07.2011 uviedol, že návrh uplatnený
žalobou neuznáva, nakoľko uvedenú garáž užíva už od roku 2001, kedy ukončila vysokú školu a spolu
s priateľom, terajším manželom, ostali bývať v byte na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste,
kde sa spomínaná garáž nachádza. Jej rodičia, D.. P. B. a T. B. po presťahovaní sa za prácou do
Prahy, dali jej túto garáž do užívania. Keďže dlhodobo žili a pracovali v Prahe, mali tam najskôr

prenajatý byt
v Prahe 9, neskôr od roku 2002 rodinný dom v Prahe, časť Malešice. Garáž užívala nepretržite až do
roku 2004, kedy kvôli finančným problémom vo firme JUNIOR došlo medzi nimi k dohode o finančnej
pôžičke, následne k dohode o odkupe garáže do jej vlastníctva ako protihodnotu k poskytnutej finančnej
pôžičke. Finančná pôžička 100.000,-Sk bola použitá na splatenie dlhu firmy JUNIOR v Sociálnej
poisťovni v roku 2004. Podpísali vtedy aj kúpnopredajnú zmluvu na garáž medzi ňou a rodičmi.
Oficiálnou cestou zavkladovaním do katastra nehnuteľností sa to vtedy urobiť nedalo, pretože garáž
nebola skolaudovaná a majiteľom pozemku pod ňou bolo stále Mesto Kysucké Nové Mesto. Spísali
teda s jej rodičmi najskôr dohodu o finančnej pôžičke, následne kúpnu zmluvu na garáž s podmienkou,
že musia rodičia garáž skolaudovať, až potom sa pôžička za ňu započíta s kúpnou cenou za garáž.
Vzhľadom na pracovné vyťaženie jej rodičov tak urobili až v roku 2008, keď plánovali s manželom garáž
predať a finančné prostriedky z nej použiť na stavbu rodinného domu v Bitarovej. Po odkupe pozemku
pod garážou od Mesta Kysucké Nové Mesto, následnej kolaudácii v roku 2008, jej garáž matka, T. B.,
previedla darovacou zmluvou, aby s ňou ako majiteľka mohla naložiť podľa vlastných úvah. Nie je
pravdivé tvrdenie žalobcu, že právny úkon darovacej zmluvy bol urobený s úmyslom ukrátiť svojich
veriteľov. Rodičia pracovali nerušene vo svojej firme JUNIOR, s.r.o., poberali mzdu a po celý čas až do
pôžičke, následne k dohode o odkupe garáže do jej vlastníctva ako protihodnotu k poskytnutej finančnej
pôžičke. Finančná pôžička 100.000,-Sk bola použitá na splatenie dlhu firmy JUNIOR v Sociálnej
poisťovni v roku 2004. Podpísali vtedy aj kúpnopredajnú zmluvu na garáž medzi ňou a rodičmi.
Oficiálnou cestou zavkladovaním do katastra nehnuteľností sa to vtedy urobiť nedalo, pretože garáž
nebola skolaudovaná a majiteľom pozemku pod ňou bolo stále Mesto Kysucké Nové Mesto. Spísali
teda s jej rodičmi najskôr dohodu o finančnej pôžičke, následne kúpnu zmluvu na garáž s podmienkou,
že musia rodičia garáž skolaudovať, až potom sa pôžička za ňu započíta s kúpnou cenou za garáž.
Vzhľadom na pracovné vyťaženie jej rodičov tak urobili až v roku 2008, keď plánovali s manželom garáž
predať a finančné prostriedky z nej použiť na stavbu rodinného domu v Bitarovej. Po odkupe pozemku
pod garážou od Mesta Kysucké Nové Mesto, následnej kolaudácii v roku 2008, jej garáž matka, T. B.,
previedla darovacou zmluvou, aby s ňou ako majiteľka mohla naložiť podľa vlastných úvah. Nie je
pravdivé tvrdenie žalobcu, že právny úkon darovacej zmluvy bol urobený s úmyslom ukrátiť svojich
veriteľov. Rodičia pracovali nerušene vo svojej firme JUNIOR, s.r.o., poberali mzdu a po celý čas až do
roku 2010 neboli pod žiadnou hrozbou exekúcie. O exekučnom konaní voči otcovi D.. P. B. sa
dozvedela až v roku 2010 a z dostupných informácií vie, že vystupuje v prípade ako ručiteľ.
Na prejednanie veci súd vytýčil verejné pojednávanie, kde listinnými dôkazmi, vypočutím
svedkov - D.. P. B. a T. B. zistil nasledovný skutkový stav:
Z uznesenia Okresného súdu Žilina, č. k.: 4K/29/2010-76 zo dňa 01.12.2010 súd zistil, že týmto
uznesením bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka D.. P. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX, G. a
za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený navrhovateľ.
Z výpisu z listu vlastníctva č. XXXX pre Katastrálne územie A. Z. F. na č. l. 12 súd zistil, že
vlastníkom garáže, č. súpisné XXXX postavenej na parcele č. XXXX/XX a parcely č. XXXX/XX o
výmere XX m2 - zastavané plochy a nádvoria v Katastrálnom území Kysucké Nové Mesto je odporca, a
to na základe darovacej zmluvy, ktorej vklad bol povolený dňa 14.04.2008 pod č. V-373/08.
Z darovacej zmluvy, č. l. 15-16 súd zistil, že táto bola uzatvorená medzi darcami - T. B. a D.. P.
B. na strane darcov a obdarovanou - D.. K. U. a jej predmetom je darovanie parcely KN - C č.
XXXX/XX, zastavané plochy a nádvoria o výmere XX m2 a garáž so súpisným číslom XXXX postavená
na parcele KN - C č. XXXX/XX. Osvedčenie podpisov darcov bolo vykonané dňa 14.03.2008.
Z potvrdenia z č. l. 29 súd zistil, že ide o potvrdenie o prevzatí pôžičky od D.. K. U., ktoré
podpísal D.. P. B. na sumu 100.000,-Sk dňa 20.11.2004.
Z potvrdenia Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca na č. l. 30 súd zistil, že ňou Sociálna
poisťovňa, pobočka Čadca potvrdila prijatie sumy 98.398,-Sk od spoločnosti JUNIOR, spol. s r.o.,
Kysucké Nové Mesto.
Z kúpnej zmluvy na č. l. 31 súd zistil, že táto bola uzatvorená medzi predávajúcim D.. P. B. a
manželkou T. B. na strane predávajúcich a kupujúcim - D.. K. U. a jej predmetom je garáž
postavená na parcele č. XXXX/XX o výmere XX m2 za kúpnu cenu 100.000,-Sk. V tejto zmluve sa
predávajúci zaväzuje vysporiadať vlastnícke práva k pozemku, na ktorom je nehnuteľnosť postavená, a
to odkúpenie pozemku od Mesta Kysucké Nové Mesto do svojho vlastníctva a pridelenie súpisného
čísla garáže, následne darovacou zmluvou prevedenie nehnuteľnosti na kupujúceho. Kúpna cena bola
dohodnutá na sumu 100.000,-Sk a má sa ňou rušiť pôžička, ktorú poskytol kupujúci predávajúcemu dňa
20.11.2004. Kúpna zmluva je bez osvedčenia podpisov a je datovaná dňom 15.12.2004.
Z kúpnej zmluvy na č. l. 32 súd zistil, že táto je uzatvorená medzi Mestom Kysucké Nové

Mesto a kupujúcimi - D.. P. B. a manželkou T. B. a jej predmetom je parcela č. XXXX/XX, zastavané
plochy a nádvoria o výmere XX m2 za dohodnutú kúpnu cenu 2.700,-Sk. Táto zmluva je uzatvorená
dňa 28.02.2005.
Z príjmového pokladničného dokladu vystaveného Mestom Kysucké Nové Mesto na č. l. 33
súd zistil, že týmto dokladom potvrdzuje Mesto Kysucké Nové Mesto prijatie sumy 2.700,-Sk ako príjem
z predaja pozemku manželom P. B. a T. B..
Z pokladničného dokladu na č. l. 33 vystaveného Všeobecnou úverovou bankou, a.s.,
Bratislava súd zistil, že dňa 04.07.2005 vložila D.. K. U. sumu 2.700,-Sk na bežný podnikateľský účet č.
XXXXXXXX/XXXX.
Z kolaudačného rozhodnutia na č. l. 34 súd zistil, že ním bolo rozhodnuté o kolaudácii spornej
garáže, pričom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.1997.
Z darovacej zmluvy na č. l. 35 súd zistil, že táto je uzatvorená medzi darcom - T. B. a D.. P. B.
a obdarovanou - D.. K. U., ktorej predmetom je sporná garáž a pozemok pod ňou, a ktorá bolo
uzatvorená dňa 29.02.2008 s tým, že vklad tejto zmluvy bol povolený Správou katastra A. Z. F. pod č. V
-XXX/XX dňa 14.04.2008.
Svedok D.. P. B. - otec odporkyne vo svojej výpovedi na pojednávaní uviedol, že v roku 1996
dostal povolenie na stavbu garáže v Kysuckom Novom Meste. V roku 2000 sa odsťahovali do Prahy a
garáž užívala výlučne dcéra. V roku 2004 hrozilo v jeho firme exekučné konanie zo strany Sociálnej
poisťovne, ktorej dlhoval cca 100.000,-Sk. Túto sumu mu požičala dcéra a použil ju na úhradu dlhu voči
Sociálnej poisťovni. Následne sa s dcérou dohodli, že poskytnutú pôžičku nebudú vracať, ale urobia
Z kolaudačného rozhodnutia na č. l. 34 súd zistil, že ním bolo rozhodnuté o kolaudácii spornej
garáže, pričom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.1997.
Z darovacej zmluvy na č. l. 35 súd zistil, že táto je uzatvorená medzi darcom - T. B. a D.. P. B.
a obdarovanou - D.. K. U., ktorej predmetom je sporná garáž a pozemok pod ňou, a ktorá bolo
uzatvorená dňa 29.02.2008 s tým, že vklad tejto zmluvy bol povolený Správou katastra A. Z. F. pod č. V
-XXX/XX dňa 14.04.2008.
Svedok D.. P. B. - otec odporkyne vo svojej výpovedi na pojednávaní uviedol, že v roku 1996
dostal povolenie na stavbu garáže v Kysuckom Novom Meste. V roku 2000 sa odsťahovali do Prahy a
garáž užívala výlučne dcéra. V roku 2004 hrozilo v jeho firme exekučné konanie zo strany Sociálnej
poisťovne, ktorej dlhoval cca 100.000,-Sk. Túto sumu mu požičala dcéra a použil ju na úhradu dlhu voči
Sociálnej poisťovni. Následne sa s dcérou dohodli, že poskytnutú pôžičku nebudú vracať, ale urobia
kúpnu zmluvu, ktorou prevedú garáž na dcéru, a týmto spôsobom splatia pôžičku. Keďže garáž nebola
v tom čase skolaudovaná, bol požiadať na úrade v Kysuckom Novom Meste o vysporiadanie pozemku,
na ktorom je garáž postavená. Bol im odsúhlasený predaj pozemku za kúpnu cenu 2.700,-Sk, ktorú túto
sumu zaplatila takisto dcéra. Dcéra začala stavať dom, takže mala záujem garáž previesť na seba, aby
ju mohla prípadne predať. Na katastri nehnuteľností im poradili, aby prevod urobili formou darovacej
zmluvy.
Svedkyňa T. B. - matka odporkyne vypovedala, že v roku 1986 sa prisťahovali do Kysuckého
Nového Mesta a požiadali o pridelenie pozemku pod garáž, ktorú postavili. Táto bola v roku 1997
skolaudovaná. V roku 2000 odišli pracovať do Čiech. V tom čase dcéra študovala na škole v Bratislave,
oni bývali v Prahe a garáž nepoužívali. Používala ju dcéra, ktorá si tam dala aj svoje veci. Neskôr
im prišlo exekučné rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne na 98.000,-Sk, preto požiadala dcéru o pôžičku,
ktorá jej ju poskytla vo výške 100.000,-Sk. Peniaze použila na zaplatenie dlhu voči Sociálnej
poisťovni. Na kúpnej zmluve, ktorú s dcérou uzatvorili, trvá. Dcéra chcela stavať rodinný dom v
Bitarovej, a preto jej garáž v Kysuckom Novom Meste bola už nanič, preto začala chodiť okolo prepisu
garáže, nakoľko pozemok pod garážou nebol vysporiadaný. Vo veci nebol žiaden zlý úmysel; ak by sa
dcéra nesťahovala, garáž by doposiaľ nebola vysporiadaná a nebola by zapísaná na liste vlastníctva.
Zmluvu robili bez právnikov, poradili im a doplietli ich na katastri, kde im povedali, že prevod darovacou
zmluvou bude najlepší.
Z pripojeného konkurzného spisu Okresného súdu Žilina sp.zn. 4K XX/XXXX súd zistil, že
do konkurzného konania boli prihlásené a následne správcom zistené pohľadávky v konkurze
vedenom na majetok úpadcu v celkovej sume 83.558,86-Eur, pričom hodnota zapísaného majetku do
súpisu majetku predstavuje sumu 4.016,93-Eur. Do konkurzného konania podali prihlášku celkovo traja
veritelia a to odporca, spoločnosť Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava a Genaro Investments Limited
so sídlom Arch. Makariou III Ave 229, Limassol Cyprus. Posledne menovaný veriteľ má zistenú
pohľadávku, ktorá vznikla na základe pôžičiek a úverov poskytnutých právnym predchodcom veriteľa v
rokoch 1991 a 1992, z ktorých plnením sa úpadca dostal do omeškania najneskôr od roku 1996, čo je
zistiteľné napr. z Upovedomenia o začatí exekúcie z 4.12.1996(č.l. 35,36 prihláškovej zložky veriteľa

Genaro Investmets Limited).
Zistený skutkový stav súd subsumoval pod ustanovenia nasledovných právnych noriem:
Podľa § 57 ods.1 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii(ďalej len ZKR) právne úkony
týkajúce sa majetku dlžníka sú v konkurze voči veriteľom dlžníka neúčinné, ak im správca alebo veriteľ
prihlásenej pohľadávky podľa tohto zákona odporuje. Veriteľ môže odporovať právnemu úkonu
týkajúcemu sa majetku dlžníka, len ak správca v primerane lehote jeho podnetu na odporovanie
nevyhovel.
Podľa § 57 ods.2 ZKR právo odporovať právnemu úkonu zanikne, ak sa neuplatní u
povinnej osoby alebo na súde do šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu; právo odporovať
právnemu úkonu sa považuje za uplatnené u povinnej osoby, len ak povinná osoba toto právo písomne
uznala.
Podľa § 57 ods.4 ZKR odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu
úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka.
Podľa § 58 ods.1 ZKR právnym úkonom bez primeraného protiplnenia na účely tohto
zákona je bezodplatný právny úkon dlžníka alebo odplatný právny úkon dlžníka, na ktorého základe
dlžník poskytol alebo sa zaviazal poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako
obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať.
Podľa § 58 ods.2 ZKR právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia možno
odporovať, ak spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka. Ak ide o právny úkon
urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úpadok dlžníka v čase urobenia právneho úkonu sa
predpokladá, ak sa nepreukáže opak.
Podľa § 58 ods.3 ZKR odporovať možno len tým právnym úkonom bez primeraného
protiplnenia, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania. Ak ide o
právny úkon bez primeraného protiplnenia urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, možno
odporovať tiež tým právnym úkonom, ktoré boli urobené počas troch rokov pred začatím konkurzného
konania.
dlžník poskytol alebo sa zaviazal poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako
obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať.
Podľa § 58 ods.2 ZKR právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia možno
odporovať, ak spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka. Ak ide o právny úkon
urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úpadok dlžníka v čase urobenia právneho úkonu sa
predpokladá, ak sa nepreukáže opak.
Podľa § 58 ods.3 ZKR odporovať možno len tým právnym úkonom bez primeraného
protiplnenia, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania. Ak ide o
právny úkon bez primeraného protiplnenia urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, možno
odporovať tiež tým právnym úkonom, ktoré boli urobené počas troch rokov pred začatím konkurzného
konania.
Podľa § 60 ods.1 ZKR odporovať možno tiež každému právnemu úkonu, ktorým dlžník ukrátil
svojich veriteľov (ďalej len "ukracujúci právny úkon"), ak bol urobený s úmyslom dlžníka ukrátiť svojich
veriteľov a tento úmysel bol alebo musel byť druhej strane známy.
Podľa § 60 ods.2 ZKR ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s
dlžníkom, úmysel dlžníka ukrátiť svojich veriteľov, ako aj vedomosť druhej strany o tomto úmysle sa
predpokladá, ak sa nepreukáže opak.
Podľa § 60 ods.3 ZKR odporovať možno len tým ukracujúcim právnym úkonom, ktoré
boli urobené počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania.
Podľa § 62 ods.1 ZKR právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto s
dlžníkom odporovateľný právny úkon dohodol, v prospech koho dlžník odporovateľný právny úkon
jednostranne urobil alebo kto z odporovateľného právneho úkonu dlžníka priamo nadobudol prospech.
Podľa § 63 ods.1 ZKR ak ide o neúčinný právny úkon týkajúci sa veci, práva alebo inej
majetkovej hodnoty prevedenej z majetku dlžníka, sú tí, voči ktorým sa právo odporovať právnemu
úkonu uplatnilo, povinní spoločne a nerozdielne poskytnúť do dotknutej podstaty peňažnú náhradu za
túto vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu; ak sa však u niektorého z nich táto vec, právo alebo iná
majetková hodnota nachádza, možno sa od nich namiesto peňažnej náhrady domáhať vydania tejto
veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty. Proti tomu, voči komu sa právo odporovať právnemu úkonu
uplatnilo, možno uplatniť vždy len toľko, koľko sa v dôsledku neúčinného právneho úkonu naň
previedlo.
Podľa § 80 ods.1 ZKR do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnutý na
základe neúčinných právnych úkonov, ako aj nároky z nich vyplývajúce. Ak tretia osoba neúčinnosť

právneho úkonu písomne neuzná, správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe
neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť
právneho úkonu určí súd; vylučovacia žaloba v tom prípade nie je prípustná.
Súd v prvom rade preskúmal včasnosť podania žaloby navrhovateľa a skonštatoval, že
vzhľadom na to, že konkurz na majetok úpadcu D.. P. B. bol vyhlásený uznesením Okresného súdu
Žilina č.k. 4K 29/2010-76 zo dňa 1.12.2010 zverejneným v Obchodnom vestníku č.245B/2010 z
22.12.2010 (účinky zverejnenia v zmysle § 199 ods.9 ZKR dňa 23.12.2010) a žaloba bola podaná dňa
26.4.2011, je možné uzavrieť, že žaloba bola podaná včas.
Sporný právny úkon - Darovaciu zmluvu - súd vyhodnotil ako právny úkon bez primeraného
protiplnenia v zmysle § 58 ZKR - a to vzhľadom na bezodplatnosť darovacej zmluvy a tiež preto, lebo
poskytnutie protiplnenia odporcom vo forme započítania s vrátením údajnej pôžičky nebolo v zmluve
deklarované a ani inými dôkazmi preukázané a tiež ako právny úkon ukracujúci uspokojenie veriteľov v
zmysle § 60 ZKR - keďže úkon bol urobený v čase kedy zjavne existovala neuspokojená pohľadávka
iného veriteľa, s ktorej splácaním bol úpadca v omeškaní a zmenšenie majetku úpadcu bezodplatným
právny úkonom v prospech odporcu znížilo potencionálnu mieru uspokojenia tohto veriteľa. Z
pripojeného konkurzného spisu mal súd za preukázané, že sporným právnym úkonom došlo k ukráteniu
veriteľov úpadcu, ktorí by boli v konkurznom konaní uspokojení vo väčšej miere, ak by sporným
právnym úkonom neušiel z konkurznej podstaty majetok, ktorý bol predmetom napadnutého právneho
úkonu. Išlo o právny úkon, ktorý úpadca urobil necelé tri roky pred začatím konkurzného konania v
prospech spriaznenej osoby (dcéry) a v čase, kedy bol v omeškaní so splácaním záväzku voči iným
veriteľom(napr. Genaro Investmets Limited). Vzhľadom na to, že išlo o úkon v prospech spriaznenej
osoby, úpadok dlžníka (§ 58 ods.2 ZKR), jeho úmysel ukrátiť svojich veriteľov a vedomosť druhej strany
o tomto úmysle (§ 60 ods.2 ZKR), sa prezumujú. Osoba, ktorá mala z právneho úkonu prospech, nesie
dôkazné bremeno ohľade preukázania, že právny úkon nebol vykonaný s úmyslom ukrátiť veriteľov
dlžníka. Súd konštatuje, že odporca toto dôkazné bremeno neuniesol. Pri hodnotení odporcom
navrhnutých dôkazov súd musí zobrať do úvahy to, že ide o výpovede rodičov odporcu a súčasne
účastníkov sporného právneho úkonu. Tvrdenia svedkov a odporcu o údajnej pôžičke poskytnutej
odporcom svojim rodičom nekorešpondujú s obsahom Darovacej zmluvy, ktorá neobsahuje žiadnu
zmienku o poskytnutej pôžičke. Odporcom predložené súkromnoprávne listiny - Potvrdenie o pôžičke
na č.l. 29 a Kúpna zmluva na č.l.31, sú listinami, na ktorých v čase ich údajného vyhotovenia neboli
legalizované podpisy, v neskôr uzatvorenej spornej darovacej zmluve o nich niet ani zmienky a súd ich
preto nepovažuje za hodnoverné. Vzhľadom na to, súd vyslovil, že sporný právny úkon je voči
veriteľom úpadcu neúčinný a tiež v súlade s § 63 ods.1 ZKR zaviazal odporcu k vydaniu veci
veriteľom(napr. Genaro Investmets Limited). Vzhľadom na to, že išlo o úkon v prospech spriaznenej
osoby, úpadok dlžníka (§ 58 ods.2 ZKR), jeho úmysel ukrátiť svojich veriteľov a vedomosť druhej strany
o tomto úmysle (§ 60 ods.2 ZKR), sa prezumujú. Osoba, ktorá mala z právneho úkonu prospech, nesie
dôkazné bremeno ohľade preukázania, že právny úkon nebol vykonaný s úmyslom ukrátiť veriteľov
dlžníka. Súd konštatuje, že odporca toto dôkazné bremeno neuniesol. Pri hodnotení odporcom
navrhnutých dôkazov súd musí zobrať do úvahy to, že ide o výpovede rodičov odporcu a súčasne
účastníkov sporného právneho úkonu. Tvrdenia svedkov a odporcu o údajnej pôžičke poskytnutej
odporcom svojim rodičom nekorešpondujú s obsahom Darovacej zmluvy, ktorá neobsahuje žiadnu
zmienku o poskytnutej pôžičke. Odporcom predložené súkromnoprávne listiny - Potvrdenie o pôžičke
na č.l. 29 a Kúpna zmluva na č.l.31, sú listinami, na ktorých v čase ich údajného vyhotovenia neboli
legalizované podpisy, v neskôr uzatvorenej spornej darovacej zmluve o nich niet ani zmienky a súd ich
preto nepovažuje za hodnoverné. Vzhľadom na to, súd vyslovil, že sporný právny úkon je voči
veriteľom úpadcu neúčinný a tiež v súlade s § 63 ods.1 ZKR zaviazal odporcu k vydaniu veci
prevedenej z majetku dlžníka(úpadcu).
V časti, ktorej navrhovateľ žiadal určenie, že majetok, ktorý bol predmetom napadnutého
právneho úkonu, patrí do konkurznej podstaty, súd návrh s poukazom na ustanovenie § 80 ods.1 ZKR
zamietol. Správca môže majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného právneho úkonu
alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd. Zápis
takéhoto majetku do konkurznej podstaty je až následným krokom po právoplatnom určení neúčinnosti
právneho úkonu. Okruh majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty je určený nie rozhodnutím súdu, ale
aktivitou správcu v podobe zápisu majetku do súpisu. Majetok nadobudnutý na základe neúčinného
právneho úkonu je iným majetkom v zmysle § 67 ods.1 písm. d) ZKR a stáva sa súčasťou konkurznej
podstaty až po vyhovení odporovacej žalobe a následnom zápise do konkurznej podstaty. Príslušnosť
majetku do konkurznej podstaty je daná jeho zápisom do podstaty správcom, akékoľvek určenie
výrokom súdu, že určitý majetok do podstaty patrí je preto nadbytočné. Okruh majetku patriaceho do

konkurznej podstaty môže súd zúžiť alebo rozšíriť iba nepriamo - ak vyhovie excindačnej(vylučovacej)
žalobe, správca(nie súd) majetok zo súpisu vylúči (§ 78 ods.4 ZKR) alebo ak súd určí neúčinnosť
právneho úkonu, správca(opäť nie súd) majetok, ktorý bol nadobudnutý na základe neúčinného
právneho úkonu, do konkurznej podstaty zapíše(§ 80 ods.1 ZKR).
O trovách konania súd rozhodol podľa zásady úspechu podľa § 142 ods. 1 a 3 OSP,
podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Aj keď mal účastník
vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v
pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo
od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom
priznaného plnenia.
Navrhovateľ sa v tomto konaní úspešne dovolal odporovateľnosti napadnutého právneho úkonu, na
základe ktorej skutočnosti súd zároveň vyhovel návrhu v časti, v ktorej si uplatnil právo na vydanie veci
prevedenej z majetku úpadcu na základe tohto neúčinného právneho úkonu. Uplatnený nárok
navrhovateľa na určenie, že majetok, ktorý bol predmetom napadnutého právneho úkonu, patrí do
konkurznej podstaty nemal opodstatnenie, a preto bol návrh navrhovateľa v tejto časti zamietnutý.
Nakoľko však táto časť návrhu predstavuje len čiastkové právo, ktoré si navrhovateľ uplatnil z
neúčinného právneho úkonu, súd je toho názoru, že v tomto konkrétnom prípade je dôvodné
postupovať pri rozhodovaní o náhrade trov konania podľa § 142 ods. 3 OSP a teda priznať žalobcovi
plnú náhradu dôvodne uplatnených trov konania. Navrhovateľ trovy konania špecifikoval podaním zo
dňa 20.2.2012. V rámci náhrady trov konania priznal súd navrhovateľovi s poukazom na primeranú
aplikáciu ustanovení vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z., v znení platnom a účinnom v čase realizácie
úkonu, a to najmä na § 11 ods. 1 písm. a), §14 ods. 1, § 16 ods. 3 ako dôvodne uplatnené trovy
konania trovy právneho zastúpenia za 3 úkony právnej služby:
- prevzatie a príprava zastúpenia (na základe plnomocenstva zo dňa 16.1.2012) v sume 58,69 EUR a
režijný paušál v sume 7,63 EUR, spolu 66,32 EUR;
- účasť na pojednávaní dňa 17.1.2012 v sume 58,69 EUR a režijný paušál v sume 7,63 EUR, spolu
66,32 EUR;
- účasť na pojednávaní dňa 16.2.2012 v sume 58,69 EUR a režijný paušál v sume 7,63 EUR, spolu
66,32 EUR.
Dôvodne uplatnené trovy konania celkovo predstavujú sumu 198,96 EUR, ktorá bola priznaná na účet
právneho zástupcu navrhovateľa tak, ako vyplýva z výrokovej časti tohto rozhodnutia / § 149 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku/.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu j e prípustné odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom
Okresného súdu v Žiline ku Krajskému súdu v Žiline.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné označiť rozhodnutie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha. Odvolanie je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak,
aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
Proti tomuto rozhodnutiu j e prípustné odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom
Okresného súdu v Žiline ku Krajskému súdu v Žiline.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné označiť rozhodnutie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha. Odvolanie je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak,
aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Odvolanie proti rozsudku, možno odôvodniť len tým, že:
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 OSP,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
na zistenie rozhodujúcich skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (§ 205a OSP),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak osoba povinná podľa tohto rozhodnutia dobrovoľne nesplní, čo jej ukladá vykonateľné rozhodnutie,
môže osoba oprávnená z rozhodnutia podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu
(z.č. 233/1995 Z.z. v znení zmien a doplnkov).


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Ponúkame legálne likvidácie a konkurzy spoločností v súlade so všetkými zákonmi.

Neposkytujeme právne poradenstvo alebo právne služby a preto informácie nemajú charakter právneho poradenstva, teda nemôžu byť za také považované. V prípade realizácie právnych služieb sú realizované prostredníctvom advokátskej kancelárie a v prípade odborných vyjadrení v oblasti účtovníctva sú realizované daňovým poradcom. 

Nie sme plátcami DPH. Zmluvné a fakturačné údaje sú uvedené na stránke "kontakt"